e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -36%


Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo

Dmitri Nesteruk
promocja -36%
cena: 57 z 36.48 z
Data wydania: 2021-03-02
stron: 224, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Wzorce projektowe powinny siê znale¼æ w przyborniku ka¿dego profesjonalnego programisty. Ich zalet± jest nie tylko ³atwo¶æ tworzenia kodu wielokrotnego u¿ytku, ale tak¿e mo¿liwo¶æ szybkiego rozwi±zywania z³o¿onych zagadnieñ. Osoby, które chc± rozwijaæ swoje umiejêtno¶ci programistyczne, mog± równie¿ wykorzystaæ wzorce projektowe do inspiruj±cego dochodzenia, jak mo¿na rozwi±zaæ konkretny problem na wiele sposobów - o zró¿nicowanym stopniu zaawansowania technicznego i z zastosowaniem ró¿nego rodzaju kompromisów. Taka zabawa jest bardzo zajmuj±ca i pouczaj±ca.
To ksi±¿ka przeznaczona dla programistów C++, którzy chc± poszerzyæ swoj± wiedzê na temat wzorców projektowych przy u¿yciu standardu C++17. Opisano tu zarówno klasyczne, jak i ca³kiem nowoczesne wzorce projektowe u³atwiaj±ce rozwi±zywanie konkretnych problemów programistycznych w optymalny sposób. Przedstawiono te¿ znaczenie niektórych najnowszych cech jêzyka C++ dla implementacji wzorców. Tre¶æ zosta³a zilustrowana szeregiem przyk³adów i scenariuszy pokazuj±cych wykorzystanie wzorców , ich alternatywy i wzajemne relacje. Co wiêcej, przyk³ady kodu - przy zachowaniu czytelno¶ci - prezentuj± sob± wysok± jako¶æ oprogramowania produkcyjnego.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • zasady korzystania z wzorców projektowych w nowoczesnym C++
  • wzorce kreacyjne: Budowniczy, Fabryka, Prototyp i Singleton
  • wzorce strukturalne: Adapter, Most, Dekorator, Fasada
  • wzorce zachowañ: £añcuch Odpowiedzialno¶ci, Polecenie, Iterator, Mediator
  • funkcyjne wzorce projektowe, takie jak Monada

Wzorce projektowe w C++: gwarancja najlepszej architektury!Cena: 36.48 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (89.00z)
C++. Struktury danych i algorytmy (57.00z)
C++ In a Nutshell. A Desktop Quick Reference (135.15z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (35.34z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (69.00z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (69.00z)
C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, podstawowe elementy jêzyka, programowanie proceduralne (49.00z)
Concurrency with Modern C++ (119.00z)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV (149.00z)
C++ High Performance (139.00z)
Developing High-Frequency Trading Systems (139.00z)
Embedded Programming with Modern C++ Cookbook (149.00z)
Software Architecture with C++ (159.00z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (36.58z)
C++ Optymalizacja kodu (71.82z)
C++. Dla ka¿dego. Wydanie VII (99.00z)
Java 9: Building Robust Modular Applications (339.00z)
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione (129.00z)
C++ Optymalizacja kodu. Sprawdzone techniki zwiêkszania wydajno¶ci (60.80z)
Learning C++ Functional Programming (189.00z)

Pozostae z serii: Inne

Zegar Rozwi±zywania Problemów (21.45z)
Drupal. Poznaj go z ka¿dej strony. eBook. Mobi (54.99z)
Bezpieczeñstwo Microsoft Windows. Podstawy praktyczne (41.07z)
PHP i MySQL. Dla ka¿dego (67.00z)
Trening umys³u dla bystrzaków (21.95z)
Galaxy S4: The Missing Manual (72.24z)
Matematyka-Arkusz maturalny. MegaMatma nr 2. Poziom rozszerzony. Zadania z rozwi±zaniami (7.99z)
Wiersz poleceñ Linuksa. Rozwijanie umiejêtno¶ci efektywnej pracy (59.00z)
Jêzyk C. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (43.45z)
Xamarin.Forms Projects - Second Edition (129.00z)
Po prostu Word 2003 PL (29.90z)
Tablice informatyczne. Turbo Pascal (12.90z)
C#. Praktyczny kurs. Wydanie III (32.45z)
Photoshop CS2 RAW. Using Adobe Camera Raw, Bridge, and Photoshop to Get the Most out of Your Digital Camera (118.15z)
Excel w obliczeniach naukowych i technicznych (39.00z)
£amig³ówki logiczne. Wytê¿ umys³ w 96 zagadkach matematycznych (13.70z)
TensorFlow 2 Pocket Reference (101.15z)
Hack I.T. Testy bezpieczeñstwa danych (55.00z)
Puppet 4.10 Beginner's Guide - Second Edition (159.00z)
Po prostu JavaScript (18.70z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | Ciechocinek pakiety pobytowe