e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: E-biznes
Seria: Inne
Promocja: -36%


Stwórz jednoro¿ca. Od idei po startup wart miliony. Wydanie II rozszerzone

Grzegorz Kubera
promocja -36%
cena: 49 z 31.36 z
Data wydania: 2021-02-11
stron: 280, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Je¶li nie masz w³asnych marzeñ, przez ca³e ¿ycie bêdziesz pracowaæ nad spe³nianiem cudzych!

Termin jednoro¿ec w odniesieniu do innowacyjnych, wartych co najmniej miliard dolarów startupów technologicznych pojawi³ siê po raz pierwszy w 2013 roku i od razu zelektryzowa³ ¶wiat. Wówczas do tej kategorii zalicza³o siê czterdzie¶ci firm. Dzi¶ stajnia jednoro¿ców jest liczniejsza, rezyduje w niej bowiem ponad sze¶æset startupów, wywodz±cych siê przede wszystkim z USA i Chin. Jednoro¿ce, choæ rozbudzaj± wyobra¼niê i marzenia biznesowych wizjonerów na ca³ym ¶wiecie, wci±¿ pozostaj± tworami nieco tajemniczymi. Podobnie jak tajemniczy jest klucz do ich sukcesu.
Ta ksi±¿ka jest adresowana w³a¶nie do Ciebie. Bo masz pomys³ i czujesz, ¿e móg³by¶ go spieniê¿yæ, tylko jeszcze nie wiesz jak. Bo dysponujesz wiedz± z zakresu technologii i potrafisz zgromadziæ wokó³ siebie zespó³ projektowy. Bo wierzysz w si³ê idei, ciê¿k± pracê, skuteczno¶æ uporu i w to, ¿e na koñcu drogi czeka tak upragniony przez Ciebie finisz - marka, któr± pozna ca³y technologiczny ¶wiat, wdziêczno¶æ korzystaj±cych z niej ludzi i pieni±dze. Miliard dolarów. No, mo¿e ciut mniej. A w³a¶ciwie dlaczego mniej? Skoro marzysz o jednoro¿cu, musisz mierzyæ wysoko. Musisz te¿ sporo siê dowiedzieæ, miêdzy innymi:
  • Czym charakteryzuj± siê najwiêksze jednoro¿ce i w czym warto je na¶ladowaæ
  • O czym trzeba pamiêtaæ przy budowaniu jednoro¿ca
  • Gdzie szukaæ sprzymierzeñców na trudnej drodze do sukcesu i pieniêdzy
  • Kogo i czego jednoro¿ec koniecznie powinien unikaæ
  • Na czym polega promowanie technologicznych innowacji i jakie narzêdzia s± do tego niezbêdne


Cena: 31.36 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: E-biznes

Zegar Rozwi±zywania Problemów (21.45z)
Sekrety pomiarów w mediach spo³eczno¶ciowych (69.00z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone (39.90z)
Przedsiêbiorczo¶æ zorganizowana. Startupy, inwestorzy, pieni±dze (34.90z)
Godzina dziennie z e-mail marketingiem (32.45z)
Jak zarabiaæ w mediach spo³eczno¶ciowych. Rozwijaj firmê dziêki nowoczesnym narzêdziom marketingowym. Wydanie II (39.90z)
osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla zaawansowanych (37.95z)
Dzielenie tortu. Jak rozdysponowaæ udzia³y w bezkosztowym start-upie (20.35z)
Internet a prawo - jak siê nie potkn±æ? Poradnik dla twórców (12.90z)
Rewolucja social media (12.90z)
Dzielenie tortu. Jak rozdysponowaæ udzia³y w bezkosztowym start-upie (37.00z)
Nowoczesne projektowanie modeli biznesowych. Narzêdzia, kompetencje, mentalno¶æ i innowacje, które zapewni± firmie sukces (32.45z)
The Global eBook Market: Current Conditions & Future Projections (594.15z)
Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych (39.90z)
Funded. The Entrepreneur's Guide to Raising Your First Round (109.65z)
Biznesplan (11.57z)
Skuteczny marketing na TikToku. Jak zdobyæ miliony wy¶wietleñ i tysi±ce obserwatorów w miesi±c (albo szybciej) (32.45z)
Google Analytics dla marketingowców. Wydanie II (21.95z)
Prawo w e-biznesie. Wszystko, co musisz wiedzieæ, ¿eby prowadziæ e-biznes i spaæ spokojnie (24.70z)
Lean Customer Development. Twórz produkty, po które klienci bêd± ustawiaæ siê w kolejkach (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Java ME. Tworzenie zaawansowanych aplikacji na smartfony. eBook. Pdf (47.00z)
Ajax. Wzorce projektowe. eBook. Mobi (54.99z)
Wybrane diatryby i Encheiridion. Stoicka sztuka ¿ycia (23.94z)
ECDL Advanced na skróty z p³yt± CD (66.25z)
ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie (54.45z)
50 praktycznych formu³ na ka¿d± okazjê (41.83z)
Keras w praktyce. Kurs video. Tworzenie modeli uczenia g³êbokiego (29.00z)
Transact-SQL. Czarna ksiêga (89.00z)
Joomla! 2.5. Praktyczny kurs (37.95z)
Tablice informatyczne. MS Excel 2007 PL. Funkcje (7.10z)
Rails Pocket Reference. A Quick Guide to Rails (33.92z)
Google+: The Missing Manual (50.92z)
Developing Large Web Applications. Producing Code That Can Grow and Thrive (118.15z)
Unity 2017 Mobile Game Development (179.00z)
Dane testowe. Teoria i Praktyka (34.90z)
Deep Learning with PyTorch Lightning (139.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (29.40z)
Windows XP Power Hound. Teach Yourself New Tricks (84.92z)
Blockchain for Business 2019 (94.99z)
Content marketing. Od strategii do efektów (25.14z)