e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Elektronika
Seria: Inne
Promocja: -45%


Sterowanie pneumatyczne i elektropneumatyczne

Witold Krieser
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2021-08-31
stron: 160, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl
Sterowanie to proces celowego oddzia³ywania sygna³ów wej¶ciowych na wyj¶cia wed³ug odpowiednich algorytmów - regu³ sterowania. Z tej ksi±¿ki dowiesz siê, jak zachodzi on w pneumatycznych i elektropneumatycznych uk³adach sterowania, a tak¿e jak zbudowaæ w³asny uk³ad i dokonaæ analizy jego dzia³ania. Przyswoisz wiedzê z zakresu projektowania, monta¿u i uruchamiania uk³adów pneumatycznych i elektropneumatycznych. Poznasz zasady ich dzia³ania, dowiesz siê, co siê stanie na przyk³ad po pod³±czeniu zasilania pneumatycznego oraz elektrycznego czy uruchomieniu poszczególnych elementów uk³adu. W opanowaniu tych zagadnieñ pomo¿e Ci przejrzysty i innowacyjny - oparty na schematach graficznych - sposób przekazywania wiedzy w ksi±¿ce. Stanowi ona zbiór przyk³adowych uk³adów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego do samodzielnego ³±czenia. Do wiêkszo¶ci przyk³adów do³±czono opisy efektów dzia³ania uk³adu. Powsta³ doskona³y poradnik dla chc±cych siê nauczyæ podstaw projektowania i analizy dzia³ania zmontowanego pneumatycznego i elektropneumatycznego uk³adu sterowania.
Ksi±¿ka jest przeznaczona dla osób, które rozpoczynaj± przygodê z projektowaniem i montowaniem pneumatycznych oraz elektropneumatycznych uk³adów sterowania - przede wszystkim dla uczniów i studentów kszta³c±cych siê w zawodach z bran¿: mechatronicznej, automatycznej i robotycznej. Mo¿e stanowiæ uzupe³nienie wiedzy zdobywanej w technikum w ramach kwalifikacji: technik mechatronik, technik automatyk i technik robotyk.


Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Elektronika

Wybrane aspekty optymalizacji przyrz±dów fotoakustycznych (59.00z)
Syntezery DDS. Podstawy dla konstruktorów (48.57z)
Elektronika bez oporu. Praktyczne uk³ady elektroniczne (27.45z)
Poradnik dla dozoru i elektromonterów zdaj±cych egzamin kwalifikacyjny URE Grupy G1 (21.95z)
100 projektów na 555 (56.19z)
Wspó³czesne uk³ady cyfrowe (56.19z)
Elektronika bez oporu. Praktyczne uk³ady elektroniczne (32.44z)
iBooks and ePeriodicals on the iPad: The Mini Missing Manual (21.17z)
In¿ynieria systemów internetu rzeczy. Zagadnienia bezpieczeñstwa i komunikacji (23.80z)
Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 (49.45z)
Elektronika dla ma³ych i du¿ych. Od przewodu do obwodu (37.95z)
Raspberry Pi. Receptury. Wydanie III (54.45z)
Lutowanie bezo³owiowe (72.06z)
Encyklopedia elementów elektronicznych. Tom 3. Czujniki orientacji, ingerencji i w³a¶ciwo¶ci otoczenia (69.00z)
Elektronika dla ma³ych i du¿ych. Od przewodu do obwodu (42.09z)
Przetworniki A/C i C/A. Teoria i praktyka (132.38z)
Elektronika ale¿ to bardzo proste (94.29z)
Elektronika. Od praktyki do teorii. Kolejne eksperymenty (43.45z)
Analogowe uk³ady elektroniczne (60.00z)
Elektryczno¶æ dla m³odych majsterkowiczów. Ciekawe projekty DIY (18.84z)

Pozostae z serii: Inne

Adobe Photoshop Lightroom CC i Lightroom 6. Podrêcznik dla fotografów (70.95z)
Adobe Air i Ajax. Szybki start (59.00z)
Masterminds of Programming. Conversations with the Creators of Major Programming Languages (101.15z)
C#. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie II (26.95z)
SketchUp 2015. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy modelowania 3D - dom i wnêtrze (39.00z)
Po prostu Netscape (21.00z)
Konsekwencje namiêtno¶ci (22.78z)
WordPress 4. Instalacja i zarz±dzanie (39.90z)
The Kubernetes Book (109.00z)
Using SANs and NAS. Help for Storage Administrators (101.15z)
Microsoft Azure. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT (89.00z)
Jêzyk C# 6.0 i platforma .NET 4.6 (166.78z)
Aplikacje w Visual C++ 2005. Przyk³ady (37.00z)
Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 4. Sieciowe systemy operacyjne. Podrêcznik do nauki zawodu techn (33.67z)
CorelDRAW Graphics Suite X5 PL (57.00z)
ECDL Modu³ 7 Przegl±danie stron internetowych i komunikacja (30.44z)
JavaScript Pocket Reference. Activate Your Web Pages. 3rd Edition (55.24z)
Planowanie i ocena rentowno¶ci przedsiêwziêcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (39.90z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO - Tom1 (24.75z)
Joomla! Budowa i modyfikacja szablonów (49.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | http://sorellebutik.pl