e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: E-biznes
Seria: Inne
Promocja: -44%


Start-up po polsku. Jak za³o¿yæ i rozwin±æ dochodowy e-biznes

Kamila Miko³ajczyk, Dariusz Nawojczyk
promocja -44%
cena: 39.196428571429 z 21.95 z
Data wydania: 2013-09-09
stron: 232, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿kê tê powinien przeczytaæ ka¿dy m³ody przedsiêbiorca. Zawiera ona solidne podstawy, które pomog± Ci rozpocz±æ dzia³alno¶æ na rynku w warunkach du¿ej niepewno¶ci. I nie chodzi jedynie o bran¿ê technologiczn±. Je¶li zastanawiasz siê nad za³o¿eniem w³asnej firmy, jest to ksi±¿ka dla Ciebie. Pomo¿e Ci odpowiedzieæ na pytania, czy, dlaczego i jak j± za³o¿yæ oraz jak zadbaæ o jej rynkowe przetrwanie.
Pawe³ Tkaczyk,
autor ksi±¿ki Zakamarki marki
To absolutnie obowi±zkowa pozycja dla kogo¶, kto rusza w start-upow± podró¿. Kompendium pocz±tkuj±cego przedsiêbiorcy, obok którego nie powiniene¶ przej¶æ obojêtnie. Polecam wszystkim marz±cym o w³asnym biznesie.
Przemys³aw Paj±k,
redaktor naczelny Spider's Web

Od zera do milionera - za³ó¿ i skutecznie rozwijaj w³asny e-biznes!

 • Dowiedz siê, jak realizowaæ swoje pomys³y biznesowe
 • Naucz siê zdobywaæ fundusze na rozwój przedsiêbiorstwa
 • Poznaj skuteczne sposoby sprzeda¿y i zarz±dzania firm±
 • Odkryj najlepsze metody komunikacji z klientami
Chcesz za³o¿yæ w³asny e-biznes, ale nie wiesz, od czego zacz±æ? Zawsze marzy³e¶ o w³asnej firmie, ale nie mia³e¶ odwagi zrezygnowaæ z bezpiecznego etatu? Masz doskona³e pomys³y na dzia³alno¶æ w sieci, ale jak dot±d co¶ ci±gle przeszkadza³o Ci je realizowaæ? Je¶li na które¶ z tych pytañ odpowiedzia³e¶ twierdz±co, najwy¿sza pora zmieniæ co¶ w ¿yciu! Za³ó¿ w³asn± firmê, zdob±d¼ fundusze na jej rozwój, przemy¶l strategiê dzia³ania i ruszaj do boju! ¦wiat stoi przed Tob± otworem i byæ mo¿e ju¿ czeka na Twój produkt lub Twoj± us³ugê!
Pierwszy krok ju¿ wykona³e¶ - uda³o Ci siê znale¼æ tê ksi±¿kê. Teraz musisz ju¿ tylko zapoznaæ siê z zawart± w niej wiedz± i zacz±æ wdra¿aæ j± w ¿ycie! Start-up po polsku. Jak za³o¿yæ i rozwin±æ dochodowy e-biznes to pozycja, która u³atwi Ci podjêcie najwa¿niejszych decyzji dotycz±cych prowadzenia w³asnej dzia³alno¶ci gospodarczej w internecie i pomo¿e omin±æ przeszkody piêtrz±ce siê na drodze pocz±tkuj±cego e-biznesmena. Dowiesz siê z niej nie tylko, co robiæ, aby odnie¶æ sukces, lecz równie¿, czego zdecydowanie robiæ nie nale¿y i jakie pomys³y s± z góry skazane na fiasko.
Nie czekaj, odwa¿ siê i zacznij dzia³aæ!
 • Pomys³ na skuteczny e-biznes
 • Tworzenie biznesplanu i pozyskiwanie ¶rodków
 • Wybór odpowiedniego typu dzia³alno¶ci gospodarczej
 • Zarz±dzanie wizerunkiem i mark± firmy
 • Dobór pracowników i zarz±dzanie kadrami
 • PR, komunikacja i marketing
 • Ciekawostki, studia przypadków i rady praktyków

Sukces jest w zasiêgu rêki, czy jeste¶ gotów po niego siêgn±æ?Kamila Miko³ajczyk jest prezesem agencji Brand Gravity oraz ekspertem w dziedzinie projektowania komunikacji i corporate identity. Na co dzieñ doradza firmom w planowaniu dzia³añ wizerunkowych, budowaniu ¶wiadomo¶ci marki oraz dzia³aniach PR. Z wielkim zaanga¿owaniem wspó³prowadzi i rozwija równie¿ projekt Porta Kal. Z zami³owania personal shopperka i szkoleniowiec dress code'u w biznesie.
Dariusz Nawojczyk jest dyrektorem marketingu & PR w polskiej chmurze obliczeniowej Oktawave. Od o¶miu lat buduje strategie biznesowe oraz komunikacyjne dla bran¿y us³ug IT w Polsce. Specjalista w zakresie teorii komunikacji i zarz±dzania marketingowego. Pasjonat nowych technologii i nowych mediów. Autor i project manager w kilkunastu polskich start-upach.

Patroni medialni:
Cena: 21.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: E-biznes

Facebook Ads. Kurs video. Marketing w social mediach (49.00z)
Biznesplan (11.57z)
Psychologia Sprzeda¿y - droga do sprawczo¶ci, niezale¿no¶ci i pieniêdzy (21.95z)
Przedsiêbiorczo¶æ zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach (40.87z)
E-mail marketing. 10 wyk³adów o skutecznej promocji w sieci (19.20z)
Zaufanie, czyli waluta przysz³o¶ci. Moja droga od zera do 7 milionów z bloga (30.40z)
Lean. Droga do minimalizmu (19.20z)
Godzina dziennie z e-mail marketingiem (59.00z)
Si³a Lucyfera. Ciemna strona copywritingu (12.90z)
Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia (32.45z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie (21.45z)
Testy A/B. Od klikniêcia do klienta (25.93z)
Zostañ gwiazd± YouTube'a. Twórz najlepsze filmy wideo! Dla m³odych bystrzaków (29.90z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek (12.90z)
Testowanie pomys³ów biznesowych. Biblioteka technik eksperymentacyjnych (48.95z)
FOREX dla bystrzaków. Wydanie II (21.45z)
Twoja e-platforma. Jak siê wybiæ w ¶wiecie pe³nym zgie³ku (21.95z)
Firma, czyli Ty. Jak bêd±c Ma³± firm±, mo¿esz robiæ Wielkie rzeczy w biznesie (49.90z)
Sprzeda¿ wirtualna, zyski realne. Jak wykorzystywaæ technologie do skutecznej komunikacji z nabywcami (37.76z)
Designing Mobile Payment Experiences. Principles and Best Practices for Mobile Commerce (118.15z)

Pozostae z serii: Inne

Full Stack Development with Spring Boot and React - Third Edition (139.00z)
Przygotowanie do wyceny. Startup okiem praktyka (31.85z)
Internet. Kurs (34.90z)
Java ME. Tworzenie zaawansowanych aplikacji na smartfony. eBook. ePub (47.00z)
DNS on Windows Server 2003. 3rd Edition (135.15z)
Learning Functional Data Structures and Algorithms (179.00z)
Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011. Szko³a efektu (79.00z)
Inteligencja perswazyjna (PQ). Poznaj 10 *** umiejêtno¶ci wywierania wp³ywu (39.00z)
Excel 2010 PL. Pierwsza pomoc (17.90z)
Mastering Linux Kernel Development (189.00z)
Windows Server 2016 Administration Cookbook (109.00z)
Fedora 7. Ksiêga eksperta (137.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 ujêæ Scotta Kelbyego (37.00z)
C++ High Performance (139.00z)
CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III . eBook. ePub (54.99z)
Praga, Czeski Krumlow, Kutna Hora oraz najwiêksze atrakcje Czech. Wydanie 1 (24.90z)
Continuous Delivery in Java. Essential Tools and Best Practices for Deploying Code to Production (203.15z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szkole podstawowej, kl. IV-VI. Edycja: Mac OS 10.5. Wydanie III (21.90z)
Kali Linux. Testy penetracyjne (32.45z)
Algorytmy sztucznej inteligencji. Ilustrowany przewodnik (43.45z)