e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -50%


SQL w mgnieniu oka. Opanuj jêzyk zapytañ w 10 minut dziennie. Wydanie V

Ben Forta
promocja -50%
cena: 49 z 24.50 z
Data wydania: 2020-12-15
stron: 256, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl
SQL jest najwa¿niejszym narzêdziem pracy na bazach danych. Profesjonalny twórca aplikacji bazodanowych czy administrator baz danych nie móg³by wykonywaæ swoich obowi±zków bez sumiennego zg³êbienia niuansów tego jêzyka. Zdobycie takiej wiedzy kosztuje sporo wysi³ku. Niemniej ju¿ podstawowa znajomo¶æ SQL przynosi wiele korzy¶ci ka¿demu programi¶cie, twórcy aplikacji internetowych i mobilnych, a nawet nieco bardziej zaawansowanemu u¿ytkownikowi pakietów biurowych. Szczê¶liwie siê sk³ada, ¿e solidne opanowanie podstaw SQL nie wymaga wielkiego trudu - wystarczy spêdziæ z t± ksi±¿k± 10 minut dziennie!
Oto pi±te, zaktualizowane wydanie ¶wietnego podrêcznika, dziêki któremu niemal bez wysi³ku nauczysz siê podstaw jêzyka SQL. Ksi±¿ka zosta³a podzielona na 22 rozdzia³y - lektura jednego z nich nie powinna Ci zaj±æ wiêcej ni¿ 10 minut. Najpierw pokazano, w jaki sposób dokonaæ prostego pobierania danych, a pó¼niej przedstawiono nieco bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak z³±czenia, zapytania zagnie¿d¿one, tworzenie procedur sk³adowanych, wykorzystanie kursorów, wyzwalaczy i ograniczeñ tabel. Uk³ad tre¶ci u³atwia systematyczne zapoznawanie siê z materia³em, przy czym stopieñ trudno¶ci stopniowo wzrasta. Zdobyt± wiedzê mo¿na przetestowaæ w zadaniach, które znajduj± siê w rozdzia³ach 2 - 18.
Dziêki tej ksi±¿ce nauczysz siê:
  • stosowaæ najwa¿niejsze instrukcje SQL
  • tworzyæ z³o¿one zapytania SQL z u¿yciem wielu klauzul i operatorów
  • pobieraæ, sortowaæ, filtrowaæ i formatowaæ zawarto¶æ baz danych
  • u¿ywaæ funkcji agreguj±cych i z³±czaæ powi±zane tabele
  • wstawiaæ, modyfikowaæ i usuwaæ dane
  • korzystaæ z perspektyw, procedur sk³adowanych itd.

10 minut z SQL. Najbardziej po¿yteczne 10 minut w ci±gu dnia!Cena: 24.50 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: SQL - Programowanie

PHP7 i SQL. Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 40 lekcjach (26.95z)
SQL. Kurs video. Projektowanie i implementacja baz danych (29.00z)
Kompletny przewodnik po DAX. Analiza biznesowa przy u¿yciu Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services i Power BI (88.83z)
SQL Pocket Guide. A Guide to SQL Usage. 3rd Edition (34.93z)
Wprowadzenie do SQL. Jak generowaæ, pobieraæ i obs³ugiwaæ dane. Wydanie III (43.45z)
SQL w mgnieniu oka. Opanuj jêzyk zapytañ w 10 minut dziennie. Wydanie V (37.17z)
Podstawy programowania. Kurs video. Bazy danych (29.00z)
Hands-On Data Science with SQL Server 2017 (159.00z)
SQL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (32.90z)
Pierwsze kroki z SQL. Praktyczne podej¶cie dla pocz±tkuj±cych (49.00z)
Wprowadzenie do systemów baz danych. Wydanie VII (110.98z)
SQL. Kurs video. Od zera do bohatera. Odczytywanie danych (79.00z)
Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 24 godziny. Wydanie IV (43.47z)
Essential SQLAlchemy. 2nd Edition (143.65z)
Praktyczny kurs SQL (21.45z)
Learn T-SQL Querying (129.00z)
SQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (16.45z)
Profesjonalny kod T-SQL 2019. W stronê szybko¶ci, skalowalno¶ci i standaryzacji rozwi±zañ dla SQL Server (80.99z)
SQL Cookbook. Query Solutions and Techniques for Database Developers (109.65z)
Pierwsze kroki z SQL. Praktyczne podej¶cie dla pocz±tkuj±cych (19.20z)

Pozostae z serii: Inne

PHP. Receptury. Wydanie II. eBook. Mobi (79.00z)
HTML 5. Kurs video. Poziom drugi. Tworzenie profesjonalnych stron WWW (29.00z)
ABC komputera. Wydanie XII (26.95z)
Learning ActionScript 3.0. A Beginner's Guide. 2nd Edition (169.15z)
Learning Functional Programming (220.15z)
Concurrency with Modern C++ (119.00z)
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie (99.00z)
Tworzenie gier internetowych. Receptury (26.95z)
Windows Vista. Leksykon kieszonkowy (14.23z)
Teradata Cookbook (149.00z)
Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach (21.95z)
Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice. eBook. Mobi (69.90z)
Deep Learning. Praktyczne wprowadzenie (42.35z)
Wzmacniacze operacyjne i pomiarowe. Przewodnik projektanta (66.67z)
Microsoft Identity and Access Administrator Exam Guide (139.00z)
HoloLens Blueprints (179.00z)
Azure Stack Hub Demystified (139.00z)
Concurrent Patterns and Best Practices (139.00z)
Windows Vista PL. Projekty (15.60z)
Corel PaintShop Pro X4. Obróbka zdjêæ cyfrowych. Æwiczenia praktyczne (34.90z)