e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-34
Promocja: -35%


Analiza danych z wykorzystaniem SQL-a. Zaawansowane techniki przekszta³cania danych we wnioski

Cathy Tanimura
promocja -35%
cena: 69 z 44.85 z
Data wydania: 2022-04-01
stron: 340, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Jêzyk SQL zosta³ stworzony jako narzêdzie do przetwarzania danych. Mimo ¿e zwykle jest u¿ywany do pracy z bazami danych, jego mo¿liwo¶ci s± o wiele wiêksze. Poprawny kod SQL u³atwia przetwarzanie potê¿nych zbiorów danych z du¿± szybko¶ci±. Szczególnie obiecuj±c± perspektyw± jest zastosowanie jêzyka SQL na wielkich zbiorach danych przechowywanych w chmurze. Dziêki nieco bardziej z³o¿onym konstrukcjom SQL analityk danych mo¿e z du¿± efektywno¶ci± wydobywaæ z nich wiedzê.
Ta praktyczna ksi±¿ka jest przeznaczona dla analityków danych i danologów, którzy chc± u¿ywaæ SQL-a do eksploracji du¿ych zbiorów danych. Pokazuje zarówno popularne, jak i nieco mniej znane techniki budowania zapytañ SQL, dziêki czemu mo¿liwe staje siê rozwi±zywanie nawet bardzo zawi³ych problemów i optymalne wykorzystanie w³a¶ciwo¶ci tego jêzyka w pracy na danych. W nowy, innowacyjny sposób przedstawiono tu takie pojêcia jak z³±czenia, funkcje okna, podzapytania i wyra¿enia regularne. Zademonstrowano, jak ³±czyæ ró¿ne techniki, aby szybciej osi±gaæ cele za pomoc± ³atwego do zrozumienia, czytelnego kodu. Opisywany materia³ zosta³ zilustrowany licznymi przyk³adami zapytañ SQL, dziêki czemu mo¿na p³ynnie przej¶æ do rozwi±zywania konkretnych problemów z zakresu przetwarzania, analizy i eksploracji danych.
Najciekawsze zagadnienia:
  • przygotowywanie danych do analizy
  • analizy szeregów czasowych z wykorzystaniem SQL
  • analizy kohortowe do badania zachodz±cych zmian
  • analiza tekstu za pomoc± zaawansowanych funkcji i operatorów SQL
  • wykrywanie odstaj±cych warto¶ci
  • analizy eksperymentów (testy A/B)

SQL: tak wyci±gniesz z danych rzetelne wnioski!Cena: 44.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: SQL - Programowanie

QGIS 3.14. Tworzenie i analiza map (63.36z)
Using SQLite. Small. Fast. Reliable. Choose Any Three (135.15z)
PHP7 i SQL. Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 40 lekcjach (30.87z)
SQL Cookbook. Query Solutions and Techniques for Database Developers (109.65z)
Praktyczny kurs SQL. Wydanie III (36.54z)
Transact-SQL Cookbook (118.15z)
Learn T-SQL Querying (129.00z)
PHP7 i SQL. Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 40 lekcjach (26.95z)
Kompletny przewodnik po DAX, wyd. 2 rozszerzone. Analiza biznesowa przy u¿yciu Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services i Excel (107.73z)
SQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV (38.35z)
SQL and Relational Theory. How to Write Accurate SQL Code (109.65z)
Praktyczny SQL. Opowiadanie historii przez dane przewodnik dla pocz±tkuj±cych (74.59z)
SQL Injection Strategies (109.00z)
SQL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (15.95z)
SQL. Sztuka programowania (32.45z)
Hands-On Data Science with SQL Server 2017 (159.00z)
Naucz siê SQL-a! Kurs video. 50 æwiczeñ z zaawansowanych elementów baz danych (119.25z)
T-SQL. Kurs video. Wykorzystanie baz danych przy u¿yciu niekonwencjonalnych rozwi±zañ. Sztuczki i gotowe rozwi±zania (19.00z)
Getting Started with CockroachDB (139.00z)
SQL. Kurs video. Od podstaw do zagadnieñ zaawansowanych. Tworzenie baz danych (29.00z)

Pozostae z serii: Inne

Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II. eBook. Mobi (31.99z)
Instant Citrix Security How-to (69.90z)
Hands-On Software Engineering with Python (179.00z)
Berlin. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (16.45z)
Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej (6.68z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
Прикладна палеонтологія. Ди (12.96z)
AutoCAD 2022 PL. Pierwsze kroki (26.95z)
Responsive & Fast. Implementing High-Performance Responsive Design (55.24z)
Uk³ady elektroniczne w praktyce (24.90z)
Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kszta³ceniu zintegrowanym. Czê¶æ 2 (9.90z)
Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III (57.85z)
OpenGL. Kurs video. Wprowadzenie do programowania grafiki komputerowej (49.00z)
Podrêcznik HTML5. Smashing Magazine. eBook. Mobi (47.00z)
Spring. Zapiski programisty (29.90z)
PostgreSQL. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT (49.00z)
Nowoczesny e-mail marketing. Uniwersalny, responsywny i skuteczny mailing w HTML-u (19.20z)
Tablice informatyczne. MS Windows Server 2008 (7.10z)
Reproducible Data Science with Pachyderm (139.00z)
Doing Business on Facebook: The Mini Missing Manual (21.17z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | Preparat grzybobójczy SAVO przeciw pleśni i grzybom sciennym savo Wrocław ul.Krynicka 7 Domix24.pl