e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Spring. Receptury

Gary Mak, Daniel Rubio, Josh Long
cena: 119.00 z
Data wydania: 2014-11-21
stron: 856, twarda oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl

Najlepsze receptury na wykorzystanie Springa!

Spring zadebiutowa³ na rynku w 2004 roku, osiem lat po opublikowaniu pierwszej wersji jêzyka Java i od tego czasu jest dynamicznie rozwijany. Dziêki licznym modu³om pozwala on b³yskawicznie tworzyæ skomplikowane aplikacje i wyrêcza programistów w trudzie ustawiania typowych konfiguracji. Je¿eli do tego do³o¿yæ ogromn± spo³ecznoæ i ¶wietn± dokumentacjê, to nie ma siê co dziwiæ, ¿e jest tak popularny!

Je¿eli wykorzystujesz Springa w swojej codziennej pracy lub chcesz wypróbowaæ jego mo¿liwoci, to trafi³e na doskona³± ksi±¿kê. Nale¿y ona do cenionej w¶ród programistów serii Receptury. Znajdziesz w niej omówienie zarówno podstawowych zagadnieñ zwi±zanych ze Springiem, jak i tych zaawansowanych. Na samym pocz±tku poznasz kontener IoC (ang. Inversion of Control), nauczysz siê tworzyæ ziarna oraz wstrzykiwaæ je na ró¿ne sposoby. W kolejnych rozdzia³ach odkryjesz, jak korzystaæ z AspectJ, Spring WebFlow oraz Spring-WS. Ponadto zobaczysz, jak u¿ywaæ REST, testów jednostkowych i integracyjnych oraz ORM. Spring wspiera te i wiele innych obszarów codziennej pracy programisty. Ksi±¿ka ta jest doskona³ym omówieniem Springa na podstawie przyk³adów jego zastosowañ.

Dziêki tej ksi±¿ce:
  • stworzysz kontener IoC
  • skonstruujesz ziarna i wstrzykniesz je
  • poznasz dostêpne modu³y
  • przygotujesz us³ugi sieciowe i skorzystasz z tych us³ug

Wykorzystaj potencja³ Springa i zoptymalizuj swoj± pracê!Cena: 119.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: J2EE - Programowanie

Java EE 6. Tworzenie aplikacji w NetBeans 7 (59.00z)
Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V (70.95z)
Spring Web MVC. Kurs video. Programowanie aplikacji webowych (39.00z)
Spring. Receptury (65.45z)
Java EE 6. Leksykon kieszonkowy (16.45z)
Java EE 6. Leksykon kieszonkowy (19.43z)
Spring w praktyce (89.00z)
Spring w Akcji. Wydanie III (37.95z)
Java EE 6. Przewodnik. Wydanie IV (79.00z)
Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW (20.35z)
Spring w Akcji. Wydanie III (69.00z)
JBoss AS 7. Tworzenie aplikacji (32.45z)
Prosty przepis na J2EE: Boss, Eclipse i komponenty EJB (20.12z)
Eclipse 4. Programowanie wtyczek na przyk³adach (59.00z)
Java EE 6. Tworzenie aplikacji w NetBeans 7 (32.45z)
Spring w praktyce (48.95z)
Eclipse 4. Programowanie wtyczek na przyk³adach (32.45z)
JBoss AS 7. Tworzenie aplikacji (59.00z)
Prosty przepis na J2EE: Boss, Eclipse i komponenty EJB (24.31z)

Pozostae z serii: Inne

Piksele, czyli jeszcze wiêcej Photoshopa. Grafika komputerowa dla dzieci (47.20z)
Learn C# Programming (109.00z)
Mastering ROS for Robotics Programming - Second Edition (169.00z)
Wprowadzenie do groznawstwa (34.20z)
Darmowe oprogramowanie w codziennym ¿yciu (29.00z)
Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 24 godziny. Wydanie IV (43.47z)
Mastering iOS 12 Programming (179.00z)
Machine Learning with Go Quick Start Guide (69.90z)
Dziennikarstwo danych i data storytelling (49.90z)
Agile Enterprise Application Development with Flex (84.92z)
ASP.NET Core 3. Zaawansowane programowanie. Wydanie VIII (109.45z)
Turbo Vision dla praktyków (12.80z)
Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aplikacji (69.00z)
Mobile Web. Rusz g³ow±! (43.45z)
Robust Cloud Integration with Azure (229.00z)
GIMP. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (32.90z)
To ¿yje! Sztuczna inteligencja. Od logicznego fortepianu po zabójcze roboty (49.45z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (14.90z)
Solid Edge ST. Projektowanie synchroniczne (89.00z)
Testy jednostkowe. ¦wiat niezawodnych aplikacji. Wydanie II (57.00z)