e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Spring w praktyce

Willie Wheeler, Joshua White
promocja -44%
cena: 87.410714285714 z 48.95 z
Data wydania: 2014-03-09
stron: 592, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Lektura obowi±zkowa dla programistów Javy!

Spring Framework zrewolucjonizowa³ sposób wytwarzania aplikacji w jêzyku Java. Rzeczy trudne do wykonania sta³y siê ³atwe, a te ³atwe w zasadzie zaczê³y robiæ siê same. Od pierwszej wersji ten framework jest ca³y czas rozwijany, a obecna, trzecia wersja, jest prawdopodobnie najczê¶ciej wybieranym narzêdziem do tworzenia aplikacji. Co sprawi³o, ¿e Spring zyska³ tak± popularno¶æ? Ogrom mo¿liwo¶ci, ¶wietna architektura, du¿a spo³eczno¶æ oraz ci±g³y rozwój i wsparcie dla nowych technologii to jego g³ówne atuty.
W tej ksi±¿ce znajdziesz najlepsze techniki pracy ze Spring Framework w wersji 3. Przekonasz siê, jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Spring MVC. Dowiesz siê, jak uwierzytelniaæ u¿ytkowników, korzystaæ ze Spring Web Flow oraz budowaæ us³ugi sieciowe. Ponadto przekonasz siê, jak proste mo¿e byæ pisanie testów integracyjnych oraz korzystanie z narzêdzi do mapowania obiektowo-relacyjnego. Ksi±¿ka ta jest doskona³± lektur± dla wszystkich programistów korzystaj±cych z jêzyka Java. Z pewno¶ci± wzbogaci ona ich warsztat oraz umiejêtno¶ci.
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz szkielet Spring w wersji 3
  • wykorzystasz potencja³ Spring MVC
  • napiszesz skuteczne testy integracyjne
  • stworzysz lepsz± aplikacjê!

Najlepsze techniki pracy ze Spring 3!Cena: 48.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: J2EE - Programowanie

Spring w Akcji. Wydanie III (69.00z)
Java EE 6. Tworzenie aplikacji w NetBeans 7 (32.45z)
Java EE 6. Przewodnik. Wydanie IV (79.00z)
Java EE 6. Tworzenie aplikacji w NetBeans 7 (59.00z)
Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V (70.95z)
Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW (20.35z)
Eclipse 4. Programowanie wtyczek na przyk³adach (32.45z)
Spring w Akcji. Wydanie III (37.95z)
JBoss AS 7. Tworzenie aplikacji (32.45z)
Spring w praktyce (89.00z)
JBoss AS 7. Tworzenie aplikacji (59.00z)
Java EE 6. Leksykon kieszonkowy (19.43z)
Prosty przepis na J2EE: Boss, Eclipse i komponenty EJB (20.12z)
Java EE 6. Leksykon kieszonkowy (16.45z)
Spring Web MVC. Kurs video. Programowanie aplikacji webowych (39.00z)
Eclipse 4. Programowanie wtyczek na przyk³adach (59.00z)
Spring. Receptury (119.00z)
Spring. Receptury (65.45z)
Prosty przepis na J2EE: Boss, Eclipse i komponenty EJB (24.31z)

Pozostae z serii: Inne

Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (14.90z)
Delphi High Performance (149.00z)
Szybsza Sieæ z jêzykami PHP, MySQL i JavaScript. Zaawansowane aplikacje z wykorzystaniem najnowszych technologii (27.84z)
Projektowanie gier 3D. Wprowadzenie do technologii DirectX 11 (129.00z)
Implementowanie Czystej Architektury w Pythonie (37.95z)
Google Analytics dla marketingowców (25.93z)
Word 2007: The Missing Manual. The Missing Manual (101.15z)
MongoDB Administrator's Guide (159.00z)
Practical Artificial Intelligence with Swift. From Fundamental Theory to Development of AI-Driven Apps (220.15z)
Python Network Programming Cookbook - Second Edition (189.00z)
Symulacje komputerowe w fizyce (24.76z)
Po obu stronach mózgu. Moja przygoda z neuronauk± (43.13z)
MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz±dzanie projektami (42.35z)
Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelby'ego. Edycja i obróbka zdjêæ w programie Adobe Photoshop Lightroom Classic CC (89.00z)
Practical Machine Learning with H2O. Powerful, Scalable Techniques for Deep Learning and AI (143.65z)
Mega hit na maturê. Historia 11. Historia Polski. XX wiek (3.96z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (89.00z)
Driving DevOps with Value Stream Management (179.00z)
Idealna prezentacja krok po kroku (20.00z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania (44.90z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | kurs tantry Poznań