e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Specyfikacja oprogramowania. In¿ynieria wymagañ. Wydanie III

Karl E Wiegers, Joy Beatty
cena: 99.00 z
Data wydania: 2014-10-06
stron: 640, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Zebranie i opracowanie wymagañ dotycz±cych tworzonego oprogramowania to jeden z fundamentów udanego projektu. Znajomo¶æ zakresu prac jest kluczow± informacj± dla wszystkich osób prowadz±cych projekt oraz bezcennym ¼ród³em wiedzy dla deweloperów tworz±cych kod. Brzmi prosto, ale wcale tak nie jest! Identyfikacja interesariuszy, dokumentacja wymagañ, okre¶lanie ich warto¶ci biznesowej — to tylko niektóre z wyzwañ stoj±cych przed analitykami i ich zespo³ami!
Siêgnij po tê ksi±¿kê, by unikn±æ typowych problemów i pu³apek. W kolejnych rozdzia³ach znajdziesz kluczowe informacje na temat wymagañ dotycz±cych oprogramowania, roli analityka biznesowego oraz dobrych praktyk w in¿ynierii wymagañ. Czê¶æ II tej ksi±¿ki zosta³a po¶wiêcona opracowywaniu wymagañ. Dowiedz siê, jak okre¶laæ wymagania biznesowe, rozmawiaæ z u¿ytkownikami oraz dokumentowaæ i walidowaæ wymagania. W prawdziwym ¶wiecie spotkasz siê z ró¿nymi typami projektów. W zale¿no¶ci od ich charakteru trzeba bêdzie na bie¿±co dostosowywaæ poznane techniki. Projekty zwinne, projekty systemów wbudowanych, automatyzacja procesów biznesowych to tylko czê¶æ z omawianych obszarów. Ksi±¿ka ta jest klasycznym podrêcznikiem, obowi±zkow± lektur± ka¿dego analityka oraz osób odpowiedzialnych za wymagania.
Dziêki tej ksi±¿ce:
- nauczysz siê identyfikowaæ interesariuszy oraz rozmawiaæ z klientami
- poznasz dobre praktyki w in¿ynierii wymagañ
- zrozumiesz zadania analityka biznesowego
- ograniczysz ryzyko dziêki prototypowaniu
- poznasz projekty ró¿nego typu
- zrozumiesz proces zarz±dzania wymaganiami

Lektura obowi±zkowa ka¿dego analityka i osób odpowiedzialnych za wymagania!Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

SOA. Koncepcje, technologie i projektowanie (59.40z)
Salesforce Process Builder Quick Start Guide (109.00z)
Extending and Modifying LAMMPS Writing Your Own Source Code (159.00z)
Nauka programowania opartego na testach. Jak pisaæ przejrzysty kod w kilku jêzykach programowania (32.45z)
Learn Amazon SageMaker (139.00z)
Deploying OpenStack (76.42z)
Programista na rozmowie kwalifikacyjnej (32.45z)
Understanding Context. Environment, Language, and Information Architecture (186.15z)
Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik (24.05z)
Learn Robotics Programming - Second Edition (129.00z)
Clojure. Nowy Lisp (31.20z)
Mono: A Developer's Not (84.92z)
GPT-3 (220.15z)
Learning DCOM (109.65z)
Rzemios³o w czystej formie. Standardy i etyka rzetelnych programistów (99.00z)
OpenCV 4 for Secret Agents (109.00z)
Mikrofrontendy w akcji (50.56z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Tom I (24.31z)
Kubernetes. Tworzenie natywnych aplikacji dzia³aj±cych w chmurze (34.59z)
Kontrola wersji z systemem Git. Narzêdzia i techniki programistów. Wydanie II (37.95z)

Pozostae z serii: Inne

Design dla hakerów. Sekrety genialnych projektów (59.00z)
Connecting the Data: Data Integration Techniques for Building an Operational Data Store (ODS) (149.00z)
Æwiczenia na gitarê dla bystrzaków (19.20z)
Wojownik SEO. Sztuka osi±gania najwy¿szych pozycji w wyszukiwarkach. eBook. Mobi (47.00z)
Big data, nauka o danych i AI bez tajemnic. Podejmuj lepsze decyzje i rozwijaj swój biznes! (30.38z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (14.95z)
Natural Language Processing with Flair (109.00z)
Learning the bash Shell. Unix Shell Programming. 3rd Edition (118.15z)
Hands-On Business Intelligence with Qlik Sense (129.00z)
Mac OS X Tiger. Skuteczne rozwi±zania (17.90z)
SuSE Linux 6.2 -- 7.0 (49.00z)
E-mail marketing. 10 wyk³adów o skutecznej promocji w sieci (34.90z)
Tomcat: The Definitive Guide. The Definitive Guide (118.15z)
Network Security Hacks. 2nd Edition (135.15z)
Testy jednostkowe. Zasady, praktyki i wzorce (33.50z)
Tablice informatyczne. SQL. Wydanie III (9.35z)
Sharing Big Data Safely. Managing Data Security (101.15z)
Obs³uga logistyczna w handlu elektronicznym. Warto¶æ dla klienta (7.98z)
Edgecam. Wieloosiowe frezowanie CNC (119.00z)
Oczekuj cudów! Sekretna moc tkwi w Tobie (34.90z)