e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: hardware
Seria: Inne


Strukturalna organizacja systemów komputerowych. Wydanie V

Andrew S. Tanenbaum
cena: 99.00 z
Data wydania: 2006-03-06
stron: 864, twarda oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl

Doskona³e omówienie zasad dzia³ania wspó³czesnych komputerów

 • Dowiedz siê, jak dzia³aj± procesory i magistrale
 • Poznaj regu³y algebry logiki
 • Odkryj tajemnice wspó³czesnych systemów operacyjnych
Dla wiêkszo¶ci u¿ytkowników komputerów, nawet tych, dla których komputer jest narzêdziem pracy, wiedza o tym urz±dzeniu koñczy siê na umiejêtno¶ci instalowania i uruchamiania aplikacji. Wspó³czesne, intuicyjne systemy operacyjne, technologie maksymalnie upraszczaj±ce pracê z komputerem, ³atwe w obs³udze aplikacje - wszystko to powoduje, ¿e znajomo¶æ zasad funkcjonowania komputerów wydaje siê nam niepotrzebna. Tymczasem taka wiedza mo¿e okazaæ siê przydatna nie tylko specjali¶cie, ale równie¿ zwyk³emu u¿ytkownikowi. Dziêki niej twórcy aplikacji s± w stanie zoptymalizowaæ ich dzia³anie i zrozumieæ przyczyny b³êdów, projektanci urz±dzeñ peryferyjnych wybraæ najlepszy sposób komunikacji swojego produktu z komputerem, a osoby zainteresowane kupnem nowego sprzêtu dokonaæ ¶wiadomego wyboru.
W ksi±¿ce "Strukturalna organizacja systemów komputerowych. Wydanie V" zaprezentowano system komputerowy w ujêciu hierarchicznym, jako zespó³ zale¿nych od siebie warstw. Poznajemy go, poczynaj±c od poziomu "logiki cyfrowej", poprzez mikroarchitekturê i poziom maszynowy, a¿ do poziomu systemu operacyjnego i jêzyka asemblera. Ksi±¿ka przedstawia równie¿ historiê rozwoju komputerów, zadania systemów operacyjnych, zasady programowania w jêzyku maszynowym oraz architektury najpopularniejszych procesorów.
 • Procesory i pamiêæ operacyjna
 • Wykonywanie rozkazów jêzyka maszynowego
 • Operacje wej¶cia i wyj¶cia
 • Arytmetyka cyfrowa
 • Magistrale ISA, PCI oraz PCI Express
 • Przetwarzanie danych przez procesory
 • Programowanie w jêzyku asemblera
 • Dzia³anie systemów operacyjnych
 • Przetwarzanie rozproszone i obliczenia równoleg³e

Dowiedz siê jak dzia³a Twój komputer.Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: hardware

Build Supercomputers with Raspberry Pi 3 (159.00z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka (29.00z)
Raspberry Pi 3 Projects for Java Programmers (159.00z)
ROS Robotics By Example - Second Edition (189.00z)
ABC sam sk³adam komputer (29.00z)
Learning C for Arduino (139.00z)
Podkrêcanie procesorów (29.00z)
Tuning, wyciszanie i overclocking komputera PC (39.00z)
IoT Projects with Bluetooth Low Energy (139.00z)
Designing Purpose-Built Drones for Ardupilot Pixhawk 2.1 (139.00z)
ROS Programming: Building Powerful Robots (339.00z)
Artificial Intelligence for Robotics (159.00z)
Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVI (179.00z)
Komputer PC. Poradnik kupuj±cego (27.00z)
Rozbudowa i naprawa laptopów (129.00z)
Mastering Arduino (129.00z)
Enterprise Internet of Things Handbook (119.00z)
Sound Blaster Live! Przewodnik po karcie d¼wiêkowej (69.00z)
Robot Operating System Cookbook (139.00z)
Uk³ady mikroprocesorowe. Przyk³ady rozwi±zañ (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Blender. Praktyczny przewodnik po modelowaniu, rze¼bieniu i renderowaniu (37.95z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (29.40z)
Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Wydanie II (109.45z)
Apache Hadoop 3 Quick Start Guide (109.00z)
Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II (33.49z)
C++Builder Borland Developer Studio 2006. Kompendium programisty (99.00z)
Mac OS X. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
TensorFlow: Powerful Predictive Analytics with TensorFlow (139.00z)
ABC Internetu. Wydanie II (18.00z)
Learning Node. Moving to the Server-Side. 2nd Edition (126.65z)
ASP.NET MVC 4. Zaawansowane programowanie (99.00z)
Hands-On ROS for Robotics Programming (139.00z)
Od C do Assemblera czyli jak skutecznie... (6.80z)
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego. eBook. Mobi (54.99z)
HTML5. Wszystko, co powinni¶cie wiedzieæ o programowaniu. Przewodnik profesjonalisty (21.95z)
Programowanie dla najm³odszych. W ruchu, z tabletem, przez zabawê (10.90z)
Google Analytics dla marketingowców (21.95z)
Natural Language Processing with TensorFlow - Second Edition (119.00z)
HoloLens Beginner's Guide (189.00z)
Jêzyk C. Nowoczesne programowanie. Wydanie II (129.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet białka telefon serwery | ciechocinek nocleg | wypoczynek dla seniorów wczasy dla seniora nad morzem wyjazd seniora nad morze | wrocław kompakt zawór do spłuczki dolnopłuk wrocław | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów piastów darmowa diagnoza naprawy laptopa