e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


SOA. Koncepcje, technologie i projektowanie

Thomas Erl
promocja -44%
cena: 97.232142857143 z 54.45 z
Data wydania: 2014-01-27
stron: 632, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Czasy, kiedy u¿ytkownicy otrzymywali zamkniête produkty, zapakowane w pude³ko z no¶nikiem i instrukcj±, przemijaj±. ¦wiat IT zmierza w kierunku SOA (ang. Service-Oriented Architecture). Producenci chc± nam sprzedawaæ wiele us³ug, które potrafi± komunikowaæ siê miêdzy sob± i dostarczaæ u¿ytkownikom wymierne korzy¶ci. To podej¶cie pozwala lepiej zarz±dzaæ procesem wytwarzania us³ugi, ³atwiej wprowadzaæ zmiany i aktualizacje oraz elastyczniej rozliczaæ siê z klientami. Od tej drogi nie ma ju¿ odwrotu - SOA to przysz³o¶æ bran¿y IT!
Ta ksi±¿ka to ¶wietne ¼ród³o informacji na ten temat. W trakcie lektury poznasz podstawy i za³o¿enia tej architektury oraz dowiesz siê, jakie narzêdzia wykorzystaæ, ¿eby wytworzyæ produkt spe³niaj±cy zasady SOA. Ksi±¿ka ta jest bogata w analizy przypadków oraz przyk³ady z ¿ycia, które pozwol± Ci przekonaæ siê, jak bardzo architektura ukierunkowana na us³ugi jest przydatna przy rozwi±zywaniu codziennych problemów. SOA jest tworem ¿ywym, który ca³y czas ewoluuje - wymaga to kontroli organizacji oraz ustalenia pewnych standardów, czyli okre¶lenia, jak takie us³ugi maj± wygl±daæ. W trakcie lektury dowiesz siê, kto sprawuje nad tym pieczê oraz jakie s± kierunki rozwoju SOA. Ksi±¿ka ta bêdzie bibli± ka¿dego projektanta i dewelopera us³ug sieciowych. Nie mo¿esz min±æ jej obojêtnie!
Dziêki tej ksi±¿ce dowiesz siê:
  • jak SOA zmienia ¶wiat IT
  • dlaczego warto wykorzystaæ SOA w Twoim projekcie
  • jak projektowaæ us³ugi sieciowe
  • jak zapewniæ bezpieczeñstwo us³ugom w SOA

Przekonaj siê, jak SOA mo¿e zmieniæ Twój ¶wiat!Cena: 54.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Learn Data Structures and Algorithms with Golang (129.00z)
Getting Started with V Programming (109.00z)
Jêzyk Lua i LaTeX. Tworzenie dynamicznych dokumentów (57.82z)
Sterowniki PLC w praktyce in¿ynierskiej (78.10z)
Think Julia. How to Think Like a Computer Scientist (186.15z)
Zawód marzeñ. Zostañ programist± bran¿y IT (39.00z)
Szko³a programisty PLC. Sterowniki Przemys³owe (32.45z)
Bezpieczeñstwo kontenerów w DevOps. Zabezpieczanie i monitorowanie kontenerów Docker (50.56z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Tom I (24.31z)
Jak zmieniæ zachowanie u¿ytkowników i zdobyæ wiernych klientów. Zastosowania psychologii i ekonomii behawioralnej. Wydanie II (37.95z)
Kubernetes i Docker w ¶rodowisku produkcyjnym przedsiêbiorstwa. Konteneryzacja i skalowanie aplikacji oraz jej integracja z systemami korporacyjnymi (49.50z)
Kotlin dla Android Developerów. Kurs video. Programowanie aplikacji (29.00z)
Hands-On Embedded Programming with QT (129.00z)
Podstawy programowania dla m³odych bystrzaków (29.90z)
Build Your Own Programming Language (139.00z)
Algorytmy sztucznej inteligencji. Ilustrowany przewodnik (43.45z)
Komputer kwantowy. Programowanie, algorytmy, kod (42.21z)
Projektowanie g³osowych interfejsów u¿ytkownika. Zasady do¶wiadczeñ konwersacyjnych (42.88z)
Microsoft SharePoint 2010 dla programistów (23.52z)
Serverless Analytics with Amazon Athena (159.00z)

Pozostae z serii: Inne

Mastering Angular Components (139.00z)
Excel. Tabele i wykresy przestawne. Przewodnik po tworzeniu dynamicznych arkuszy kalkulacyjnych (39.00z)
Rails. Zaawansowane programowanie (49.00z)
Zen Steve'a Jobsa (16.45z)
Mathcad. Zbiór zadañ dla in¿ynierów (43.45z)
TypeScript na warsztacie. Praktyczny przewodnik pisania efektywnego kodu (64.35z)
Broñ matematycznej zag³ady. Jak algorytmy zwiêkszaj± nierówno¶ci i zagra¿aj± demokracji (41.07z)
Praga. Z³oty hrad nad We³taw± (wydanie IV) (19.90z)
Building Data Science Applications with FastAPI (159.00z)
50 praktycznych formu³ na ka¿d± okazjê (41.83z)
Mastering Xamarin UI Development. Second edition (159.00z)
Mastering Blockchain (189.00z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Zrozumieæ Excela. VBA - makra i funkcje (29.90z)
80 sposobów na Ajax. eBook. Mobi (43.90z)
Tworzenie aplikacji dla iOS we Flashu. Receptury (43.45z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie (15.19z)
Vademecum Administratora Windows 8 (73.71z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (12.90z)
Node.js i TypeScript. Kurs video. Tworzenie skalowalnych mikroserwisów (89.00z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | Sala na wynajem sale szkoleniowe kraków krowodrza Kraków | gazowanie domu