e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: E-biznes
Seria: Inne


Skuteczny marketing na TikToku. Jak zdobyæ miliony wy¶wietleñ i tysi±ce obserwatorów w miesi±c (albo szybciej)

Miros³aw Skwarek
cena: 59.00 z
Data wydania: 2022-07-01
stron: 0, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Magia milionowych zasiêgów

Wiesz, czym jest TikTok? Je¶li nie, to szybko uruchom swój smartfon, ¶ci±gnij na niego tê aplikacjê i zacznij z niej korzystaæ, poniewa¿ - to pewne - Twoi klienci ju¿ tam s±! G³ówn± funkcjonalno¶ci± TikToka jest mo¿liwo¶æ nagrywania i rozpowszechniania za jego po¶rednictwem krótkich materia³ów wideo. W przeciwieñstwie do Facebooka czy Instagrama ten serwis nie tnie swoim u¿ytkownikom zasiêgów, wiêc wrzuæ filmik i pozwól, by Ciê zobaczyli! Masz szansê dotrzeæ do naprawdê szerokiego grona odbiorców, poniewa¿ z TikToka korzystaj± ponad 2 miliardy osób.
Dobrze - powiesz - ale jak to zrobiæ? Jak dobrze wykorzystaæ zaledwie 60 sekund, jakie oferuje TikTok do tego, by nakrêciæ film promocyjny, który obejrzy 100 tysiêcy, milion, a mo¿e 2 miliony odbiorców? Oczywi¶cie, nale¿y siê streszczaæ. Skondensowaæ przekaz. Jednak nie byle jak. Filmiki trzeba nagrywaæ w konkretny, preferowany przez odbiorców tego medium sposób. Dodatkowo musisz siê nauczyæ umiejêtnie pobudzaæ ich zaanga¿owanie. Dzia³aæ tak, by algorytm TikToka sta³ siê Twoim sprzymierzeñcem, nie wrogiem. Jak to wszystko osi±gn±æ? Szybko, bo konkurencja nie ¶pi, tylko... krêci!
Tego, co i jak robiæ, by zostaæ królem TikToka ze wzbudzaj±cymi zazdro¶æ zasiêgami, dowiesz siê z tej konkretnej, pe³nej praktycznych porad ksi±¿ki do¶wiadczonego marketera i tiktokera w jednej osobie.


Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: E-biznes

Brzdêk! Jak odkrêciæ internetowy kurek z pieniêdzmi (21.45z)
PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarê (24.70z)
Zaufanie 2.0. Jak wywieraæ wp³yw, zdobyæ lojalno¶æ klientów i kreowaæ markê (21.45z)
Google Analytics dla marketingowców (25.93z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek (39.20z)
E-commerce na platformach ofertowych Allegro, eBay, Amazon (30.38z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny (21.45z)
Jak zarabiaæ w mediach spo³eczno¶ciowych. Rozwijaj firmê dziêki nowoczesnym narzêdziom marketingowym. Wydanie II (21.95z)
Prawa ludzkiej natury (12.90z)
Sygna³ i szum. Sztuka prognozowania w erze technologii (49.00z)
Marketing wirusowy w internecie (19.20z)
Dzielenie tortu. Jak rozdysponowaæ udzia³y w bezkosztowym start-upie (37.00z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla! (31.90z)
Stwórz jednoro¿ca. Od idei po startup wart miliony. Wydanie II rozszerzone (12.90z)
Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (12.90z)
Zegar Rozwi±zywania Problemów (12.90z)
Kobiety globalne w ¶wiecie start-upów. Rozmowy w Dolinie Krzemowej (39.20z)
Inteligencja finansowa. Co przedsiêbiorca musi wiedzieæ o liczbach (42.35z)
Skuteczne social media. Prowad¼ dzia³ania, osi±gaj zamierzone efekty (39.90z)
Zdobyæ rynek. Jak sprzedaæ prawie wszystko online, stworzyæ upragniony biznes i ¿yæ marzeniami (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Head First. Sieci komputerowe. Edycja polska (79.00z)
Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 2. Programowanie obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista (47.92z)
Nanomateria³y wêglowe w technologii elektroniki drukowanej (28.00z)
Creating HTML5 Animations with Flash and Wallaby. Converting Flash Animations to HTML5 (55.24z)
Mastering Ceph (179.00z)
Najbardziej znany Sekret Marketingu na ¶wiecie. Zbuduj biznes oparty na rekomendacjach (projekt b2b) (44.90z)
Tworzenie aplikacji dla Windows. Od prostych programów do gier komputerowych. eBook. ePub (54.00z)
Joomla! Budowa i modyfikacja szablonów . eBook. Mobi (39.00z)
Data Engineering with Apache Spark, Delta Lake, and Lakehouse (139.00z)
Efekt piaskownicy. Jak szefowaæ ¿eby roboty nie zabra³y ci roboty (12.90z)
Java. Praktyczny kurs. Wydanie IV (69.00z)
Jêzyk Go. Tworzenie idiomatycznego kodu w praktyce (57.85z)
C# 9.0. Leksykon kieszonkowy (26.95z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków. Wydanie 4 (24.90z)
Using Samba. A File & Print Server for Linux, Unix & Mac OS X. 3rd Edition (169.15z)
CouchDB: The Definitive Guide. Time to Relax (135.15z)
AutoPIPE 6.1. Projektowanie i obliczenia ruroci±gów przemys³owych (35.00z)
C# 6.0 w pigu³ce. Wydanie VI (78.69z)
Po prostu FrontPage 2002/XP PL (55.00z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Wydanie II. Æwiczenia praktyczne (37.00z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek | cr media