e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Szybki kurs JavaScript. Wprowadzenie do jêzyka w 24 godziny. Wydanie VI

Phil Ballard
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z 37.95 z
Data wydania: 2016-03-06
stron: 432, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl
JavaScript to rozwi±zanie odpowiednie dla programistów bêd±cych na ró¿nych poziomach zaawansowania. Jest ¶wietny dla pocz±tkuj±cych — osoby, które swoj± przygodê z programowaniem rozpoczê³y od nauki tego jêzyka, odkrywaj±, ¿e uzyskana wiedza jest bardzo przydatna przy kodowaniu w C, Javie czy PHP. Razem z JavaScriptem mo¿na równie¿ stosowaæ programowanie obiektowe, umo¿liwia on korzystanie z modelu DOM czy te¿ u¿ywanie zewnêtrznych bibliotek.

Siêgnij po tê ksi±¿kê i zacznij programowaæ ju¿ dzi¶! Po lekturze jej 24 rozdzia³ów — czytanie ka¿dego zajmie najwy¿ej godzinê — poznasz podstawy programowania w jêzyku JavaScript i szybko zaczniesz tworzyæ skrypty wzbogacaj±ce strony internetowe w efektowne funkcje. Opanujesz podstawowe i bardziej z³o¿one paradygmaty programowania, nauczysz siê tworzenia i obs³ugiwania obiektów, zaznajomisz siê z aspektami profesjonalnego projektowania aplikacji, takimi jak: sprawdzone praktyki tworzenia kodu, debugowanie kodu JavaScript i testowanie jednostkowe. Co istotne, ca³a praca odbywaæ siê bêdzie zgodnie z aktualnymi standardami internetowymi!

Dowiedz siê, jak:
  • Budowaæ dynamiczne i interaktywne skrypty obs³ugiwane przez wszystkie przegl±darki
  • Pisaæ przejrzysty i niezawodny kod wielokrotnego u¿ytku
  • Stosowaæ techniki programowania obiektowego
  • Wykorzystaæ popularn± bibliotekê jQuery i kontrolowaæ arkusze stylów CSS za pomoc± prostego kodu JavaScript
  • Rozpocz±æ pracê z takimi ¶rodowiskami, jak np. AngularJS
  • Budowaæ dodatki i rozszerzenia przegl±darek

Phil Ballard — doradca w bran¿y technologii internetowych, specjalizuje siê w projektowaniu stron WWW, mechanizmach SEO, tworzeniu skryptów serwerowych, projektowaniu aplikacji. Napisa³ wiele ksi±¿ek, w tym AJAX w mgnieniu oka — publikacjê wydan± przez Helion.

Cena: 37.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: JavaScript - Programowanie

Po prostu JavaScript. Wydanie VIII (69.00z)
Next.js Quick Start Guide (109.00z)
Building Vue.js Applications with GraphQL (109.00z)
Angular. Profesjonalne techniki programowania. Wydanie II (65.45z)
React. Receptury. Poradnik dla zaawansowanych (64.35z)
Efektywny JavaScript. 68 sposobów wykorzystania potêgi jêzyka (21.95z)
JavaScript & jQuery: The Missing Manual. 3rd Edition (186.15z)
ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie jêzyka JavaScript (36.85z)
Refactoring TypeScript (89.90z)
JavaScript: The Missing Manual. The Missing Manual (109.65z)
Jêzyk TypeScript. Tajniki kodu. Wydanie II (26.90z)
Expert Data Visualization (189.00z)
Full Stack Development with JHipster (159.00z)
React and React Native. Second edition (159.00z)
Wydajny JavaScript. Budowanie szybkich interfejsów aplikacji (38.64z)
Learning Angular for .NET Developers (159.00z)
Redux Made Easy with Rematch (94.99z)
High Performance JavaScript. Build Faster Web Application Interfaces (118.15z)
Maintainable JavaScript. Writing Readable Code (143.65z)
TypeScript 3.0 Quick Start Guide (99.90z)

Pozostae z serii: Inne

Norton Commander 4.0 w praktyce (6.00z)
STM 32. Aplikacje i æwiczenia w jêzyku C (75.24z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (32.45z)
Ethereum Smart Contract Development (119.00z)
Relacyjne bazy danych (39.00z)
Reactive Programming with RxJava. Creating Asynchronous, Event-Based Applications (169.15z)
CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III . eBook. Pdf (54.99z)
Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie II (99.00z)
Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Exam Guide 70-533 (149.00z)
JavaScript. Æwiczenia praktyczne (9.90z)
Jak zarabiaæ na aplikacjach i grach mobilnych. eBook. Pdf (29.90z)
DevOps with Kubernetes (189.00z)
SAP Intelligent RPA for Developers (149.00z)
Zrozumieæ Bitcoin. Programowanie kryptowalut od podstaw (32.45z)
PHP. Praktyczne projekty (43.45z)
Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 1. In¿ynieria programowania - projektowanie oprogramowania, testowanie i dokumentowanie aplikacji. Podrêcznik do nauki (33.67z)
Poka¿, opowiedz i zainteresuj. Jak przygotowaæ i przeprowadziæ niezwyk³± prezentacjê (21.95z)
3D Studio MAX 3 f/x (59.00z)
Linux Server Hacks. 100 Industrial-Strength Tips and Tools (84.92z)
Bitcoin. Wirtualna waluta internetu (16.45z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | wolne miejsca na noclegi w Jantarze wolne pokoje Jantar last minut Mierzeja Wiślana nad morzem | autoszyby Drawsko Pomnorskie, Mirosławiec | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | benabbott