e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne


Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V

Douglas E. Comer
cena: 89.00 z
Data wydania: 2012-02-09
stron: 624, twarda oprawa, format: 172x245

wicej na stronie helion.pl

Kompendium wiedzy ka¿dego administratora!

Autor bestsellerów i jeden z najwiêkszych autorytetów w dziedzinie sieci komputerowych - Douglas E. Comer - przedstawia wszechstronny i kompletny przegl±d technologii internetowych, które umo¿liwiaj± korzystanie z ró¿norodnych aplikacji, od przegl±darek internetowych, przez systemy telefonii IP, po programy multimedialne. Pi±te wydanie obejmuje wiele nowych zagadnieñ, od protoko³ów komunikacji bezprzewodowej po problematykê wydajno¶ci sieci.
W tej ksi±¿ce znajdziesz odpowiedzi na niemal wszystkie pytania dotycz±ce funkcjonowania sieci komputerowych. Poznasz fundamenty ich dzia³ania (wielowarstwowy model ISO OSI) oraz zaznajomisz siê z ich histori±, rodzajami czy dostêpnymi protoko³ami. Ponadto dowiesz siê wiêcej o sposobach programowania aplikacji intensywnie korzystaj±cych z sieci, organizacji sieci Internet oraz najlepszych praktykach tworzenia aplikacji webowych. W czê¶ci drugiej autor skupia siê na fizycznych aspektach transmisji danych. Zrozumiesz, jak przesy³ane s± sygna³y oraz jakie media transmisyjne masz do dyspozycji. To tylko niektóre zagadnienia poruszone w tym niezwyk³ym kompendium wiedzy na temat sieci komputerowych, bêd±cym lektur± obowi±zkow± dla ka¿dego administratora.
W tej ksi±¿ce znajdziesz:
  • szereg interesuj±cych informacji na temat historii i rozwoju sieci komputerowych
  • omówienie zagadnieñ zwi±zanych z aplikacjami internetowymi i programowaniem sieciowym
  • bogaty zbiór informacji na temat przesy³ania sygna³ów i informacji
  • prezentacjê dostêpnych topologii sieci komputerowych
  • opis zalet i wad sieci bezprzewodowych

Bogate i kompletne ¼ród³o informacji o sieciach komputerowych!Cena: 89.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Mikrotik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE (79.00z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
Building Wireless Sensor Networks. with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing (118.15z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)
Sieci komputerowe. Kurs (19.20z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco (37.95z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 5 - ACL, routing statyczny oraz zaawansowane technologie sieciowe (32.25z)
Zbiór zadañ z sieci komputerowych (41.85z)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (49.00z)
CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych (45.36z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (37.95z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora (52.57z)

Pozostae z serii: Inne

Unity dla dzieci. Zabawa w programowanie gier. Kurs video. Poziom pierwszy (29.00z)
Sztuka dobrego programowania (39.20z)
Windows 3.11 for Workgroups (15.00z)
Po prostu OpenOffice.ux.pl 2.0 (39.00z)
Praktyczna analiza pakietów. Wykorzystanie narzêdzia Wireshark do rozwi±zywania problemów zwi±zanych z sieci±. Wydanie III (69.00z)
CSS. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (47.00z)
Francuski dla bystrzaków. Wydanie II (25.93z)
Inteligentne algorytmy (14.51z)
Apache. Receptury. Wydanie II . eBook. Pdf (39.00z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. eBook. ePub (27.90z)
Splunk Operational Intelligence Cookbook - Third Edition (179.00z)
Blockchain. Kurs video. Cyfrowa ewolucja w ¶wiecie finansów (79.00z)
Microsoft SQL Server. Modelowanie i eksploracja danych. eBook. Mobi (54.99z)
NOOK HD: The Missing Manual. 2nd Edition (72.24z)
Mastering Azure Serverless Computing (129.00z)
Excel. Rusz g³ow±! (69.00z)
Hands-On Data Science for Marketing (139.00z)
Techniki informacyjne w badaniach systemowych (62.25z)
C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (14.85z)
Bu³garia. Pejza¿ s³oñcem pisany. Wydanie 5 (42.90z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Piła | bezprzewodowy światłowodowy internet maków podhalański telefon serwery | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Sianożęty wolne domki nad morzem | vet animal | hdpornos