e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Programowanie
Seria: Inne
Promocja: -44%


Single Page Web Applications. Programowanie aplikacji internetowych z JavaScript

Michael Mikowski, Josh Powell
promocja -44%
cena: 77.589285714286 z 43.45 z
Data wydania: 2015-06-09
stron: 456, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Gdy uruchamiasz aplikacjê na swoim komputerze, tak naprawdê nie wiesz, czy jest to tradycyjna aplikacja dzia³aj±ca na Twoim sprzêcie czy te¿ mo¿e aplikacja internetowa. Nie widaæ przej¶æ miêdzy stronami, a atrakcyjny interfejs u¿ytkownika pozwala Ci b³yskawicznie wykonaæ konieczne zadania. Byæ mo¿e za wy¶wietlanie interfejsu odpowiedzialna jest wy³±cznie przegl±darka, która z serwerem komunikuje siê tylko w celu wymiany danych. Tak w³a¶nie dzia³aj± jednostronicowe aplikacje internetowe (ang. Single Page Applications).

Je¿eli masz pomys³ na tak± aplikacjê, a nie wiesz, od czego zacz±æ, siêgnij po tê ksi±¿kê. Dziêki niej zbudujesz swoj± pierwsz± jednostronicow± aplikacjê internetow± oraz poznasz mo¿liwo¶ci wspó³czesnego jêzyka JavaScript. W kolejnych rozdzia³ach bêdziesz budowaæ aplikacjê, jednocze¶nie zdobywaj±c wiedzê na temat wzorca MVC, modelu danych, modu³ów oraz interfejsu. Kiedy ju¿ opanujesz tworzenie klienta, przyjdzie czas na implementacjê serwera. Jest on odpowiedzialny za przetwarzanie danych otrzymywanych z przegl±darki. W trakcie lektury poznasz mo¿liwo¶ci Node.js oraz skonfigurujesz bazê danych. Na sam koniec przygotujesz Twoj± aplikacjê do pracy w ¶rodowisku produkcyjnym.

Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz mo¿liwo¶ci jêzyka JavaScript
  • skorzystasz ze wzorca MVC
  • zbudujesz jednostronicow± aplikacjê internetow±
  • skonfigurujesz serwer wspó³dzia³aj±cy z Twoj± aplikacj±
  • wykorzystasz potencja³ Node.js

Zbuduj swoj± pierwsz± jednostronicow± aplikacjê internetow±!Cena: 43.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Programowanie

Natural Language Processing and Computational Linguistics (129.00z)
Daniel Arbuckle's Mastering Python (159.00z)
Wstêp do programowania w jêzyku C# (49.00z)
Arduino dla dzieci. Poznaj ¶wiat elektroniki i programowania (39.20z)
Computer Vision with OpenCV 3 and Qt5 (159.00z)
Tcl/Tk in a Nutshell (135.15z)
Python Artificial Intelligence Projects for Beginners (89.90z)
Mastering macOS Programming (179.00z)
The Agile Developer's Handbook (139.00z)
C++ Data Structures and Algorithms (159.00z)
Building Bots with Node.js (129.00z)
Hands-On Machine Learning with Azure (159.00z)
Magia Ruby. Programowanie na weso³o (31.00z)
Producing Open Source Software. How to Run a Successful Free Software Project (84.92z)
Building Modern Web Applications Using Angular (149.00z)
Visual Studio 2005. Programowanie z Windows API w jêzyku C++ (99.00z)
Hands-On Artificial Intelligence for IoT (179.00z)
Microservices Deployment Cookbook (179.00z)
Deep Learning Essentials (109.00z)
IPython Interactive Computing and Visualization Cookbook - Second Edition (119.00z)

Pozostae z serii: Inne

Zabawa ze sztuczn± inteligencj± (29.90z)
Ajax. Implementacje. eBook. Pdf (39.00z)
Monta¿ komputera PC. Æwiczenia praktyczne (17.90z)
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie (99.00z)
XML. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Deep Learning with PyTorch Lightning (139.00z)
Windows 7 PL. Instalacja i naprawa. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (19.90z)
Flash MX 2004. Biblia (129.00z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie 3 (32.45z)
Scala. Jêzyk hybrydowy (31.20z)
Access 2010 PL. Kurs (39.00z)
Adobe Illustrator PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 (54.45z)
Corel Paint Shop Pro X. Podstawy (39.00z)
Zastosowania technologii Blockchain (57.82z)
Head First JavaScript. Edycja polska (48.95z)
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny (249.00z)
HTML 4 (52.50z)
Learn SwiftUI (94.99z)
Sieci Cisco w miesi±c. Podrêcznik administratora (37.95z)
Wektory, czyli jeszcze wiêcej Corela. Grafika komputerowa dla dzieci (47.20z)

bezprzewodowy światłowodowy internet białka telefon serwery | ciechocinek nocleg | wypoczynek dla seniorów wczasy dla seniora nad morzem wyjazd seniora nad morze | wrocław kompakt zawór do spłuczki dolnopłuk wrocław | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów piastów darmowa diagnoza naprawy laptopa