e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -44%


CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco

Adam Józefiok
promocja -44%
cena: 97.232142857143 z 54.45 z
Data wydania: 2015-05-10
stron: 704, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Poznaj sieæ i j± spleæ!

 • Co siedzi w sieci, czyli wstêp do sieci komputerowych
 • Jak sterowaæ ruchem bitów, czyli routery, prze³±czniki i technologie sieciowe
 • Z czym to siê je, czyli æwiczenia praktyczne z budowania i obs³ugi sieci
Sieci komputerowe dawno ju¿ oplot³y ca³y ¶wiat. Nawet w cieniu peruwiañskiej d¿ungli mo¿na znale¼æ kafejkê internetow±, nie mówi±c ju¿ o bardziej cywilizowanych okolicach. Ka¿da firma potrzebuje swojej w³asnej sieci, dostosowanej do jej potrzeb. Twoja nie jest wyj±tkiem. Teraz masz szansê nauczyæ siê samodzielnie budowaæ wyspecjalizowane sieci komputerowe i zarz±dzaæ nimi tak, jak uznasz za stosowne. Z t± ksi±¿k± poznasz wszystkie niezbêdne elementy sieci i zorientujesz siê, jak najsensowniej ich u¿ywaæ. A potem, je¶li bêdziesz chcia³, bêdziesz móg³ przyst±piæ do egzaminu CCNA i zostaæ profesjonalnym „paj±kiem”!

Materia³ zawarty w ksi±¿ce Adama Józefioka jest u³o¿ony w taki sposób, by krok po kroku wprowadziæ Ciê w ¶wiat sieci komputerowych. Znajdziesz tu informacje o modelach sieci, konfiguracji podstawowych urz±dzeñ Cisco i programach niezbêdnych do pos³ugiwania siê sieciami. Odkryjesz, czym ró¿ni± siê od siebie poszczególne typy sieci i technologie przesy³ania danych, zrozumiesz zasady dzia³ania routingu statycznego i dynamicznego, nauczysz siê obs³ugiwaæ protoko³y sieciowe. A potem wykorzystasz te wiadomo¶ci w serii praktycznych æwiczeñ — i bêdziesz gotowy sprostaæ wyzwaniom ka¿dej sieci!
 • Modele sieci, Ethernet, program Wireshark i emulator GNS3
 • Wprowadzenie do systemu operacyjnego IOS i konfiguracja urz±dzeñ Cisco
 • Adresacja IPv4 oraz IPv6
 • Prze³±czniki sieciowe oraz sieci VLAN
 • Protokó³ STP i jego nastêpcy
 • Wprowadzenie do routerów Cisco
 • Routing pomiêdzy sieciami VLAN, statyczny i dynamiczny
 • Listy ACL, Network Address Translation (NAT) oraz DHCP
 • Redundancja w sieci i wykorzystanie nadmiarowo¶ci
 • Technologie sieci WAN oraz sieci VPN
 • S³ownik pojêæ z wyja¶nieniami

Odkryj fascynuj±ce tajemnice sieci komputerowych!Cena: 54.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Packet Guide to Core Network Protocols (63.74z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)
CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA (49.00z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
Systemy i sieci dostêpowe xDSL (47.52z)
Ethernet. Biblia administratora (43.45z)
Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1 (44.25z)
Biblia Windows Server 2012. Podrêcznik Administratora (37.91z)
Internet of Things Projects with ESP32 (94.99z)
Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora (52.57z)
Rozwi±zania zadañ z sieci komputerowych (33.00z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (49.00z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II (20.35z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)
MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera (39.00z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± (318.50z)
802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)

Pozostae z serii: Inne

HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynê WWW. Podrêcznik Front-End Developera (54.29z)
Active Directory Cookbook. Solutions for Administrators & Developers. 4th Edition (220.15z)
Postacie. Biblioteka tekstur (29.00z)
Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie II) (7.90z)
JavaScript - mocne strony (49.00z)
Przetwarzanie danych w du¿ej skali. Niezawodno¶æ, skalowalno¶æ i ³atwo¶æ konserwacji systemów (48.95z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Containerization with Ansible 2 (149.00z)
Tablice informatyczne. MS Access 2003 PL (12.90z)
FISZKI audio - j. hiszpañski - Czasowniki dla pocz±tkuj±cych (15.19z)
Projektowanie systemów mikroprocesorowych (66.67z)
Linux in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 6th Edition (152.15z)
iOS 7 Programming Fundamentals. Objective-C, Xcode, and Cocoa Basics (169.15z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (26.95z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (29.00z)
PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja (59.00z)
MATLAB for Machine Learning (189.00z)
Tablice informatyczne. AJAX. eBook. Pdf (9.90z)
Visual Basic .NET dla ka¿dego (65.00z)
Diagnostyka i naprawa p³yt g³ównych laptopów (25.32z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą