e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne


Sieci komputerowe Cisco. Zostañ administratorem. Materia³ CCNA 200-120

Adam Józefiok
cena: 99.00 z
Data wydania: 2015-05-12
stron: 704, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Poznaj sieæ i j± spleæ!

 • Co siedzi w sieci, czyli wstêp do sieci komputerowych
 • Jak sterowaæ ruchem bitów, czyli routery, prze³±czniki i technologie sieciowe
 • Z czym to siê je, czyli æwiczenia praktyczne z budowania i obs³ugi sieci
Sieci komputerowe dawno ju¿ oplot³y ca³y ¶wiat. Nawet w cieniu peruwiañskiej d¿ungli mo¿na znale¼æ kafejkê internetow±, nie mówi±c ju¿ o bardziej cywilizowanych okolicach. Ka¿da firma potrzebuje swojej w³asnej sieci, dostosowanej do jej potrzeb. Twoja nie jest wyj±tkiem. Teraz masz szansê nauczyæ siê samodzielnie budowaæ wyspecjalizowane sieci komputerowe i zarz±dzaæ nimi tak, jak uznasz za stosowne. Z t± ksi±¿k± poznasz wszystkie niezbêdne elementy sieci i zorientujesz siê, jak najsensowniej ich u¿ywaæ. A potem, je¶li bêdziesz chcia³, bêdziesz móg³ przyst±piæ do egzaminu CCNA i zostaæ profesjonalnym „paj±kiem”!

Materia³ zawarty w ksi±¿ce Adama Józefioka jest u³o¿ony w taki sposób, by krok po kroku wprowadziæ Ciê w ¶wiat sieci komputerowych. Znajdziesz tu informacje o modelach sieci, konfiguracji podstawowych urz±dzeñ Cisco i programach niezbêdnych do pos³ugiwania siê sieciami. Odkryjesz, czym ró¿ni± siê od siebie poszczególne typy sieci i technologie przesy³ania danych, zrozumiesz zasady dzia³ania routingu statycznego i dynamicznego, nauczysz siê obs³ugiwaæ protoko³y sieciowe. A potem wykorzystasz te wiadomo¶ci w serii praktycznych æwiczeñ — i bêdziesz gotowy sprostaæ wyzwaniom ka¿dej sieci!
 • Modele sieci, Ethernet, program Wireshark i emulator GNS3
 • Wprowadzenie do systemu operacyjnego IOS i konfiguracja urz±dzeñ Cisco
 • Adresacja IPv4 oraz IPv6
 • Prze³±czniki sieciowe oraz sieci VLAN
 • Protokó³ STP i jego nastêpcy
 • Wprowadzenie do routerów Cisco
 • Routing pomiêdzy sieciami VLAN, statyczny i dynamiczny
 • Listy ACL, Network Address Translation (NAT) oraz DHCP
 • Redundancja w sieci i wykorzystanie nadmiarowo¶ci
 • Technologie sieci WAN oraz sieci VPN
 • S³ownik pojêæ z wyja¶nieniami

Odkryj fascynuj±ce tajemnice sieci komputerowych!Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Zbiór zadañ z sieci komputerowych (41.85z)
Building Wireless Sensor Networks. with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing (118.15z)
Packet Guide to Core Network Protocols (63.74z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (37.95z)
GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± (318.50z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora (52.57z)
CompTIA Project+ Certification Guide (109.00z)
Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco (37.95z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Ethernet. Biblia administratora (79.00z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)
Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych (45.36z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)
Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1 (44.25z)
VMware dla administratorów sieci komputerowych (36.85z)
Ethernet. Biblia administratora (43.45z)

Pozostae z serii: Inne

Head First iPhone and iPad Development. A Learner's Guide to Creating Objective-C Applications for the iPhone and iPad. 3rd Edition (135.15z)
Turbo Pascal. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. ePub (15.90z)
Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (78.69z)
Filozofia matematyki i informatyki (38.61z)
Visual C++ .NET. Encyklopedia (79.00z)
.NET Framework 2.0. Zaawansowane programowanie (89.00z)
PHP i MySQL. Dla ka¿dego. Wydanie II (89.00z)
Pocket PC. Podrêcznik u¿ytkownika (24.90z)
Alexa Skills Projects (139.00z)
MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II (186.99z)
Hands-On UX Design for Developers (139.00z)
Eksploracja danych (74.59z)
System Center 2016 Virtual Machine Manager Cookbook - Third Edition (169.00z)
Tworzenie najlepszych ofert. Produkty i us³ugi, na których zale¿y klientom (57.85z)
Android Studio 4.2 Development Essentials - Kotlin Edition (139.00z)
EPUB 3 Best Practices. Optimize Your Digital Books (63.74z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujêcia Scotta Kelby'ego. Wydanie II (21.95z)
Azure for Architects (179.00z)
Learning Concurrent Programming in Scala - Second Edition (179.00z)
Kafka w praktyce. Przetwarzanie strumieniowe i potoki danych o du¿ej skali. Wydanie II (99.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio