e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne


Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII

James Kurose, Keith Ross
cena: 129.00 z
Data wydania: 2018-11-19
stron: 816, twarda oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl
Zagadnienia zwi±zane z sieciami komputerowymi s± wyj±tkowo z³o¿one. Opanowanie tej tematyki wymaga przyswojenia sobie wielu pojêæ oraz zrozumienia licznych protoko³ów i technologii, które dodatkowo s± ze sob± powi±zane w zawi³y sposób. Konieczne jest równie¿ uwzglêdnienie gwa³townego rozwoju technologii sieciowych i rosn±cej z³o¿ono¶ci nowych aplikacji. Aby poradziæ sobie z tymi zagadnieniami, konieczne jest ca³o¶ciowe ujêcie tematyki sieci komputerowych.
Ta ksi±¿ka jest siódmym, zaktualizowanym i ulepszonym wydaniem znakomitego podrêcznika. Zrozumienie zagadnieñ u³atwia oparcie siê autorów na metodzie omawiania zagadnieñ "od góry do do³u", od ogó³u do szczegó³u, a wiêc prezentowania jako pierwszej warstwy aplikacji, a nastêpnie kolejnych, ni¿szych warstw - a¿ do warstwy fizycznej. W ksi±¿ce szczególnie du¿o miejsca po¶wiêcono wiedzy o dzia³aniu internetu, jego architekturze i protoko³ach. Zaprezentowano tu tak¿e fundamentalne zasady budowy i dzia³ania sieci oraz informacje o podstawowych problemach sieciowych i metodach ich rozwi±zywania. W efekcie ten podrêcznik pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy, umo¿liwiaj±cej zrozumienie niemal ka¿dej technologii sieciowej.
W tej ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • warstwowo¶æ architektury sieciowej
  • warstwa aplikacji, w tym strumieniowanie i sieci CDN
  • dzia³anie routerów i sterowanie logik± warstwy sieciowej
  • bezpieczeñstwo sieci
  • administrowanie sieci±

Aplikacje sieciowe, protoko³y, internet - wszystko, co musisz wiedzieæ.Cena: 129.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
Packet Guide to Core Network Protocols (63.74z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (69.00z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)
Ethernet. Biblia administratora (79.00z)
High Performance Browser Networking. What every web developer should know about networking and web performance (169.15z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)
GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± (318.50z)
Mikrotik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE (79.00z)
Packet Tracer dla m³odych adminów - wiadomo¶ci zaawansowane (41.85z)
Sieci komputerowe Cisco. Zostañ administratorem. Materia³ CCNA 200-120 (99.00z)
BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych (45.36z)
CompTIA Project+ Certification Guide (109.00z)
Building Wireless Sensor Networks. with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing (118.15z)
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)

Pozostae z serii: Inne

Windows 2000 Server. Architektura i implementacja. Czarna ksiêga (54.60z)
PHP 5. Narzêdzia dla ekspertów. eBook. ePub (62.90z)
Po prostu JavaScript i Ajax. Wydanie VII (48.30z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± (18.67z)
Symbian S60. Programowanie urz±dzeñ mobilnych (74.90z)
Matematyka dyskretna dla informatyków (43.45z)
AutoCAD 2002 dla u¿ytkowników wersji 14 (49.00z)
Game Programming using Qt 5 Beginner's Guide - Second Edition (159.00z)
Datadog Cloud Monitoring Quick Start Guide (129.00z)
Javascript i jQuery. 131 praktycznych skryptów (59.00z)
Odoo 11 Development Cookbook - Second Edition (169.00z)
ABC sam sk³adam komputer. Wydanie IV (39.00z)
Cyfrowe Pañstwo. Uwarunkowania i perspektywy (67.20z)
FISZKI audio j. niemiecki S³ownictwo 1 (23.20z)
Java Servlet i JavaServer Pages. Tom 1. Wydanie II (77.00z)
Wzorzec MVC w PHP dla profesjonalistów (43.45z)
Jura Krakowsko - Czêstochowska. Z legend± w¶ród Orlich Gniazd. Wydanie 3 (29.90z)
Learning Rails (118.15z)
JUNOS Enterprise Routing. A Practical Guide to JUNOS Software and Enterprise Certification (237.15z)
Wielkie umys³y programowania. Jak my¶l± i pracuj± twórcy najwa¿niejszych jêzyków (43.45z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa | masaż tantryczny poznań