e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -44%


Sieci komputerowe. Kurs

Witold Wrotek
promocja -44%
cena: 34.285714285714 z 19.20 z
Data wydania: 2011-02-23
stron: 360, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Poznaj tajniki budowy sieci komputerowych

 • Jak skonfigurowaæ protokó³ sieciowy?
 • Jak zarz±dzaæ u¿ytkownikami i grupami?
 • Jak wykorzystaæ zaporê sieciow±?
Sieæ komputerowa to medium, które pozwala na po³±czenie komputerów lub urz±dzeñ zewnêtrznych tak, aby mog³y siê wzajemnie komunikowaæ i korzystaæ ze swoich zasobów. Istnieje wiele sposobów wzajemnego rozmieszczania urz±dzeñ sieciowych. Ró¿ni± siê one kosztami budowy, mo¿liwo¶ci± rozbudowy i niezawodno¶ci±. Prawid³owe zaprojektowanie, wykonanie i skonfigurowanie sieci wp³ywa na oszczêdno¶æ, usprawnienie pracy i podniesienie wydajno¶ci. O tym, jak wybraæ i wykonaæ optymalny rodzaj sieci, dowiesz siê z tego podrêcznika.
Ksi±¿ka "Sieci komputerowe. Kurs" przeznaczona jest dla wszystkich, którzy maj± wiêcej ni¿ jeden komputer lub prowadz± firmê z kilkoma stanowiskami komputerowymi. Nie musisz dysponowaæ zaawansowan± wiedz± informatyczn± ani umiejêtno¶ciami, aby stworzyæ w³asn± sieæ, korzystaj±c z tego podrêcznika. Wystarczy, ¿e potrafisz obs³ugiwaæ urz±dzenia biurowe i znasz pracê w ¶rodowisku Windows. W tej ksi±¿ce znajdziesz bogato ilustrowane informacje dotycz±ce projektowania, monta¿u i konfigurowania sieci. Dowiesz siê, co to jest medium transmisyjne, magistrala, pier¶cieñ i gwiazda. Na koniec poczujesz satysfakcjê ze zbudowania w³asnej, sprawnie dzia³aj±cej sieci.
 • Projektowanie sieci komputerowej
 • Wykonanie okablowania
 • Instalacja i sprawdzanie karty sieciowej
 • Po³±czenie urz±dzeñ sieciowych
 • Uruchamianie i zabezpieczanie routera
 • Wykrywanie i usuwanie uszkodzeñ sieci
 • Udostêpnianie plików i folderów
 • Konfigurowanie zabezpieczeñ systemowych
 • Blokowanie wy¶wietlania reklam

Teraz tak¿e i Ty mo¿esz zbudowaæ niezawodn± sieæ komputerow±!Cena: 19.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Packet Tracer dla m³odych adminów - wiadomo¶ci zaawansowane (41.85z)
Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1 (44.25z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
Systemy i sieci dostêpowe xDSL (47.52z)
BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
High Performance Browser Networking. What every web developer should know about networking and web performance (169.15z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (43.45z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (49.00z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (69.00z)
Biblia Windows Server 2012. Podrêcznik Administratora (37.91z)
CompTIA Project+ Certification Guide (109.00z)
CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
Mikrotik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE (79.00z)
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
CCNP SWITCH. Oficjalny przewodnik certyfikacji z p³yt± CD (109.65z)

Pozostae z serii: Inne

Dreamweaver 4. Biblia (109.00z)
OpenOffice.ux.pl 3.1. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
arc42 by Example (89.90z)
Fotografia cyfrowa w podczerwieni. Warsztaty fotograficzne (32.45z)
Windows PowerShell 4.0 dla programistów .NET (32.90z)
Excel 2013. 101 porad i sztuczek które oszczêdz± Twój czas (44.90z)
Od pomys³u do przemys³u. Projekty IT w praktyce (32.45z)
Natural Language Processing Fundamentals (129.00z)
Programming Excel with VBA and .NET (186.15z)
Balsam dla duszy kobiety (31.91z)
Egzamin MCTS 70-640 Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 R2 Training Kit Tom 1 i 2 (169.16z)
Practical Machine Learning with H2O. Powerful, Scalable Techniques for Deep Learning and AI (143.65z)
Anatomia dysków twardych. Katalog (121.00z)
Ruby. Wzorce projektowe (57.00z)
Building Hybrid Android Apps with Java and JavaScript. Applying Native Device APIs (55.24z)
MySQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Pdf (13.95z)
CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III (37.95z)
Podstawy architektury oprogramowania dla in¿ynierów (49.77z)
Intelligent Automation with VMware (139.00z)
HTML5 i CSS3. Zaawansowane wzorce projektowe (43.45z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio