e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -44%


Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II

Witold Wrotek
promocja -44%
cena: 44.107142857143 z 24.70 z
Data wydania: 2016-07-29
stron: 392, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Zbuduj swoj± w³asn± sieæ — to naprawdê proste!

 • Jak utworzyæ i skonfigurowaæ w³asn± sieæ komputerow±?
 • Jak udostêpniaæ zasoby i kontrolowaæ dostêp do sieci?
 • Jak zabezpieczyæ sieæ przed zagro¿eniami i blokowaæ niew³a¶ciwe tre¶ci?
W sieci jest wszystko, a sieæ jest wszêdzie, dlatego trudno obecnie wyobraziæ sobie korzystanie z komputera bez dostêpu do sieci. O ile podpiêcie do internetu pojedynczego urz±dzenia nie stanowi ju¿ problemu, o tyle w przypadku konieczno¶ci po³±czenia kilku urz±dzeñ czêsto stajemy przed sporym wyzwaniem, zw³aszcza je¶li nie dysponujemy specjalistyczn± wiedz± i do¶wiadczeniem. A któ¿ nie ma w tej chwili komputera, tabletu, smartfona, odbiornika Smart TV i... rodziny lub wspó³pracowników, z których ka¿dy u¿ywa jednego lub nawet kilku takich sprzêtów naraz i nie chce podj±æ siê zadania utworzenia i skonfigurowania sieci?

Je¶li nale¿ysz do tego grona, siêgnij po ksi±¿kê Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II. Krok po kroku dowiesz siê z niej, jak zaprojektowaæ i zbudowaæ w³asn± sieæ w domu lub biurze, pod³±czyæ i skonfigurowaæ odpowiednie urz±dzenia oraz oprogramowanie, reagowaæ na b³êdy i uszkodzenia oraz zabezpieczyæ swoj± sieæ przed w³amaniami , a pod³±czone do niej komputery przed dzia³aniem wirusów. Poznasz te¿ sposoby udostêpniania drukarek i danych, metody kontroli dostêpu do zasobów i zarz±dzania u¿ytkownikami oraz ich grupami, a tak¿e narzêdzia umo¿liwiaj±ce blokowanie niechcianych tre¶ci i reklam. Co najwa¿niejsze, przyswojenie ca³ej tej wiedzy nie bêdzie wymaga³o doktoratu z nauk ¶cis³ych, poniewa¿ ksi±¿ka napisana jest przystêpnym i zrozumia³ym jêzykiem, który przemówi nawet do osób pozbawionych szczególnych zdolno¶ci technicznych. Do dzie³a!
 • Projektowanie sieci komputerowej
 • Wykonanie okablowania sieciowego
 • Wybór, instalacja i sprawdzanie karty sieciowej
 • £±czenie urz±dzeñ sieciowych
 • Uruchamianie, konfigurowanie i zabezpieczanie routera
 • Konfiguracja protoko³u sieciowego
 • Wykrywanie i usuwanie uszkodzeñ sieci
 • Zarz±dzanie u¿ytkownikami i grupami
 • Udostêpnianie plików, folderów i urz±dzeñ
 • Zabezpieczenia systemowe i ochrona przeciwwirusowa
 • Blokowanie wy¶wietlania reklam i niew³a¶ciwych tre¶ci

Nie takie straszne sieci, jak je maluj±!Cena: 24.70 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (49.00z)
Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora (52.57z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 5 - ACL, routing statyczny oraz zaawansowane technologie sieciowe (32.25z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II (20.35z)
Ethernet. Biblia administratora (43.45z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)
Ethernet. Biblia administratora (79.00z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)
802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)
Packet Tracer dla m³odych adminów - wiadomo¶ci zaawansowane (41.85z)
Biblia Windows Server 2012. Podrêcznik Administratora (37.91z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
Internet of Things Projects with ESP32 (94.99z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (129.00z)

Pozostae z serii: Inne

Java Data Science Cookbook (189.00z)
70 sposobów na rozkochanie KLIENTA... w Twoim e-biznesie (21.95z)
Increasing Autodesk Revit Productivity for BIM Projects (139.00z)
e-Publikacje w InDesign CS6. Projektowanie i tworzenie publikacji cyfrowych dla tabletów, czytników, smartfonów i innych urz±dzeñ (107.73z)
Learning Continuous Integration with Jenkins - Second Edition (179.00z)
Opowie¶ci ukryte w danych. Wyja¶nij dane i wywo³aj dzia³ania za pomoc± narracji (42.21z)
Zarz±dzanie urz±dzeniami Apple. Zunifikowana teoria zarz±dzania urz±dzeniami Mac, iPad, iPhone oraz AppleTV (134.10z)
Angular 6 for Enterprise-Ready Web Applications (159.00z)
Fotografowanie dzieciñstwa (44.90z)
Macromedia Studio 8. Oficjalny podrêcznik (59.00z)
C++. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (15.95z)
Foundations for Architecting Data Solutions. Managing Successful Data Projects (186.15z)
AWS Certified DevOps Engineer - Professional Certification and Beyond (159.00z)
Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open source (54.90z)
Platforma Moodle dla ka¿dego nauczyciela (20.80z)
Skandynawia. Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia (26.90z)
Zrób porz±dek z poczt± elektroniczn±. 9 skutecznych sposobów ograniczaj±cych nadmiar maili (29.90z)
VBA na sto dwa, czyli 102 æwiczenia z wykorzystaniem VBA (31.36z)
Securing Network Infrastructure (179.00z)
SketchUp 2015. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy modelowania 3D - dom i wnêtrze (39.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | tantra dla par