e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne


Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II

Witold Wrotek
cena: 49.00 z
Data wydania: 2016-07-29
stron: 392, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Zbuduj swoj± w³asn± sieæ — to naprawdê proste!

 • Jak utworzyæ i skonfigurowaæ w³asn± sieæ komputerow±?
 • Jak udostêpniaæ zasoby i kontrolowaæ dostêp do sieci?
 • Jak zabezpieczyæ sieæ przed zagro¿eniami i blokowaæ niew³a¶ciwe tre¶ci?
W sieci jest wszystko, a sieæ jest wszêdzie, dlatego trudno obecnie wyobraziæ sobie korzystanie z komputera bez dostêpu do sieci. O ile podpiêcie do internetu pojedynczego urz±dzenia nie stanowi ju¿ problemu, o tyle w przypadku konieczno¶ci po³±czenia kilku urz±dzeñ czêsto stajemy przed sporym wyzwaniem, zw³aszcza je¶li nie dysponujemy specjalistyczn± wiedz± i do¶wiadczeniem. A któ¿ nie ma w tej chwili komputera, tabletu, smartfona, odbiornika Smart TV i... rodziny lub wspó³pracowników, z których ka¿dy u¿ywa jednego lub nawet kilku takich sprzêtów naraz i nie chce podj±æ siê zadania utworzenia i skonfigurowania sieci?

Je¶li nale¿ysz do tego grona, siêgnij po ksi±¿kê Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II. Krok po kroku dowiesz siê z niej, jak zaprojektowaæ i zbudowaæ w³asn± sieæ w domu lub biurze, pod³±czyæ i skonfigurowaæ odpowiednie urz±dzenia oraz oprogramowanie, reagowaæ na b³êdy i uszkodzenia oraz zabezpieczyæ swoj± sieæ przed w³amaniami , a pod³±czone do niej komputery przed dzia³aniem wirusów. Poznasz te¿ sposoby udostêpniania drukarek i danych, metody kontroli dostêpu do zasobów i zarz±dzania u¿ytkownikami oraz ich grupami, a tak¿e narzêdzia umo¿liwiaj±ce blokowanie niechcianych tre¶ci i reklam. Co najwa¿niejsze, przyswojenie ca³ej tej wiedzy nie bêdzie wymaga³o doktoratu z nauk ¶cis³ych, poniewa¿ ksi±¿ka napisana jest przystêpnym i zrozumia³ym jêzykiem, który przemówi nawet do osób pozbawionych szczególnych zdolno¶ci technicznych. Do dzie³a!
 • Projektowanie sieci komputerowej
 • Wykonanie okablowania sieciowego
 • Wybór, instalacja i sprawdzanie karty sieciowej
 • £±czenie urz±dzeñ sieciowych
 • Uruchamianie, konfigurowanie i zabezpieczanie routera
 • Konfiguracja protoko³u sieciowego
 • Wykrywanie i usuwanie uszkodzeñ sieci
 • Zarz±dzanie u¿ytkownikami i grupami
 • Udostêpnianie plików, folderów i urz±dzeñ
 • Zabezpieczenia systemowe i ochrona przeciwwirusowa
 • Blokowanie wy¶wietlania reklam i niew³a¶ciwych tre¶ci

Nie takie straszne sieci, jak je maluj±!Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora (52.57z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (43.45z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (49.77z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
Systemy i sieci dostêpowe xDSL (47.52z)
Sieci komputerowe Cisco. Zostañ administratorem. Materia³ CCNA 200-120 (99.00z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II (20.35z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Ethernet. Biblia administratora (79.00z)
Aplikacje i us³ugi a technologie sieciowe (82.98z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
Sieci komputerowe. Kurs (19.20z)
VMware dla administratorów sieci komputerowych (36.85z)
CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
CompTIA Project+ Certification Guide (109.00z)
Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco (37.95z)
BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)

Pozostae z serii: Inne

Zagraj z nami w Minecraft. Kurs video. Pierwsze kroki (19.00z)
React w dzia³aniu. Tworzenie aplikacji internetowych (39.90z)
PageMaker 6.5 Plus. Praktyczne projekty (25.00z)
Java na uczelni (45.00z)
Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych (55.20z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie III zaktualizowane (37.95z)
JavaScript i DHTML. Receptury (59.00z)
Android Things Quick Start Guide (109.00z)
Podrêcznik projektantów logo. Smashing Magazine (59.00z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (21.95z)
Tablice informatyczne. Joomla! (7.10z)
Excel 2007 PL. 100 najlepszych sztuczek i trików (39.90z)
JavaScript. Interaktywne aplikacje webowe (26.95z)
15 tajemnic zarz±dzania czasem. O czym wiedz± ludzie sukcesu? (27.45z)
Google Cloud Certified Professional Cloud Architect. Wprowadzenie do platformy i materia³y egzaminacyjne. Wydanie II (56.07z)
Szef, którego szukamy. Rzecz o odpowiedzialno¶ci (12.90z)
Ajax: The Definitive Guide (169.15z)
AWS Certified Database - Specialty (DBS-C01) Certification Guide (149.00z)
Lean management po polsku. Wydanie II (25.54z)
Get Your Hands Dirty on Clean Architecture (74.99z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów