e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Kryptologia
Seria: Inne


Sekrety kryptografii

Friedrich L. Bauer
cena: 59.00 z
Data wydania: 2003-06-03
stron: 544, twarda oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Kryptologia, przez tysi±clecia nazywana "nauk± tajemn±", gwa³townie nabiera praktycznego znaczenia w systemach zabezpieczeñ kana³ów komunikacyjnych, baz danych i oprogramowania. Pe³ni ona wa¿n± rolê w skomputeryzowanych systemach informacyjnych (systemy kluczy publicznych). W systemach komputerowych oraz sieciowych pojawia siê coraz wiêcej mo¿liwych zastosowañ kryptologii zwi±zanych z prawami dostêpu i ochron± plików ¼ród³owych. Pierwsza czê¶æ niniejszej ksi±¿ki dotyczy kryptografii czyli tajnych kodów oraz sposobów ich wykorzystania. Czê¶æ druga po¶wiêcona jest kryptoanalizie, czyli procesowi deszyfrowania tajnych kodów; zawiera tak¿e porady dotycz±ce metod dostêpu (assessing methods). Od czytelnika wymagana jest jedynie podstawowa wiedza z zakresu matematyki. Ksi±¿ka zawiera wiele ciekawych, zabawnych, a czasem osobistych opowie¶ci z historii kryptologii, które sprawi±, ¿e zainteresuje ona tak¿e osoby nie zajmuj±ce siê kryptologi± profesjonalnie. "Sekrety kryptografii" to klasyka z dziedziny kryptologii. Niniejsze trzecie wydanie zosta³o poprawione i uzupe³nione o wiele technicznych i bibliograficznych szczegó³ów. "Najlepsza obecnie pozycja na temat kryptologii."
- David Kahn, Cryptologia "Ksi±¿ka niniejsza to niezbêdna pozycja dla tych, którzy zajmuj± siê kryptologi±. Natomiast amatorom mo¿e pos³u¿yæ jako wa¿ny leksykon, który w wielu przypadkach poka¿e im, jak uczyniæ szyfry bezpieczniejszymi."
- Arne Fransén, International Intelligence History Study Group

Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Kryptologia

Kryptografia w praktyce (39.90z)
Podstawy kryptografii (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Laptopowy Milioner. Jak zerwaæ z prac± na etacie i zacz±æ zarabiaæ w sieci (26.95z)
Apache Spark 2.x Machine Learning Cookbook (189.00z)
Building iPhone Apps with HTML, CSS, and JavaScript. Making App Store Apps Without Objective-C or Cocoa (101.15z)
HTML5. Nieoficjalny podrêcznik. Wydanie II (77.00z)
Mambo. Tworzenie, edycja i zarz±dzanie stron±. Niebieski podrêcznik (47.00z)
Piêkna papryczka uwodzi kszta³tem. Zamieñ kilogramy na zabójcz± pewno¶æ siebie (39.00z)
Visual C# 2005 Express Edition. Od podstaw (27.00z)
3D Studio MAX 3. Efektowna animacja w praktyce (60.00z)
Python i Excel. Nowoczesne ¶rodowisko do automatyzacji i analizy danych (37.95z)
Hands-On Microservices Monitoring and Testing (109.00z)
C++20 Biblioteka techniczna. Problemy i rozwi±zania (88.83z)
Microsoft SharePoint 2010 Poradnik Administratora - Tom 1 i 2 (127.20z)
Scala Programming Projects (179.00z)
Learning Serverless (220.15z)
Photoshop Elements 11: The Missing Manual (169.15z)
Hiszpañski dla bystrzaków. Poziom ¶rednio zaawansowany (21.95z)
Jêzyk SQL. Przyjazny podrêcznik. Wydanie II (25.85z)
Head Rush Ajax (Rusz g³ow±!) (31.35z)
Photoshop 5 f/x - tekstury (45.00z)
Jêzyk SQL. Przyjazny podrêcznik. Wydanie II (28.20z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | przeprowadzki warszawa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | reklama