e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Trzy ods³ony Scotta Kelby'ego. Tom I, II, III

Scott Kelby
cena: 99.00 z
Data wydania: 2011-04-21
stron: 728, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
>> Mo¿esz kupiæ osobno:
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 ujêæ Scotta Kelbyego
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujêcia Scotta Kelbyego
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. W d±¿eniu do perfekcji

 • Ujarzmij zasady kompozycji, ekspozycji i pracy ze ¶wiat³em
 • Poznaj gotowe przepisy na udane zdjêcia
 • Wykorzystaj ca³y potencja³ swojego sprzêtu
 • Opanuj skuteczne techniki korekcji zdjêæ
Oto trzy tomy ¶wiatowego bestsellera dla fotografów cyfrowych! Prawie 40 tysiêcy egzemplarzy sprzedanych w Polsce!
Co by¶ powiedzia³, gdyby na wspólne fotografowanie wybra³ siê z Tob± wielki mistrz w tej dziedzinie? Zapewne bez wahania wykorzysta³by¶ tê szansê do nabycia nowych, praktycznych umiejêtno¶ci i technik znanych tylko profesjonalistom. Móg³by¶ wtedy bez przedzierania siê przez godziny teorii od razu poznaæ gotowe przepisy na konkretne zdjêcia, otrzymaæ cenne wskazówki i unikn±æ czêsto pope³nianych b³êdów. W³a¶nie teraz masz tak± mo¿liwo¶æ - trzymasz w rêkach trzytomowy, indywidualny kurs fotografowania z samym Scottem Kelbym! Pod jego czujnym okiem, kartka za kartk±, zg³êbisz niemal wszystkie aspekty tworzenia doskona³ych technicznie i artystycznie fotografii!
Ka¿da z trzech bestsellerowych ksi±¿ek zestawu nasycona jest solidn±, a przy tym praktyczn± wiedz± fotograficzn±. Dziêki nim opanujesz techniki profesjonalnego wykonywania zdjêæ ludzi, rozmaitych obiektów i wydarzeñ - w ka¿dych mo¿liwych warunkach. Ujarzmisz zasady kompozycji, ekspozycji i pracy ze ¶wiat³em. Poznasz specyfikê fotografowania zarówno w studiu, jak i plenerze, we wnêtrzach, a nawet pod wod±. Otrzymasz kompletne przepisy na zawsze udane zdjêcia z podró¿y, ¶lubne, portretowe czy krajobrazowe. Nauczysz siê wykorzystywaæ wszystkie mo¿liwo¶ci sprzêtu - aparatu, obiektywów, lampy b³yskowej, dyfuzora, softboksa czy filtrów. Dowiesz siê tak¿e, jak korygowaæ i edytowaæ fotografie oraz poprawnie przygotowaæ je do druku.

Poznaj sekrety mistrza!

Dowiedz siê miêdzy innymi, jak:
 • przygotowaæ w³asne studio fotograficzne
 • komponowaæ zdjêcia we wnêtrzach i studiu
 • dobieraæ czu³o¶æ ISO
 • fotografowaæ przedmioty, kwiaty i krajobrazy
 • wykonywaæ urzekaj±ce portrety i fotografowaæ dzieci
 • tworzyæ profesjonalne makrofotografie
 • robiæ zdjêcia ¶lubne i podczas imprezy weselnej
 • redukowaæ szum cyfrowy
 • fotografowaæ koncerty i wydarzenia sportowe
 • u¿ywaæ lamp b³yskowych, studyjnych i pier¶cieniowych
 • eksperymentowaæ z balansem bieli
 • w³a¶ciwie dobieraæ obiektywy i filtry
 • tworzyæ filmy poklatkowe
 • wyostrzaæ zdjêcia i usuwaæ ich niedoskona³o¶ci
 • wykorzystywaæ mo¿liwo¶ci namiotu bezcieniowego

Wybierz siê na indywidualny kurs profesjonalnej fotografii ze Scottem Kelbym!Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: fotografiacyfrowa

Ekspozycja. Sekrety doskona³ego na¶wietlania (39.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. W d±¿eniu do perfekcji (37.00z)
Techniki fotografii wieloujêciowej. Od inspiracji do obrazu (59.00z)
Profesjonalna fotografia ¶lubna. Od perfekcyjnego warsztatu do dochodowego biznesu (79.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 ujêæ Scotta Kelbyego (37.00z)
Inspiruj±ce fotografie. Warszaty fotograficzne (59.00z)
Zdjêcia cyfrowe w o¶wietleniu zastanym. Fascynuj±c historia od Available Light do HDR. Poradnik dla fotoamatorów (99.00z)
Mistrzowskie ujêcia. Tim Grey o perfekcyjnej obróbce zdjêæ (39.00z)
Kompozycja obrazu fotograficznego (69.00z)
Fotografia doskona³a. Jak kreowaæ magiê cyfrowego obrazu (99.00z)
Aparaty cyfrowe. Praktyczny przewodnik (45.00z)
Fotografia cyfrowa. Wydanie III (99.00z)
Fotografia cyfrowa dla nastolatków (39.00z)
Fotografia cyfrowa. Photoshop Elements 4 (69.00z)
Fotografia cyfrowa. Wydanie V (109.00z)
Fotografia cyfrowa. Pierwsza pomoc (14.90z)
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie II (69.90z)
Zen i sztuka fotografii. Od inspiracji do obrazu (39.00z)
Fotografia cyfrowa. Krajobrazy i natura w Photoshopie CS2 (77.00z)
Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu. Wprowadzenie (29.00z)

Pozostae z serii: Inne

Informacja w internecie (31.20z)
Visio 2002 dla ka¿dego (74.90z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia (21.90z)
Debugging Teams. Przez wspó³pracê do lepszej produktywno¶ci (11.90z)
Java. Techniki zaawansowane. Wydanie XI (93.87z)
Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych. Wydanie II (27.45z)
Matematyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Klasa 1 (14.92z)
Mastering Internet of Things (159.00z)
Windows Vista. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf (17.90z)
Ajax. Wzorce projektowe. eBook. ePub (54.99z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (25.59z)
Designing Voice User Interfaces. Principles of Conversational Experiences (109.65z)
JavaScript. Podrêcznik tworzenia interaktywnych stron internetowych. Wydanie II (77.00z)
Distributed Data Systems with Azure Databricks (139.00z)
Architecting Cloud Native Applications (139.00z)
Praktyczny kurs SQL. Wydanie II. eBook. Mobi (37.00z)
Yahoo! Hacks. Tips & Tools for Living on the Web Frontier (80.74z)
Infrastructure Monitoring with Amazon CloudWatch (129.00z)
Krwawy bunt. Historia powstania w amerykañskim wiêzieniu Attica (17.90z)
Tablice informatyczne. Basic/VB.NET (12.90z)