e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Security CCNA 210-260. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco

Adam Józefiok
promocja -44%
cena: 87.410714285714 z 48.95 z
Data wydania: 2016-05-27
stron: 512, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Nie pozwól, by sieæ wymknê³a Ci siê z r±k!

 • Uwierzytelnianie i has³a, czyli jak wstêpnie zabezpieczyæ sieæ i urz±dzenia
 • Systemy IPS i szyfrowanie danych, czyli jak wytoczyæ ciê¿sze dzia³a
 • Zapory ogniowe i listy ACL, czyli jak bezwzglêdnie walczyæ z intruzami
Bezpieczeñstwo sieci komputerowych to temat, którego nie da siê zg³êbiæ do koñca. Systemy informatyczne bezustannie ewoluuj±, a utalentowany haker z³amie najbardziej wyrafinowane zabezpieczenia. Jednak nie ma co za³amywaæ r±k. Ta ksi±¿ka powsta³a po to, by pomóc Ci zabezpieczyæ Twoj± sieæ tak dok³adnie, jak to mo¿liwe. Na tym etapie powiniene¶ wiedzieæ, jak dzia³aj± podstawowe technologie wykorzystywane w sieciach. Je¶li jeszcze tego nie wiesz, warto zapoznaæ siê najpierw z pozycj± CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco.

W opisanej tu historii odegrasz kolejno rolê obserwatora, w³amywacza i administratora bezpieczeñstwa. Poznasz teoriê, potem zastosujesz j±, by w³amaæ siê do sieci, a na koñcu zabezpieczysz tê sieæ. Dowiesz siê st±d, jak ochroniæ ca³± sieæ wraz z urz±dzeniami peryferyjnymi. Zobaczysz, jak wykorzystaæ ró¿ne protoko³y uwierzytelniania, listy kontroli dostêpu, firewalle systemowe i zewnêtrzne oraz systemy IPS. Odkryjesz, na czym polega dobre szyfrowanie i jak zabezpieczyæ komunikacjê przez skonfigurowanie sieci VPN. Zapoznasz siê tak¿e bli¿ej z kwesti± rejestrowania i raportowania niepo¿±danych zdarzeñ. Wiedza zawarta w tej ksi±¿ce pozwoli Ci zdaæ egzamin na certyfikat Cisco CCNA Security, ale przede wszystkim zabezpieczyæ Twoj± sieæ na mistrzowskim poziomie!
 • Podstawy bezpieczeñstwa sieci
 • Lokalne zabezpieczanie urz±dzeñ
 • Dzia³anie i wykorzystanie RADIUS i TACACS+
 • Sposoby zabezpieczania warstwy 2 modelu ISO OSI
 • Listy ACL IPv4
 • ACL w sieci IPv6
 • Zapora i jej zastosowanie w oparciu o IOS
 • Zapora ogniowa oparta na urz±dzeniu Cisco ASA
 • Systemy IPS (Intrusion Prevention System)
 • Konfiguracja szyfrowania i sieci VPN
 • Logowanie zdarzeñ, raportowanie i zarz±dzanie bezpieczeñstwem sieci za pomoc± 802.1x

Administrowanie przez zabezpieczanie!

 


 


Cena: 48.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Bezpieczeñstwo sieci

Analiza ¶ledcza urz±dzeñ mobilnych. Teoria i praktyka (67.00z)
Hands-On Cryptography with Python (109.00z)
Bezpieczeñstwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. Wydanie IV. Tom 1 (99.00z)
Network Analysis using Wireshark 2 Cookbook - Second Edition (159.00z)
CCNA Security 210-260 Certification Guide (139.00z)
Bezpieczeñstwo sieci komputerowych - Praktyczne przyk³ady i æwiczenia w symulatorze Cisco Packet Tracer (42.00z)
Chmura Azure. Praktyczne wprowadzenie dla administratora. Implementacja, monitorowanie i zarz±dzanie wa¿nymi us³ugami i komponentami IaaS/PaaS (43.55z)
Kliknij tutaj, aby zabiæ wszystkich. Bezpieczeñstwo i przetrwanie w hiperpo³±czonym ¶wiecie (21.95z)
Odliczaj±c do dnia zero. Stuxnet, czyli prawdziwa historia cyfrowej broni (39.90z)
Bezpieczeñstwo nowoczesnych aplikacji internetowych. Przewodnik po zabezpieczeniach (37.17z)
Cyberbezpieczeñstwo w bashu. Jak za pomoc± wiersza poleceñ prowadziæ dzia³ania zaczepne i obronne (37.95z)
Amazon Web Services w akcji. Wydanie II (62.37z)
Internet Rzeczy (39.20z)
Atak na sieæ okiem hakera. Wykrywanie i eksploatacja luk w zabezpieczeniach sieci (36.85z)
Python Digital Forensics Cookbook (179.00z)
Modern Data Protection (220.15z)
Hands-On Penetration Testing with Python (129.00z)
API Testing and Development with Postman (149.00z)
Hacking i testy penetracyjne. Podstawy (39.00z)
BackTrack 5. Testy penetracyjne sieci WiFi (26.95z)

Pozostae z serii: Inne

XML. Wprowadzenie. Wydanie II (49.90z)
Word Hacks. Tips & Tools for Taming Your Text (84.92z)
Przedsiêbiorczo¶æ zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach (40.87z)
Programowanie mikrokontrolerów 8051 w jêzyku C - pierwsze kroki (71.28z)
Angular Test-Driven Development - Second Edition (149.00z)
Profesjonalne programowanie w Pythonie. Poznaj najlepsze praktyki kodowania i zaawansowane koncepcje programowania. Wydanie IV (70.85z)
Excel 2010 PL dla bystrzaków (39.90z)
Articulating Design Decisions. Communicate with Stakeholders, Keep Your Sanity, and Deliver the Best User Experience (101.15z)
Systemy It w Polsce. Nowoczesne przedsiêbiorstwo handlowo-dystrybucyjne (150.00z)
Programming Android with Kotlin (220.15z)
Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (59.00z)
Zostañ cyfrowym DJ-em! Tworzenie, miksowanie i nagrywanie muzyki (59.00z)
Zadbaj o szybkie dzia³anie Windows 10 (13.25z)
Kupujemy komputer PC (35.00z)
Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych (18.70z)
Tablice informatyczne. WordPress (12.90z)
Statystyka matematyczna w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (10.90z)
Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu. Wprowadzenie (29.00z)
Proste projekty dla m³odych majsterkowiczów (16.45z)
Idealna pani domu. B³yskawiczna organizacja przestrzeni za pomoc± feng shui (21.90z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | warsztaty tantry Poznań | weekend w spa Ciechocinek