e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem

The LEAD Project
cena: 34.90 z
Data wydania: 2015-01-28
stron: 160, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl

Wstêp do programowania dla najm³odszych!
Scratch to edukacyjny jêzyk programowania, który warto wykorzystaæ do nauki programowania, nawet od najm³odszych lat. Zosta³ opracowany przez Mitchela Resnicka — pomys³odawcê serii Lego MindStorms. Niezwykle istotny jest fakt, ¿e naukê programowania w tym jêzyku mo¿na rozpocz±æ w dowolnym momencie. Wystarcz± tylko i wy³±cznie przegl±darka internetowa oraz dobre chêci!
Je¿eli chcesz nauczyæ siê sztuki programowania i przy okazji zaraziæ swoje dziecko now± pasj±, to trafi³e¶ na doskona³± ksi±¿kê. Dziêki niej w jedno popo³udnie uda wam siê stworzyæ grê komputerow±, w któr± sami bêdziecie mogli zagraæ! Korzystaj±c z gotowych, kolorowych klocków, poznacie dzia³anie instrukcji warunkowych, pêtli oraz zdarzeñ. Komiksowa forma tej ksi±¿ki sprawia, ¿e z ³atwo¶ci± przyswoicie zawart± w niej wiedzê. Je¿eli chcesz poznaæ mo¿liwo¶ci Scratcha i zaraziæ swoje dziecko pasj± programowania, siêgnij po tê ksi±¿kê!

Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz ¶rodowisko Scratcha oraz zasady tworzenia programów
  • dowiesz siê, co to s± zmienne, podprogramy, pêtle i instrukcje warunkowe
  • nauczysz siê tworzyæ algorytmy
  • stworzysz niejedn± grê

Najlepszy wstêp do ¶wiata programowania!

„Czytaj±c niniejsz± ksi±¿kê, pozwól ponie¶æ siê wyobra¼ni. Co stworzysz za pomoc± Scratcha?”
— z przedmowy profesora Mitchela Resnicka, twórcy Scratcha
 
Ksi±¿ka otrzyma³a nagrodê dla najlepszej ksi±¿ki popularyzuj±cej naukê w¶ród m³odzie¿y na XXI Wroc³awskich Targach Ksi±¿ki Naukowej.
 
Zajrzyj do ¶rodka ksi±¿ki - kliknij w obrazek, by go powiêkszyæ:

"Highslide "Highslide "Highslide "Highslide  
 


Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Micro:bit. Nauka programowania i elektroniki dla ma³ych oraz du¿ych (32.44z)
DDD. Kompendium wiedzy (10.90z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (70.95z)
Algorytmy (69.00z)
Systemy ucz±ce siê (39.01z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (62.91z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (23.94z)
Seeking SRE. Conversations About Running Production Systems at Scale (169.15z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (35.40z)
The Software Architect Elevator. Redefining the Architect's Role in the Digital Enterprise (220.15z)
Sztuka dobrego programowania (39.20z)
CMake Best Practices (139.00z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (69.00z)
Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie (36.85z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (30.20z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (31.20z)
Wzorce projektowe. Rusz g³ow±! (54.29z)
Algorytmy bez tajemnic (44.90z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (82.56z)
Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie (20.90z)

Pozostae z serii: Inne

Python. Programowanie funkcyjne (36.85z)
Joomla! Budowa i modyfikacja szablonów (26.95z)
PowerPoint 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Oracle Database 11g. Kompendium administratora (199.00z)
Modernizing Oracle Tuxedo Applications with Python (159.00z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (54.29z)
Dreamweaver 4. Biblia (109.00z)
AutoCAD 2008 i 2008 PL (67.00z)
Serwisy spo³eczno¶ciowe dla seniorów (20.35z)
Mastering Wireshark 2 (139.00z)
Druk 3D. Praktyczny przewodnik po sprzêcie, oprogramowaniu i us³ugach. Wydanie II (44.85z)
CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III (37.95z)
Mastering JavaFX 10 (159.00z)
Wprowadzenie do informatyki (15.00z)
OS X El Capitan: The Missing Manual (126.65z)
Unity 2021 Cookbook - Fourth Edition (159.00z)
React Design Patterns and Best Practices (139.00z)
Instant Optimizing Embedded Systems Using BusyBox (74.99z)
RESTful Web Services. Kurs video. Tworzenie restowych aplikacji internetowych w Spring, AngularJS (39.00z)
The Relational Database Dictionary. A Comprehensive Glossary of Relational Terms and Concepts, with Illustrative Examples (46.74z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów | Sklep numizmatyczny posiada monety, banknoty, akcesoria, oraz prowadzi skup monet Warszawa - gotówka, cała Polska - wysyłkowo