e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -35%


Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem

The LEAD Project
promocja -35%
cena: 37 z 24.05 z
Data wydania: 2015-01-28
stron: 160, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl


Wstêp do programowania dla najm³odszych!
Scratch to edukacyjny jêzyk programowania, który warto wykorzystaæ do nauki programowania, nawet od najm³odszych lat. Zosta³ opracowany przez Mitchela Resnicka — pomys³odawcê serii Lego MindStorms. Niezwykle istotny jest fakt, ¿e naukê programowania w tym jêzyku mo¿na rozpocz±æ w dowolnym momencie. Wystarcz± tylko i wy³±cznie przegl±darka internetowa oraz dobre chêci!
Je¿eli chcesz nauczyæ siê sztuki programowania i przy okazji zaraziæ swoje dziecko now± pasj±, to trafi³e¶ na doskona³± ksi±¿kê. Dziêki niej w jedno popo³udnie uda wam siê stworzyæ grê komputerow±, w któr± sami bêdziecie mogli zagraæ! Korzystaj±c z gotowych, kolorowych klocków, poznacie dzia³anie instrukcji warunkowych, pêtli oraz zdarzeñ. Komiksowa forma tej ksi±¿ki sprawia, ¿e z ³atwo¶ci± przyswoicie zawart± w niej wiedzê. Je¿eli chcesz poznaæ mo¿liwo¶ci Scratcha i zaraziæ swoje dziecko pasj± programowania, siêgnij po tê ksi±¿kê!

Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz ¶rodowisko Scratcha oraz zasady tworzenia programów
  • dowiesz siê, co to s± zmienne, podprogramy, pêtle i instrukcje warunkowe
  • nauczysz siê tworzyæ algorytmy
  • stworzysz niejedn± grê

Najlepszy wstêp do ¶wiata programowania!

„Czytaj±c niniejsz± ksi±¿kê, pozwól ponie¶æ siê wyobra¼ni. Co stworzysz za pomoc± Scratcha?”
— z przedmowy profesora Mitchela Resnicka, twórcy Scratcha
 


Ksi±¿ka otrzyma³a nagrodê dla najlepszej ksi±¿ki popularyzuj±cej naukê w¶ród m³odzie¿y na XXI Wroc³awskich Targach Ksi±¿ki Naukowej.
 

Zajrzyj do ¶rodka ksi±¿ki - kliknij w obrazek, by go powiêkszyæ:

"Highslide "Highslide "Highslide "Highslide
 


Cena: 24.05 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (34.50z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (48.98z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 (47.20z)
Learning FPGAs. Digital Design for Beginners with Mojo and Lucid HDL (186.15z)
DevOps Paradox (109.00z)
Effective Akka. Patterns and Best Practices (63.74z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (69.00z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (9.35z)
Metodologia i techniki programowania (12.58z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (70.85z)
Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów (31.92z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (32.45z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (62.91z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (48.95z)
Podstawy programowania wspó³bie¿nego i rozproszonego. Klasyka informatyki (44.82z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (48.95z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (89.00z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Matematyka finansowa (49.45z)
AutoCAD LT 97 (49.00z)
Mastering Visual Studio .NET. Getting the Most Out of the Visual Studio .NET Environment (135.15z)
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w gimnazjum. Klasa 2 (13.42z)
Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs (79.00z)
Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny (54.45z)
Developing Backbone.js Applications. Building Better JavaScript Applications (169.15z)
E-biznes bez ryzyka. Zarz±dzanie bezpieczeñstwem w sieci (39.00z)
Power BI. Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do pracy Power BI developera (374.25z)
ABC komputera. Wydanie 8.1 (39.00z)
Elastyczne nawyki. Jak kszta³towaæ dobre nawyki w ¿yciu pe³nym zmian (27.45z)
Autodesk Inventor + p³yta CD. Professional 2014PL/2014+ Fusion/Fusion 360. Metodyka projektowania (124.87z)
Jak to siê robi w Linuksie (77.00z)
Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II. eBook. Pdf (22.90z)
Scala Cookbook. Recipes for Object-Oriented and Functional Programming (92.65z)
Sprzeda¿ wirtualna, zyski realne. Jak wykorzystywaæ technologie do skutecznej komunikacji z nabywcami (37.76z)
Edycja tekstów. Praktyczny poradnik (57.82z)
Deep Learning. Praktyczne wprowadzenie (42.35z)
Matematyka z komputerem dla liceum i technikum (49.00z)
Mistrzowskie stosowanie czcionek. Jak to zrobiæ? (29.00z)