e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II

The LEAD Project
promocja -44%
cena: 39.196428571429 z 21.95 z
Data wydania: 2021-02-23
stron: 160, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Scratch jest znany jako projekt edukacyjny, s³u¿±cy m³odym ludziom do nauki programowania. W rzeczywisto¶ci sta³ siê czym¶ wiêcej: jest to cyfrowa piaskownica, w której ka¿dy mo¿e wyraziæ swoj± kreatywno¶æ. W trakcie tworzenia projektów w Scratchu mo¿na nie tylko nauczyæ siê sposobu my¶lenia w³a¶ciwego najlepszym programistom, ale tak¿e æwiczyæ systematyczno¶æ, innowacyjno¶æ, umiejêtno¶æ znajdywania rozwi±zañ i pracy zespo³owej. Na stronie Scratcha czeka ca³a gama ciekawych projektów: animowane historyjki, gry przygodowe, interaktywne samouczki, wycieczki z przewodnikiem, eksperymenty naukowe i wiele innych. Bez w±tpienia ka¿dy m³ody cz³owiek znajdzie tam inspiracjê, tylko... co dalej? Jak zacz±æ? Jak napisaæ pierwsz± instrukcjê?
Dziêki tej ksi±¿ce najm³odsi przyszli programi¶ci, in¿ynierowie i naukowcy spo¿ytkuj± swoj± energiê i pomys³owo¶æ na tworzenie grywalnych gier komputerowych. Naucz± siê podstaw programowania i poznaj± sposób dzia³ania bloków kodu. W przysz³o¶ci zaowocuje to ³atwiejsz± nauk± "powa¿nych" jêzyków programowania. Zabawa, jak± jest pokonywanie kolejnych wyzwañ programistycznych, prêdko doprowadzi adeptów Scratcha do pisania w³asnych gier i przyswojenia takich pojêæ jak zmienne, kontrola przep³ywu danych, instrukcje czy podprogramy. Ksi±¿ka jest kolorowa, utrzymana w komiksowej stylistyce, co kapitalnie u³atwia i uprzyjemnia korzystanie z zawartych w niej materia³ów. Jest to po prostu najfajniejszy pierwszy przewodnik po programowaniu!
Razem z t± ksi±¿k±:
  • poznasz Scratcha i jego duszki
  • nauczysz siê programowaæ ruchy, reakcje i efekty d¼wiêkowe duszków
  • dowiesz siê, jak programowaæ zachowanie duszków i kontrolowaæ przebieg gry
  • dodasz do gry muzykê, animowane t³o i zaczniesz zliczaæ wyniki
  • napiszesz strzelanki, wy¶cigówki, podró¿ przez labirynt i... grê pi³karsk±!
Publikacja powsta³a dziêki projektowi LEAD, inicjatywie edukacyjnej maj±cej wspomagaæ rozwój kreatywnego my¶lenia poprzez wykorzystanie technologii. Projekt, prowadzony przez The Hong Kong Federation of Youth Groups we wspó³pracy z MIT Media Lab, proponuje m³odym ludziom interaktywne æwiczenia oparte na projektowaniu, s³u¿±ce pobudzaniu innowacyjno¶ci, doskonaleniu umiejêtno¶ci rozwi±zywania problemów i obyciu technologicznemu.

Wyobra¼ sobie. Twórz. Graj. Podziel siê. Przemy¶l. I zrób to znowu!Cena: 21.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (69.00z)
Algorytmy bez tajemnic (39.90z)
Effective Akka. Patterns and Best Practices (63.74z)
In¿ynieria wymagañ. Studium przypadków (57.82z)
Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Klasyka informatyki (73.87z)
Programowanie strukturalne (39.20z)
Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych us³ug (21.95z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (37.95z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (47.40z)
Elementy systemów komputerowych (41.50z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (40.20z)
RESTful Web Clients. Enabling Reuse Through Hypermedia (186.15z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (33.50z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (71.20z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Budowanie mikrous³ug (69.00z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (19.20z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (54.29z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (42.35z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (25.54z)

Pozostae z serii: Inne

Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 24 godziny. Wydanie IV (43.47z)
Excel w praktyce, wydanie luty 2016 r (37.09z)
Modern DevOps Practices (139.00z)
MegaCAD 5.0 PL (90.00z)
Knoppix. Leksykon kieszonkowy (12.90z)
Programming WCF Services (152.15z)
Building Web Apps with WordPress. WordPress as an Application Framework. 2nd Edition (186.15z)
C++20 Biblioteka techniczna (78.96z)
Elektronika bez oporu. Praktyczne uk³ady elektroniczne (32.44z)
Innowacyjno¶æ przepis na sukces. Model (38.02z)
OpenGL i GLSL (nie taki krótki kurs) Czê¶æ II (55.20z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. ePub (17.00z)
Flash i Wallaby. Projektowanie animacji zgodnych z HTML5. eBook. ePub (19.90z)
Mastering Office 365 Administration (139.00z)
Po prostu Photoshop CS3/ CS3 PL (79.00z)
Broñ matematycznej zag³ady. Jak algorytmy zwiêkszaj± nierówno¶ci i zagra¿aj± demokracji (41.07z)
Mastering JavaScript Functional Programming - Second Edition (109.00z)
HTTP Pocket Reference. Hypertext Transfer Protocol (33.92z)
Pokonaj stres. Kurs video. Jak zadbaæ o odporno¶æ psychiczn± w obecnej i ka¿dej trudnej sytuacji (39.00z)
Geometria obliczeniowa. Wprowadzenie (45.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html | wellness Ciechocinek