e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II

The LEAD Project
promocja -44%
cena: 39.196428571429 z 21.95 z
Data wydania: 2021-02-23
stron: 160, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Scratch jest znany jako projekt edukacyjny, s³u¿±cy m³odym ludziom do nauki programowania. W rzeczywisto¶ci sta³ siê czym¶ wiêcej: jest to cyfrowa piaskownica, w której ka¿dy mo¿e wyraziæ swoj± kreatywno¶æ. W trakcie tworzenia projektów w Scratchu mo¿na nie tylko nauczyæ siê sposobu my¶lenia w³a¶ciwego najlepszym programistom, ale tak¿e æwiczyæ systematyczno¶æ, innowacyjno¶æ, umiejêtno¶æ znajdywania rozwi±zañ i pracy zespo³owej. Na stronie Scratcha czeka ca³a gama ciekawych projektów: animowane historyjki, gry przygodowe, interaktywne samouczki, wycieczki z przewodnikiem, eksperymenty naukowe i wiele innych. Bez w±tpienia ka¿dy m³ody cz³owiek znajdzie tam inspiracjê, tylko... co dalej? Jak zacz±æ? Jak napisaæ pierwsz± instrukcjê?
Dziêki tej ksi±¿ce najm³odsi przyszli programi¶ci, in¿ynierowie i naukowcy spo¿ytkuj± swoj± energiê i pomys³owo¶æ na tworzenie grywalnych gier komputerowych. Naucz± siê podstaw programowania i poznaj± sposób dzia³ania bloków kodu. W przysz³o¶ci zaowocuje to ³atwiejsz± nauk± "powa¿nych" jêzyków programowania. Zabawa, jak± jest pokonywanie kolejnych wyzwañ programistycznych, prêdko doprowadzi adeptów Scratcha do pisania w³asnych gier i przyswojenia takich pojêæ jak zmienne, kontrola przep³ywu danych, instrukcje czy podprogramy. Ksi±¿ka jest kolorowa, utrzymana w komiksowej stylistyce, co kapitalnie u³atwia i uprzyjemnia korzystanie z zawartych w niej materia³ów. Jest to po prostu najfajniejszy pierwszy przewodnik po programowaniu!
Razem z t± ksi±¿k±:
  • poznasz Scratcha i jego duszki
  • nauczysz siê programowaæ ruchy, reakcje i efekty d¼wiêkowe duszków
  • dowiesz siê, jak programowaæ zachowanie duszków i kontrolowaæ przebieg gry
  • dodasz do gry muzykê, animowane t³o i zaczniesz zliczaæ wyniki
  • napiszesz strzelanki, wy¶cigówki, podró¿ przez labirynt i... grê pi³karsk±!
Publikacja powsta³a dziêki projektowi LEAD, inicjatywie edukacyjnej maj±cej wspomagaæ rozwój kreatywnego my¶lenia poprzez wykorzystanie technologii. Projekt, prowadzony przez The Hong Kong Federation of Youth Groups we wspó³pracy z MIT Media Lab, proponuje m³odym ludziom interaktywne æwiczenia oparte na projektowaniu, s³u¿±ce pobudzaniu innowacyjno¶ci, doskonaleniu umiejêtno¶ci rozwi±zywania problemów i obyciu technologicznemu.

Wyobra¼ sobie. Twórz. Graj. Podziel siê. Przemy¶l. I zrób to znowu!Cena: 21.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Micro:bit. Nauka programowania i elektroniki dla ma³ych oraz du¿ych (32.44z)
Zostañ programist±. Kurs video. Fundamentalne zasady i koncepcje programistyczne (29.00z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (35.40z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (34.59z)
Kombinatoryka dla programistów. Klasyka informatyki (45.69z)
DDD dla architektów oprogramowania (54.45z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (37.95z)
Programming Pig. Dataflow Scripting with Hadoop. 2nd Edition (143.65z)
Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Klasyka informatyki (73.87z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (47.04z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (48.95z)
Algorytmy. Æwiczenia (19.20z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (70.95z)
Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych us³ug (21.95z)
Learning Functional Programming (220.15z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (82.56z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (59.95z)
Systemy ucz±ce siê (39.01z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (69.00z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (48.98z)

Pozostae z serii: Inne

High Performance Spark. Best Practices for Scaling and Optimizing Apache Spark (169.15z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. ePub (15.90z)
AutoCAD 2021 PL/EN/LT. Metodyka efektywnego projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D (93.87z)
LEGO Microgame. Podstawy programowania gier w Unity (20.35z)
Responsywne strony WWW dla ka¿dego (32.45z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (29.90z)
Technika HDRI w fotografii. Od inspiracji do obrazu (69.00z)
Rails. Zaawansowane programowanie (49.00z)
Mity bezpieczeñstwa IT. Czy na pewno nie masz siê czego baæ? eBook. Mobi (31.99z)
Professional Cloud Architect - Google Cloud Certification Guide (129.00z)
Wybrze¿e Bu³garii. (wydanie I) (24.90z)
Baseball Hacks. Tips & Tools for Analyzing and Winning with Statistics (84.92z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie. eBook. Mobi (35.90z)
Angielski w samochodzie. Kurs podstawowy (15.99z)
DAX Cookbook (139.00z)
C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. Gotowe projekty. eBook. Mobi (39.00z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. Wydanie kieszonkowe (11.94z)
100 sposobów na SQL . eBook. ePub (39.00z)
CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 1 (45.00z)
Practical Artificial Intelligence with Swift. From Fundamental Theory to Development of AI-Driven Apps (220.15z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą