e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -35%


Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II

The LEAD Project
promocja -35%
cena: 39.292307692308 z 25.54 z
Data wydania: 2021-02-23
stron: 160, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Scratch jest znany jako projekt edukacyjny, s³u¿±cy m³odym ludziom do nauki programowania. W rzeczywisto¶ci sta³ siê czym¶ wiêcej: jest to cyfrowa piaskownica, w której ka¿dy mo¿e wyraziæ swoj± kreatywno¶æ. W trakcie tworzenia projektów w Scratchu mo¿na nie tylko nauczyæ siê sposobu my¶lenia w³a¶ciwego najlepszym programistom, ale tak¿e æwiczyæ systematyczno¶æ, innowacyjno¶æ, umiejêtno¶æ znajdywania rozwi±zañ i pracy zespo³owej. Na stronie Scratcha czeka ca³a gama ciekawych projektów: animowane historyjki, gry przygodowe, interaktywne samouczki, wycieczki z przewodnikiem, eksperymenty naukowe i wiele innych. Bez w±tpienia ka¿dy m³ody cz³owiek znajdzie tam inspiracjê, tylko... co dalej? Jak zacz±æ? Jak napisaæ pierwsz± instrukcjê?
Dziêki tej ksi±¿ce najm³odsi przyszli programi¶ci, in¿ynierowie i naukowcy spo¿ytkuj± swoj± energiê i pomys³owo¶æ na tworzenie grywalnych gier komputerowych. Naucz± siê podstaw programowania i poznaj± sposób dzia³ania bloków kodu. W przysz³o¶ci zaowocuje to ³atwiejsz± nauk± "powa¿nych" jêzyków programowania. Zabawa, jak± jest pokonywanie kolejnych wyzwañ programistycznych, prêdko doprowadzi adeptów Scratcha do pisania w³asnych gier i przyswojenia takich pojêæ jak zmienne, kontrola przep³ywu danych, instrukcje czy podprogramy. Ksi±¿ka jest kolorowa, utrzymana w komiksowej stylistyce, co kapitalnie u³atwia i uprzyjemnia korzystanie z zawartych w niej materia³ów. Jest to po prostu najfajniejszy pierwszy przewodnik po programowaniu!
Razem z t± ksi±¿k±:
  • poznasz Scratcha i jego duszki
  • nauczysz siê programowaæ ruchy, reakcje i efekty d¼wiêkowe duszków
  • dowiesz siê, jak programowaæ zachowanie duszków i kontrolowaæ przebieg gry
  • dodasz do gry muzykê, animowane t³o i zaczniesz zliczaæ wyniki
  • napiszesz strzelanki, wy¶cigówki, podró¿ przez labirynt i... grê pi³karsk±!
Publikacja powsta³a dziêki projektowi LEAD, inicjatywie edukacyjnej maj±cej wspomagaæ rozwój kreatywnego my¶lenia poprzez wykorzystanie technologii. Projekt, prowadzony przez The Hong Kong Federation of Youth Groups we wspó³pracy z MIT Media Lab, proponuje m³odym ludziom interaktywne æwiczenia oparte na projektowaniu, s³u¿±ce pobudzaniu innowacyjno¶ci, doskonaleniu umiejêtno¶ci rozwi±zywania problemów i obyciu technologicznemu.

Wyobra¼ sobie. Twórz. Graj. Podziel siê. Przemy¶l. I zrób to znowu!Cena: 25.54 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Working with Static Sites. Bringing the Power of Simplicity to Modern Sites (143.65z)
Jenkins 2: Up and Running. Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation (220.15z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (62.91z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (42.35z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (19.20z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (67.00z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (70.95z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (70.95z)
Learning Functional Programming (220.15z)
Podstawy programowania wspó³bie¿nego i rozproszonego. Klasyka informatyki (44.82z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (32.45z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (62.91z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (59.95z)
Applied Akka Patterns. A Hands-On Guide to Designing Distributed Applications (169.15z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.95z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (57.00z)
Designing Distributed Systems. Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services (169.15z)
Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie (20.90z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (32.45z)
Od matematyki do programowania uogólnionego (26.95z)

Pozostae z serii: Inne

Less. Podstawy programowania (49.00z)
Po prostu Red Hat Linux 7.1 (39.00z)
Twoja firma w social mediach. Podrêcznik marketingu internetowego dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw. Wydanie III (26.95z)
Mega hit na maturê. Historia 10. Dzieje powszechne. XX wiek (3.96z)
Elektronika dla pocz±tkuj±cych. Praktyczne wprowadzenie do schematów, obwodów i mikrokontrolerów (71.82z)
Cyfrowa fotografia ¶lubna. Warsztaty fotograficzne (59.00z)
JavaScript for PHP Developers. A Concise Guide to Mastering JavaScript (55.24z)
Network Security Hacks. 2nd Edition (135.15z)
Rust Cookbook (159.00z)
Ubuntu Oneiric Ocelot. Przesi±d¼ siê na system open source (37.00z)
The Complete Coding Interview Guide in Java (139.00z)
Tkinter GUI Application Development Cookbook (129.00z)
Machine Learning Pocket Reference. Working with Structured Data in Python (101.15z)
Selenium i testowanie aplikacji. Receptury. Wydanie II (29.50z)
Design and Prototyping for Drupal. Drupal for Designers (55.24z)
JScript .NET - programowanie. Biblia (50.00z)
Python Cookbook. Recipes for Mastering Python 3. 3rd Edition (169.15z)
Tablice informatyczne. MS Excel 2007 PL. Funkcje (12.90z)
Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice. eBook. Mobi (69.90z)
Duke Nukem 3D (29.49z)