e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Elektronika
Seria: Inne
Promocja: -36%


Schematy elektroniczne i elektryczne. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych. Wydanie IV

Stan Gibilisco
promocja -36%
cena: 49 z 31.36 z
Data wydania: 2021-04-06
stron: 232, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
Ka¿dy elektronik musi korzystaæ ze schematów: dobrze narysowane i opisane, stanowi± cenn± pomoc podczas budowy obwodu czy naprawy sprzêtu. U³atwiaj± zrozumienie zasad dzia³ania prostych obwodów oraz zorientowanie siê podczas pracy z bardziej z³o¿onymi systemami. Dla wielu pocz±tkuj±cych elektroników jednak czytanie schematu to prawdziwe wyzwanie: niezrozumia³e symbole i po³±czenia miêdzy nimi zniechêcaj± do analizy. Tymczasem prawda jest taka, ¿e zg³êbianie dowolnej dziedziny zwi±zanej z elektronik± wymaga swobody w pos³ugiwaniu siê schematami.
To kolejne, przejrzane i uzupe³nione wydanie znakomitego przewodnika po schematach elektrycznych i elektronicznych. W ramach lektury poznasz podstawy logiczne schematów, nauczysz siê rysowaæ i ³±czyæ poszczególne symbole w funkcjonalne uk³ady oraz korzystaæ ze schematów zarówno prostych obwodów, jak i z³o¿onych urz±dzeñ. Znajdziesz tu równie¿ techniki pomocne przy lekturze nawet bardzo skomplikowanych schematów. Dowiesz siê, jak identyfikowaæ komponenty i po³±czenia pomiêdzy nimi, a tak¿e co oznaczaj± etykiety podzespo³ów. Dziêki temu przewodnikowi zyskasz solidne podstawy do dalszego zg³êbiania dowolnej dziedziny zwi±zanej z elektronik±, od amatorskiej radio³±czno¶ci po ³±czno¶æ kosmiczn±, od d¼wiêku wielokana³owego po wirtualn± rzeczywisto¶æ.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • schematy ideowe, schematy blokowe i schematy wykonawcze
  • proste i z³o¿one obwody
  • budowa p³ytki eksperymentalnej i zastosowanie jej do budowy uk³adów
  • wykrywanie i usuwanie usterek sprzêtu elektronicznego
  • elektronika cyfrowa i obwody funkcjonalne

Schematy - czytelna mapa po elektronice!Cena: 31.36 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Elektronika

Elektryczno¶æ dla m³odych majsterkowiczów. Ciekawe projekty DIY (16.45z)
Mikroklocki. Mikroprocesory dla pocz±tkuj±cych (54.00z)
Przygoda z elektronik± (69.00z)
Pokemon GO (18.97z)
Proste projekty dla m³odych majsterkowiczów (17.94z)
Wzmacniacze operacyjne teoria i praktyka (84.76z)
P³ytki drukowane (PCB). Nauka i projekty od podstaw (39.90z)
Jak naprawiæ sprzêt elektroniczny. Poradnik dla nieelektronika. Wydanie II (48.98z)
Poradnik dla dozoru i elektromonterów zdaj±cych egzamin kwalifikacyjny URE Grupy G1 (21.95z)
Elektronika dla bystrzaków. Wydanie III (35.69z)
Budowa robotów dla pocz±tkuj±cych. Wydanie III (37.95z)
Elektronika. Od praktyki do teorii. Wydanie II (34.50z)
Timer 555 w przyk³adach (58.10z)
Wybrane metody numeryczne z przyk³adami zastosowañ w zadaniach in¿ynierskich (39.00z)
Sterowanie pneumatyczne i elektropneumatyczne (26.95z)
Termodynamika dla bystrzaków (49.00z)
Niesamowite gad¿ety elektroniczne. Szalony Geniusz. Wydanie II (59.00z)
Modu³y GSM w systemach mikroprocesorowych (71.43z)
Podstawy technologii monta¿u dla elektroników. Wyd.2 (60.95z)
Raspberry Pi. Receptury. Wydanie III (54.45z)

Pozostae z serii: Inne

Site Reliability Engineering. How Google Runs Production Systems (220.15z)
Algorytmy. Æwiczenia. eBook. ePub (27.90z)
Bootstrap 4 dla zaawansowanych. Jak pisaæ znakomite aplikacje internetowe. Wydanie II (30.38z)
Micro State Management with React Hooks (129.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna dla bystrzaków. Wydanie III (21.45z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu. eBook. Mobi (31.99z)
JavaScript. Aplikacje dla Windows 8 (77.00z)
3D Studio MAX 3.x. Techniki i narzêdzia animacyjne. Biblia (65.00z)
Python mniej powa¿nie (71.20z)
ABC Excel 2019 PL (49.00z)
Learning SQL. Generate, Manipulate, and Retrieve Data. 3rd Edition (220.15z)
125 sposobów na bezpieczeñstwo sieci. Wydanie II. eBook. Pdf (47.00z)
Wprowadzenie do Raspberry Pi. Wydanie II (27.20z)
Tablice informatyczne. MS Access 2003 PL (12.90z)
WordPress 4. Instalacja i zarz±dzanie (21.95z)
Learning C# by Developing Games with Unity 2021 - Sixth Edition (129.00z)
Sztuka wojny. Wydanie III (22.20z)
Bezpieczeñstwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. Wydanie IV. Tom 2 (99.00z)
Scrum. O zwinnym zarz±dzaniu projektami. eBook. Mobi (47.00z)
Jeste¶ mark±. Jak odnie¶æ sukces i pozostaæ sob± (26.95z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa