e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

David Overton
promocja -44%
cena: 77.589285714286 z 43.45 z
Data wydania: 2012-12-17
stron: 400, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl

Wszystko, co musisz wiedzieæ,
by sprawnie wdro¿yæ i zabezpieczyæ system SBS 2008!

  • Jak zainstalowaæ i skonfigurowaæ SBS 2008?
  • Jak udostêpniaæ us³ugi jego u¿ytkownikom?
  • Jak zabezpieczaæ serwer i sprawnie nim zarz±dzaæ?
Wiele praktycznych technologii w ramach jednej licencji, wiêksza wydajno¶æ serwera, mo¿liwo¶æ pracy zdalnej, bezpieczeñstwo poczty i szybki dostêp do potrzebnych danych - oto g³ówne powody, dla których ma³e, dynamicznie rozwijaj±ce siê firmy decyduj± siê na wdro¿enie systemu Small Business Server. Mog± wówczas cieszyæ siê tym wszechstronnym, a zarazem niewymagaj±cym sta³ej i bie¿±cej obs³ugi rozwi±zaniem Microsoftu za naprawdê rozs±dne pieni±dze. Nic zatem dziwnego, ¿e system ten staje siê coraz bardziej popularny, a co za tym idzie - specjali¶ci od jego wdra¿ania s± coraz bardziej poszukiwani! W³a¶ciciele firm u¶wiadomili sobie, ¿e tylko poprawne wdro¿enie tego typu systemów gwarantuje oczekiwane przez nich korzy¶ci biznesowe i odpowiedni poziom bezpieczeñstwa tak dzisiaj cennych informacji.
Ta ksi±¿ka to doskona³y podrêcznik dla wszystkich osób, przed którymi stoi zadanie pierwszej instalacji, konfiguracji b±d¼ obs³ugi systemu SBS 2008, oraz dla tych, które migruj± z serwera SBS 2003. Dziêki niej krok po kroku poznasz instalacjê Small Business Serwer 2008 - zarówno jako pierwszego serwera w organizacji, jak i nowego serwera w firmie korzystaj±cej dot±d z SBS 2003. Opisane tu zosta³y miêdzy innymi kwestie instalowania systemu operacyjnego i komponentów SBS, migracji ustawieñ sieciowych, tworzenia konta administratora i serwera nazw, instalowania narzêdzi ochronnych oraz sprawnego rozwi±zywania najczê¶ciej spotykanych problemów. Dowiesz siê równie¿, jak w³a¶ciwie przeprowadzaæ migracjê kont u¿ytkowników czy aplikacji biznesowych, konfigurowaæ sieæ VPN i domeny internetowe dla zdalnego dostêpu oraz poczty elektronicznej, wprowadzaæ niezawodn± ochronê danych na serwerze, a tak¿e tworzyæ i testowaæ kopie zapasowe.
  • Jak krok po kroku zainstalowaæ i skonfigurowaæ system SBS 2008?
  • Jak przeprowadziæ migracjê z SBS 2003 na SBS 2008?
  • Jak uzyskaæ bezpieczn± konfiguracjê sieci lokalnej i dostêpu z Internetu?
  • Jak korzystaæ z narzêdzi pracy grupowej, opartych na serwerze SharePoint?
  • Jak umo¿liwiæ u¿ytkownikom wydajn± pracê zdaln± poza biurem?
  • Jak zabezpieczaæ sieæ, pocztê i dane na serwerze?
  • Jak sprawnie zarz±dzaæ systemem, by zawsze dzia³a³ bez zarzutu?

Opanuj proces instalacji i konfiguracji niezawodnego serwera dla ma³ych firm!Cena: 43.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z serii: Inne

Tworzenie oprogramowania w 30 dni. Programuj zwinnie i szybko! (21.95z)
Biblia Windows Server 2016. Podrêcznik Administratora (49.00z)
Okta Administration: Up and Running (139.00z)
Java Coding Problems (159.00z)
SQL. Sztuka programowania (59.00z)
Funkcje w Excelu (25.06z)
Ile gumisiów zmie¶ci siê w pude³ku, czyli szacowanie i planowanie w Agile (47.20z)
Jak to zrobiæ w Lightroomie? Najkrótsze drogi do najlepszych rozwi±zañ (32.45z)
Website Optimization. Speed, Search Engine & Conversion Rate Secrets (135.15z)
Mastering Azure Analytics. Architecting in the Cloud with Azure Data Lake, HDInsight, and Spark (169.15z)
Matematyka Zadania z tre¶ci± Klasa 3 (4.80z)
Python Data Structures and Algorithms (179.00z)
Nowoczesny e-mail marketing. Uniwersalny, responsywny i skuteczny mailing w HTML-u (19.20z)
HTML i XHTML. Æwiczenia praktyczne (17.00z)
Podpis cyfrowy i identyfikacja u¿ytkowników w sieci Internet (21.60z)
Access 2000 PL dla ka¿dego (81.00z)
Jak pisaæ ¶wietne gry 2D w Unity. Niezale¿ne programowanie w jêzyku C# (37.76z)
Edycja tekstów. Praktyczny poradnik (57.82z)
WordPress i Joomla! Zabezpieczanie i ratowanie stron WWW (29.40z)
jQuery. Poradnik programisty (39.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio | layartancep