e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -44%


SAP w 24 godziny. Wydanie V

Michael Missbach, George Anderson
promocja -44%
cena: 77.589285714286 z 43.45 z
Data wydania: 2016-09-04
stron: 432, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl
System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarz±dzania firm±. Charakteryzuje siê ogromnym bogactwem funkcjonalno¶ci i elastyczno¶ci±, u³atwiaj±c± zmianê skali lub profilu dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa. U¿ytkownikami SAP s± firmy o ró¿nej wielko¶ci i o ró¿nych modelach biznesu. Szczególnie cenn± mo¿liwo¶ci± SAP jest optymalizacja komunikacji i wspó³pracy z otoczeniem: SAP CRM u³atwia zarz±dzanie relacjami z klientami, SAP SCM — zarz±dzanie ³añcuchem dostaw, a SAP SRM pomaga w zarz±dzaniu relacjami z dostawcami.

Niniejsza ksi±¿ka pozwala w bardzo krótkim czasie zapoznaæ siê z systemami SAP. Sk³ada siê z 24 rozdzia³ów-lekcji. Przyswojenie materia³u ka¿dej z tych lekcji nie powinno trwaæ d³u¿ej ni¿ godzinê. Ten niezwykle praktyczny przewodnik umo¿liwia solidne opanowanie podstaw, a nastêpnie zapoznanie siê z bardziej zaawansowanymi zagadnieniami. Dziêki temu szybko mo¿na zrozumieæ, na czym polega planowanie, wdra¿anie systemu SAP i korzystanie z niego. Aby umo¿liwiæ utrwalenie materia³u, ka¿dy rozdzia³ zakoñczono praktycznym studium przypadku.

W ksi±¿ce omówiono:
  • podstawy SAP oraz opis aplikacji i komponentów systemu,
  • instalacjê systemu SAP w wersji stacjonarnej i w wersji systemu w chmurze,
  • SAP z punktu widzenia biznesu i z punktu widzenia informatyki,
  • najnowsze rozwi±zania: bazy HANA, nowy interfejs u¿ytkownika, Software as a Service i inne,
  • operacje biznesowe w SAP,
  • praktyczne podej¶cie do implementacji, migracji i aktualizacji systemu SAP,
  • SAP a internet rzeczy, media spo³eczno¶ciowe, wielkie zbiory danych i inne zagadnienia najbli¿szej przysz³o¶ci.

SAP — zostañ ekspertem w 24 godziny!


Dr Michael Missbach jest dyrektorem Cisco SAP Competence Center. Opracowuje zbiór dobrych praktyk zwi±zanych z korzystaniem z aplikacji SAP HANA i innych wa¿nych us³ug biznesowych implementowanych w chmurach publicznych i prywatnych.

Dr George Anderson jest starszym architektem i dyrektorem programowym w Microsoft Services, specjalizuje siê w projektowaniu i implementowaniu wa¿nych rozwi±zañ biznesowych SAP i Microsoft Dynamics.


Cena: 43.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Strengthening Deep Neural Networks. Making AI Less Susceptible to Adversarial Trickery (254.15z)
Shadery. Zaawansowane programowanie w GLSL (49.45z)
Król biurowej klasy ¶redniej (37.00z)
Mastering Adobe Animate 2021 (229.00z)
Palm OS Programming. The Developer's Guide. 2nd Edition (220.15z)
kubectl: Command-Line Kubernetes in a Nutshell (79.90z)
Pokémon GO. Ukryte oblicze Twojego miasta (9.85z)
Quantum GIS. Tworzenie i analiza map (26.95z)
Fotowoltaika w teorii i praktyce (84.76z)
ECUK. Grafika mened¿erska i prezentacyjna (8.38z)
Oprogramowanie szyte na miarê. Jak rozmawiaæ z klientem, który nie wie, czego chce (21.95z)
Galaxy Tab: The Missing Manual. Covers Samsung TouchWiz Interface (67.92z)
Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych. Wydanie II (29.50z)
Programming Internet Email (118.15z)
Nauka programowania dla pocz±tkuj±cych: podej¶cie graficzne (16.80z)
Inkscape. Podstawowa obs³uga programu (49.00z)
Wszystko pod kontrol±. Gra w pracê i biznes zwany ¿yciem (12.90z)
Umiejêtno¶ci analityczne w pracy z danymi i sztuczn± inteligencj±. Wykorzystywanie najnowszych technologii w rozwijaniu przedsiêbiorstwa (32.45z)
Kompletny przewodnik po DAX. Analiza biznesowa przy u¿yciu Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services i Power BI (71.60z)
Storytelling in Design. Defining, Designing, and Selling Multidevice Products (186.15z)

Pozostae z serii: Inne

Head First Algebra. Edycja polska (79.00z)
Backup & Recovery. Inexpensive Backup Solutions for Open Systems (203.15z)
Wieczne opó¼nienie. Zarz±dzanie projektami IT (29.50z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.60z)
Git i GitHub. Kontrola wersji, zarz±dzanie projektami i zasady pracy zespo³owej (44.85z)
Programowanie serwera Oracle 11g SQL i PL/SQL. eBook. Mobi (47.00z)
Rapid Product Development with n8n (129.00z)
Grafika w Internecie (43.45z)
Java. Wprowadzenie (86.00z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (57.00z)
World of Tanks. Stwórz armiê niszczycieli i rzuæ siê w wir walki! (13.70z)
Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceñ (43.45z)
AWS Certified Cloud Practitioner Exam Guide (139.00z)
Hands-On Deep Learning for Images with TensorFlow (89.90z)
MS PROJECT. Kurs podstawowy (24.31z)
Górskie wyprawy fotograficzne (35.40z)
Godzina dziennie z Facebook marketingiem (37.95z)
Practical Artificial Intelligence with Swift. From Fundamental Theory to Development of AI-Driven Apps (220.15z)
Java w komercyjnych us³ugach sieciowych. Ksiêga eksperta (89.00z)
Practical System Programming for Rust Developers (129.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio | layartancep