e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a

Neil Fiore
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2013-11-14
stron: 224, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
Zdrowy cz³owiek pragnie dzia³ania, które przynosi efekty, oraz wysokiej jako¶ci ¿ycia

George Bernard Shaw

 • Zmieniaj obawê przed dzia³aniem w potê¿n± si³ê napêdow±
 • Zast±p wygórowany perfekcjonizm i lêk przed pora¿k± sumiennym wykonywaniem zadañ
 • Rób wiêcej w krótszym czasie - poznaj "stan przep³ywu" i inne fascynuj±ce cechy swojego mózgu

Co masz zrobiæ dzi¶, zrób DZI¦
Plan na resztê dnia:

 • skoñczyæ obiecany raport z przeprowadzonej kampanii,
 • stworzyæ podanie o dotacjê,
 • odebraæ dziecko ze szko³y muzycznej,
 • zadzwoniæ do siostry i pocieszyæ j± po rozstaniu z ukochanym,
 • umówiæ siê na wizytê lekarsk±,
 • zrobiæ zakupy na planowane sobotnie przyjêcie,
 • skontaktowaæ siê z mediami w sprawie konferencji,
 • oddaæ samochód do mechanika,
 • napisaæ plan zebrania zarz±du i dzia³u sprzeda¿y.
"Muszê", "Powinienem", "Nie mogê", "Nie mam czasu", "Pó¼niej, a najlepiej jutro" - te my¶li zwykle nachodz± Ciê kolejno, kiedy zastanawiasz siê, czym powiniene¶ zaj±æ siê w danej chwili i jakie sprawy skoñczyæ przed zachodem s³oñca. Odczuwasz bezsilno¶æ, patrz±c na niekoñcz±c± siê listê zadañ, ci±gle siê denerwujesz i wzbraniasz przed dzia³aniem, by na koniec poczuæ, ¿e jeste¶ zupe³nie sparali¿owany i niezdolny do czynu.
Taka sytuacja mo¿e mieæ kilka przyczyn: zbyt du¿e obci±¿enie obowi±zkami, obawa przed szybko uciekaj±cym czasem, niejasne sprecyzowanie celów, frustracja i niespe³nienie, strach przed krytyk± czy te¿ niska samoocena. Odk³adaj±c dzia³anie na pó¼niej, skupiasz siê na swoim lêku przed jego rozpoczêciem lub zakoñczeniem. Kulisz siê, s³ysz±c ¶wist mijaj±cych Ciê terminów, i nie my¶lisz ju¿ nawet o tym, by DZIA£AÆ! Jednak to mo¿e siê zmieniæ i na pewno tak w³a¶nie siê stanie, kiedy wypróbujesz æwiczenia zawarte w tej ksi±¿ce.
 • Nie odk³adaj na pó¼niej przeczytania tego podrêcznika.
 • Poznaj si³ê motywacji, rozmowy z samym sob± i tworzenia nie-harmonogramu.
 • Znajd¼ czas na pracê i rozrywkê.
 • Zostañ cz³owiekiem czynu!


Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci. Wydanie II (Wydanie ekskluzywne + Audiobook mp3) (59.00z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (19.20z)
Dzia³aj teraz! (39.90z)
Podstawy zarz±dzania projektami (21.35z)
Zmieñ swoje nawyki w 30 dni. Jak w prosty sposób przej±æ kontrolê nad w³asnym ¿yciem (12.90z)
Zarz±dzanie czasem (24.35z)
Mindshift. Zmieñ sposób my¶lenia i odkryj swój prawdziwy potencja³ (11.90z)
Kurs kadry i p³ace. Sage Symfonia? 2015 (47.20z)
Tajniki sukcesu. Wyzwól wewnêtrzn± si³ê i ¿yj w dobrobycie (34.90z)
Nawyk produktywno¶ci. Wszystko, czego potrzebujesz, aby osi±gaæ w ¿yciu maksymalne efekty (20.35z)
Nie t³umacz siê, dzia³aj! Odkryj moc samodyscypliny (24.34z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc (34.90z)
M±drzej, szybciej, lepiej. Sekret efektywno¶ci (41.07z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (24.34z)
Zarz±dzanie czasem (30.47z)
15 tajemnic zarz±dzania czasem. O czym wiedz± ludzie sukcesu? (49.90z)
Niemiecki dla bystrzaków (19.20z)
Filozofia sukcesu. ¯ycie szczê¶liwe i dostatnie wed³ug Napoleona Hilla (19.20z)
Mindshift. Zmieñ sposób my¶lenia i odkryj swój prawdziwy potencja³ (21.95z)
Angielski w biznesie. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane s³ownictwo biznesowe (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Head First Agile. A Brain-Friendly Guide to Agile Principles, Ideas, and Real-World Practices (220.15z)
Tablice informatyczne. SQL. Wydanie II (7.10z)
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione (129.00z)
Dreamweaver CS6: The Missing Manual (220.15z)
Godzina dziennie z Facebook marketingiem (69.00z)
Superpamiêæ dla dzieci (29.90z)
Programming Elastic MapReduce. Using AWS Services to Build an End-to-End Application (126.65z)
Data Algorithms. Recipes for Scaling Up with Hadoop and Spark (245.65z)
Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II (37.95z)
Tokenomics (139.00z)
Monta¿ komputera PC. Æwiczenia praktyczne (9.85z)
MongoDB: The Definitive Guide. Powerful and Scalable Data Storage. 3rd Edition (220.15z)
G³êbokie uczenie z TensorFlow. Od regresji liniowej po uczenie przez wzmacnianie (32.45z)
Po prostu Mac OS X 10.5 Leopard PL (26.90z)
Spring. Zapiski programisty (29.90z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (124.87z)
Windows PowerShell w miesi±c. Wydanie III (42.35z)
Turbo Pascal. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Getting Started with .NET Gadgeteer (55.24z)
Azure Networking Cookbook - Second Edition (159.00z)