e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Zawód marzeñ. Zostañ programist± bran¿y IT

Sebastian D±browski
cena: 39.00 z
Data wydania: 2017-10-31
stron: , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
W momencie w którym czytasz ten tekst na rynku brakuje 50 000 specjalistów na ró¿ne stanowiska w bran¿y IT. Liczba to w ostatnim czasie dynamicznie wzrasta, to szansa dla Ciebie i Twoich znajomych, którzy mog± pój¶æ w Twoje ¶lady i szukaæ swojej szansy.
 
Przekonaj siê, ¿e mo¿esz pracowaæ w IT, zostañ programist±, developerem lub kimkolwiek zechcesz bez wzglêdu na Twoje wykszta³cenie, aktualn± pracê i wiek.
 
Pomo¿emy odpowidzieæ na nastêpuj±ce pytania:
 • Gdzie mam pracowaæ, aby zarobiæ wiêcej pieniêdzy i zdobyæ ciekawe, rozwojowe stanowisko?
 • Czy to jest zawód dla mnie?
 • Co zrobiæ, aby pracowaæ w bran¿y IT jako programista?
Dla kogo jest ten kurs?
 • Dla ka¿dego kto bez wzglêdu na wykszta³cenie i wiek chcia³by zmieniæ swój zawód na przysz³o¶ciowy,
 • Dla osób które nie wiedz± jaki kierunek studiów wybraæ,
 • Dla ka¿dego kto uwa¿a, ¿e wykonywane zajêcie nie jest dla niego,
 • Dla osób chc±cych poznaæ ciekaw±, rozwojow± i dobrze p³atn± ¶cie¿kê kariery.
Czy charakteryzuj± Ciebie takie cechy jak?
 • Umiejêtno¶æ logicznego my¶lenia,
 • Zmys³ analityczny,
 • Chêæ rozwoju, nauki i doskonalenia,
 • Umiejêtno¶æ pracy w zespole.
Kursy tworzone przez ZawódMarzeñ charakteryzuj± siê naciskiem na praktyczn± wiedzê i odnosz± siê do rzeczywistej sytuacji rynkowej. Dziêki temu kursowi dowiesz siê, jak w krótkim czasie rozpocz±æ swoj± przygodê z programowaniem. Kurs ma za zadanie wdro¿yæ Ciê w ¶wiat którego prawdopodobnie nie znasz b±d¼ nie jeste¶ pewien tego czy jest to co¶ dla Ciebie. Podejmij wyzwanie i daj sobie szansê w tym zawodzie przysz³o¶ci.
Jest to bardzo skondensowany kurs – ca³kowity czas trwania to jedynie 1,5 h – zapewni Ci ekstremalnie wysok± dawkê wiedzy, jednocze¶nie zachêcaj±c do ponownego udzia³u, aby bardzo dok³adnie zag³êbiæ siê w istotne szczegó³y. Zawiera wiele cennych informacji które wprowadzisz w ¿ycie od razu po jego ukoñczeniu.
 
Co znajdziesz w Kursie?
 • Jakie cechy powiniene¶ reprezentowaæ jako kandydat na stanowisko Juniorskie
 • Jakich ludzi poszukuj± pracodawcy i jak siê do nich dopasowaæ
 • Jakie jest zapotrzebowanie na pracowników IT w Polsce
 • Jak wygl±da rozmowa kwalifikacyjna na to stanowisko
 • Jak przebiega ¶cie¿ka kariery rozpoczynaj±c na stanowisku Juniora, a koñcz±c na posadzie Dyrektora produktu
 • Ile mo¿na zarobiæ na poszczególnych stanowiskach w bran¿y
 • Jaki wybraæ jêzyk i dlaczego specjalizowaæ siê w³a¶nie w konkretnym jêzyku
 • Wiesz ju¿ w którym kierunku najprawdopodobniej bêdzie rozwija³a siê bran¿a IT i w którym kierunku siê rozwijaæ
 • Wiesz jak rozpocz±æ przygodê z tym zawodem.
Zmiana zawodu, bran¿y i drogi któr± pod±¿asz to nie lada wyzwanie. Jeste¶my pewni, ¿e podo³asz, je¿eli w³o¿ysz w to tyle serca i zaanga¿owania ile posiadasz. Zdob±d¼ zawód swoich marzeñ. Rób to co kochasz, a ¿ycie stanie siê piêkniejsze.


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Programowanie w jêzyku Rust (99.73z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie IV (27.45z)
Podstawy programowania dla m³odych bystrzaków (16.45z)
Inteligentny dom i inne systemy sterowania w 100 przyk³adach (58.10z)
Wzorce SOA (54.90z)
Qt 5 and OpenCV 4 Computer Vision Projects (129.00z)
Git. Leksykon kieszonkowy (29.90z)
Learning Go (220.15z)
Distributed Network Data. From Hardware to Data to Visualization (67.92z)
Programowanie w jêzyku Clojure (30.19z)
Hands-On Embedded Programming with QT (129.00z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (85.68z)
Mikrofrontendy w akcji (50.56z)
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe dla programistów. Praktyczny przewodnik po sztucznej inteligencji (43.45z)
Microsoft Dynamics 365 Extensions Cookbook (209.00z)
Keycloak - Identity and Access Management for Modern Applications (139.00z)
Programowanie us³ug WCF. Wydanie III (129.00z)
Head First Git (254.15z)
Raspberry Pi. Przewodnik u¿ytkownika (39.00z)
Serverless na platformie Azure (37.95z)

Pozostae z serii: Inne

Access. Analiza danych. Receptury. eBook. Mobi (42.90z)
Laptopowy Milioner. Jak zerwaæ z prac± na etacie i zacz±æ zarabiaæ w sieci (39.90z)
Paj±czek 5 NxG Standard (licencja) (104.00z)
Power BI i Power Pivot dla Excela. Analiza danych (37.17z)
Mapping with Drupal. Navigating Complexities to Create Beautiful and Engaging Maps (42.42z)
Bitcoin. Z³oto XXI wieku (31.90z)
Linux Server Hacks, Volume Two. Tips & Tools for Connecting, Monitoring, and Troubleshooting (135.15z)
Szefologika, czyli logika szefowania (26.95z)
Wprowadzenie do teori automatów, jêzyków i obliczeñ (66.21z)
Marketing internetowy w ma³ej firmie (34.90z)
Praktyka czyni mistrza. Wzorce, inspiracje i praktyki rzemie¶lników programowania (39.90z)
Asynchroniczne REST API w Pythonie. Kurs video. Tworzenie aplikacji w aiohttp (49.00z)
Obliczanie Wszech¶wiata. O tym jak matematyka odkrywa Wszech¶wiat (34.29z)
Ferret (80.74z)
Lean Customer Development. Twórz produkty, po które klienci bêd± ustawiaæ siê w kolejkach (21.95z)
Jak my¶l± inteligentne maszyny (63.20z)
Wenecja. Przewodnik - Celownik (29.90z)
Responsywne strony WWW dla ka¿dego (59.00z)
Zabbix 4 Network Monitoring - Third Edition (159.00z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla!. eBook. Pdf (25.90z)