e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Rzemios³o w czystej formie. Standardy i etyka rzetelnych programistów

Robert C. Martin
cena: 99.00 z
Data wydania: 2022-07-01
stron: 385, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
Rzemie¶lnik to osoba, która jest starannie wyszkolona, doskonale zna siê na swoim fachu i czuje dumê z w³asnej pracy. Zawsze zachowuje w³a¶ciw± dla zawodu godno¶æ i profesjonalizm. Spo³eczeñstwo okazuje zaufanie rzemie¶lnikom, wierz±c, ¿e nale¿ycie dbaj± o wysok± jako¶æ i postêpuj± etycznie. Pisanie oprogramowania to te¿ rzemios³o. I programi¶ci, podobnie jak inni rzemie¶lnicy, równie¿ chc± czuæ dumê i satysfakcjê ze swojej pracy. Problem w tym, ¿e ¶wiat zdaje siê dzi¶ wymagaæ od nich przede wszystkim produktywno¶ci, a nie wysokiej jako¶ci kodu.
W tej ksi±¿ce znajdziesz zasady definiuj±ce rzemios³o, jakim jest wytwarzanie oprogramowania. Zebrano w niej procedury, standardy i normy etyczne, dziêki którym tworzony kod bêdzie niezawodny i efektywny, a ca³e oprogramowanie stanie siê powodem do dumy. Zawarto tutaj szereg pragmatycznych wskazówek dotycz±cych procedur programistycznego rzemios³a. Omówiono te¿ standardy, co powinno u³atwiæ zrozumienie oczekiwañ wobec programistów. Wa¿nym zagadnieniem jest etyczny kontekst zawodu programisty, czyli fundamentalne zobowi±zania, które programi¶ci powinni podj±æ wzglêdem swojego otoczenia i siebie samych. Istot± rzemios³a programistycznego bowiem jest tworzenie kodu, który budzi zaufanie u¿ytkowników i ca³ych spo³eczno¶ci.
Najciekawsze zagadnienia:
  • czym jest prawdziwe rzemios³o programistyczne
  • piêæ podstaw: programowanie sterowane testami, refaktoryzacja, prostota projektu, programowanie zespo³owe i testy akceptacyjne
  • produktywno¶æ, jako¶æ i odwaga w zespo³ach programistów
  • czym w rzeczywisto¶ci jest uczciwo¶æ i praca zespo³owa
  • dziesiêæ zobowi±zañ profesjonalnego programisty

Szczyæ siê swoj± prac± i utrzymuj wysoki standard!Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Podstawy jêzyka Swift. Programowanie aplikacji dla platformy iOS (26.95z)
Cloud-Native Observability with OpenTelemetry (119.00z)
Programowanie w jêzyku Rust (99.73z)
Looking for a challenge? (95.20z)
Platforma Windows Azure (43.45z)
Programowanie us³ug WCF. Wydanie III (129.00z)
Programowanie w jêzyku Clojure (30.19z)
Programowanie w jêzyku R (63.20z)
Serverless na platformie Azure (37.95z)
Projektowanie g³osowych interfejsów u¿ytkownika. Zasady do¶wiadczeñ konwersacyjnych (36.85z)
Konwolucyjne sieci neuronowe. Kurs video. Tensorflow i Keras w rozpoznawaniu obrazów (79.00z)
Microservice Architecture. Aligning Principles, Practices, and Culture (143.65z)
PLC and HMI Development with Siemens TIA Portal (189.00z)
OpenCV 4 for Secret Agents (109.00z)
Programowanie aplikacji na serwisy spo³eczno¶ciowe (89.00z)
The Reinforcement Learning Workshop (139.00z)
Learning RSLogix 5000 Programming - Second Edition (129.00z)
Kontrola wersji z systemem Git. Narzêdzia i techniki programistów. Wydanie II (69.00z)
Associations and Correlations (109.00z)
Uczenie maszynowe dla programistów (26.95z)

Pozostae z serii: Inne

Piszê akademick± pracê promocyjn± - licencjack±, magistersk±, doktorsk± (24.86z)
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie IV rozszerzone (24.90z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (46.20z)
Linux Kernel in a Nutshell (118.15z)
Docker for Serverless Applications (139.00z)
Strukturalna organizacja systemów komputerowych. Wydanie V (99.00z)
Mastering Rust - Second Edition (159.00z)
Projektowanie baz danych dla ka¿dego. Przewodnik krok po kroku. Wydanie IV (64.35z)
Informatyka kwantowa (55.20z)
Ruby. Programowanie. eBook. Pdf (54.99z)
Programowanie aplikacji dla urz±dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile. eBook. ePub (47.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie II rozszerzone (23.92z)
Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (14.90z)
Krótka historia nauki (20.42z)
Atlas matematyczny (24.90z)
Fedora Core. Æwiczenia (14.90z)
e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê (56.58z)
3ds max 9. Animacja 3D od podstaw (59.00z)
Sekrety fotografii okiem Ricka Sammona (69.00z)
Java. Potrzaski (39.00z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | autoszyby Czaplinek - www.autoszyby-walcz.pl | co to jest fumigacja