e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: dtp
Seria: Inne


Real World Adobe InDesign CS3. Edycja polska

Olav Martin Kvern, David Blatner
cena: 129.00 z
Data wydania: 2008-12-12
stron: 1016, twarda oprawa, format: 172x245

wicej na stronie helion.pl

Profesjonalne techniki projektowania i sk³adu publikacji

 • Jak zdefiniowaæ atrybuty publikacji?
 • W jaki sposób formatowaæ tekst i umieszczaæ elementy graficzne?
 • Jak przygotowaæ pracê do druku?
Adobe InDesign CS3 to najnowsza wersja jednego z najpopularniejszych i najbardziej rozbudowanych programów s³u¿±cych do projektowania i sk³adu publikacji. Za pomoc± tej aplikacji mo¿na przygotowaæ zarówno prost± ulotkê, jak i tysi±cstronicow± ksi±¿kê, a ukoñczony dokument zapisaæ w formie przeznaczonej do druku, w postaci pliku PDF lub elementów witryny WWW. Dla ka¿dego z tych zastosowañ InDesign oferuje doskonale dopracowane narzêdzia oraz funkcje przyspieszaj±ce i u³atwiaj±ce pracê projektanta. Do jego niezaprzeczalnych atutów nale¿y zaliczyæ niesamowit± precyzjê, ogromn± kontrolê nad wygl±dem projektowanej publikacji oraz pe³n± integracjê z innymi produktami firmy Adobe. InDesign otwiera zupe³nie nowe, szersze horyzonty.
W ksi±¿ce "Real World Adobe InDesign CS3. Edycja polska" opisano szczegó³owo mo¿liwo¶ci tej znakomitej aplikacji. Czytaj±c j±, poznasz jednak nie tylko funkcje programu, ale przede wszystkim stosowane przez profesjonalistów techniki, dziêki którym Twoja praca zyska na szybko¶ci oraz wydajno¶ci. Nauczysz siê korzystaæ z narzêdzi InDesigna i okre¶laæ atrybuty projektowanej publikacji. Dowiesz siê, jak umieszczaæ w publikacji tekst i odpowiednio go formatowaæ. Przeczytasz o wstawianiu do projektu elementów graficznych tworzonych za pomoc± narzêdzi rysunkowych oraz importowanych z plików zewnêtrznych. Dobierzesz odpowiedni model barw, przygotujesz pracê do na¶wietlania i druku oraz wyeksportujesz j± do formatu PDF.
 • Korzystanie z interfejsu u¿ytkownika, menu i palet
 • Konfigurowanie programu
 • Definiowanie parametrów nowej publikacji
 • Projektowanie stron wzorcowych
 • Korzystanie z warstw
 • Importowanie tekstu do publikacji
 • Formatowanie tekstu
 • Definiowanie stylów
 • Tworzenie i importowanie elementów graficznych
 • Eksport do formatu PDF
 • Tworzenie spisów tre¶ci i skorowidzów
 • Praca z kolorami
 • Drukowanie publikacji
 • Korzystanie z plików XML
 • Automatyzacja zadañ za pomoc± skryptów

Do³±cz do grona profesjonalnych u¿ytkowników InDesigna.Cena: 129.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: dtp

Skanowanie i drukowanie. Jak to zrobiæ? (29.49z)
Jak sk³adaæ tekst? Komputer nie jest maszyn± do pisania. Wydanie 2 (39.90z)
Microsoft Publisher 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (49.00z)
Od skanera do drukarki (69.00z)
InDesign CS3/CS3 PL. Szybki start (79.00z)
Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Wydanie II (199.00z)
Jêzyk Lua i LaTeX (55.20z)
DTP od podstaw. Projekty z klas± (39.00z)
Komputerowy sk³ad tekstów. Jak to zrobiæ? (29.90z)
Po prostu Acrobat 5. Tworzenie plików (45.00z)
Poligrafia praktyczny przewodnik (60.75z)
LaTeX. Leksykon kieszonkowy (14.90z)
DTP. Ksiêga eksperta (89.00z)
LaTeX. Wiersz po wierszu (79.00z)
Adobe Acrobat 6.0 Standard. Oficjalny podrêcznik (44.90z)
Adobe Acrobat 3D Version 8. Oficjalny podrêcznik (29.40z)

Pozostae z serii: Inne

Katalog uk³adów scalonych audio-video (39.99z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Kolejne wskazówki (39.90z)
Understanding Open Source and Free Software Licensing (126.65z)
Sieæ bezprzewodowa Wi-Fi. Æwiczenia (16.89z)
Practical Machine Learning Cookbook (229.00z)
Dane grafowe w praktyce. Jak technologie grafowe u³atwiaj± rozwi±zywanie z³o¿onych problemów (48.95z)
Nieoficjalny podrêcznik gracza League of Legends (16.45z)
Oracle PL/SQL for DBAs (152.15z)
Tajniki jêzyka JavaScript. Asynchroniczno¶æ i wydajno¶æ (39.90z)
The Modern C++ Challenge (109.00z)
Functional JavaScript. Introducing Functional Programming with Underscore.js (84.92z)
Wirtualna Asystentka od A do Z. Zbuduj swój zdalny biznes (37.95z)
Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy (29.00z)
Java. Tworzenie gier (149.00z)
AutoCAD 2023 PL. Pierwsze kroki (49.00z)
Data Science on AWS (254.15z)
PHPUnit Pocket Guide (33.92z)
Microsoft Visual C# 2005. Ksiêga eksperta (87.00z)
Adobe Dreamweaver CC/CC PL. Oficjalny podrêcznik (48.95z)
Dotknij i przeci±gnij. Projektowanie gier na ekrany dotykowe (67.00z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa | masaż tantryczny poznań