e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: DNI MÓZGU
Seria: Inne
Promocja: -44%


Nakarm swoje synapsy! Zadania poprawiaj±ce sprawno¶æ umys³ow±

Paulina Mech³o, Paulina Polek
promocja -44%
cena: 39.196428571429 z 21.95 z
Data wydania: 2016-10-24
stron: 152, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Mnóstwo dobrej zabawy!

Æwiczenia umys³owe to jedna z najprzyjemniejszych, najzabawniejszych i najbardziej relaksuj±cych form wypoczynku. Mo¿na je robiæ wszêdzie i zawsze — wystarczy kilka minut skupienia, ksi±¿ka z zadaniami oraz o³ówek. To nie egzamin, mo¿esz bez stresu i negatywnych emocji zrobiæ co¶ dla siebie, a efekty w miarê regularnego mierzenia siê z ³amig³ówkami przechodz± naj¶mielsze oczekiwania. Nie do wiary, jak szybko i trwale poprawia siê spostrzegawczo¶æ, logiczne rozumowanie, zdolno¶æ do wyci±gania poprawnych wniosków... Co wiêcej, zagadki i zadania wci±gaj±, pozwalaj± oderwaæ siê od problemów dnia codziennego i zajrzeæ do ¶wiata czystej abstrakcji.

Ta ksi±¿ka zawiera ponad sto zadañ przeznaczonych dla osób doros³ych. Znajdziesz w niej æwiczenia matematyczne, logiczne, pamiêciowe, a tak¿e zwi±zane z porównywaniem i wyszukiwaniem podobieñstw. Bêdziesz wymy¶laæ wyrazy, odgadywaæ d³ugo¶æ linii, szacowaæ ró¿ne wielko¶ci i uzupe³niaæ tabliczkê mno¿enia. Przypomnij sobie, jak wiele rado¶ci rozwi±zywanie ³amig³ówek sprawia dzieciom — i odnajd¼ w sobie tê sam± rado¶æ!

Chwila wytchnienia na rzecz my¶lenia!Cena: 21.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: DNI MÓZGU

Od mózgu do umys³u Jak powstaje nasz wewnêtrzny ¶wiat (37.72z)
Pamiêæ doskona³a. 50 ³amig³ówek, które wytrenuj± Twój mózg i pozwol± Ci zapamiêtaæ wszystko (10.95z)
Nasz wspania³y mózg (22.78z)
Po obu stronach mózgu. Moja przygoda z neuronauk± (45.64z)
Mózg. Rozwiñ swój potencja³ (30.40z)
Mózg 41 najwiêkszych mitów (57.82z)
Nakarm swoje synapsy! Zadania poprawiaj±ce sprawno¶æ umys³ow± (39.90z)
Mózg i serce magiczny duet (35.02z)
Neuroedukacja. Jak wykorzystaæ potencja³ mózgu w procesie uczenia siê (27.92z)
Superpamiêæ. Trening z Kevinem Trudeau (21.95z)
Aktywuj pe³n± moc mózgu. Cuda i neurobiologia (29.94z)
Mózg siê myli (28.11z)
Mózg fascynacje problemy tajemnice (24.38z)
Sen Alicji czyli jak dzia³a mózg (30.40z)
Mózg rz±dzi. Twój niezast±piony narz±d (31.90z)
Mózg. Opowie¶æ o nas (30.28z)
Trener intelektu (19.90z)
Mensa Kids Æwicz swój mózg £amig³ówki dla dzieci Poziom 3. Dla ekspertów (7.89z)
Gimnastyka umys³u. Rozwiñ intelekt w 4 tygodnie (10.95z)
Po obu stronach mózgu. Moja przygoda z neuronauk± (43.13z)

Pozostae z serii: Inne

Flash CS5 PL Professional. Æwiczenia praktyczne (16.45z)
Dziennikarstwo danych i data storytelling (49.90z)
Zarz±dzanie projektami dla in¿ynierów (56.19z)
Java. Techniki zaawansowane. Wydanie X (81.95z)
Minecraft dla bystrzaków (21.95z)
Getting Things Done dla nastolatków. Jak ogarn±æ wiele spraw i zyskaæ mnóstwo czasu (23.31z)
Power Query i Power Pivot. Kurs video. Poznaj narzêdzia Excel BI (129.00z)
Architektura aplikacji w Pythonie. TDD, DDD i rozwój mikrous³ug reaktywnych (36.85z)
TypeScript 4. Od pocz±tkuj±cego do profesjonalisty. Wydanie II (59.95z)
Poradnik fotograficzny. Wydanie uaktualnione (22.78z)
Python: Master the Art of Design Patterns (229.00z)
Google+ dla biznesu. eBook. Pdf (29.90z)
C#. Praktyczny kurs. Wydanie II. eBook. PDF (47.00z)
Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty (29.00z)
Increasing Autodesk Revit Productivity for BIM Projects (139.00z)
Po prostu Paj±czek 5 NxG (35.00z)
Implementowanie Czystej Architektury w Pythonie (44.85z)
Rapid Product Development with n8n (129.00z)
Finansowanie startupów. Poradnik przedsiêbiorcy (54.45z)
Wiêcej ni¿ Sekret (29.90z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | kurs tantry Poznań