e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: DNI MÓZGU
Seria: Inne


Nakarm swoje synapsy! Zadania poprawiaj±ce sprawno¶æ umys³ow±

Paulina Mech³o, Paulina Polek
cena: 39.90 z
Data wydania: 2016-10-25
stron: 152, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Mnóstwo dobrej zabawy!

Æwiczenia umys³owe to jedna z najprzyjemniejszych, najzabawniejszych i najbardziej relaksuj±cych form wypoczynku. Mo¿na je robiæ wszêdzie i zawsze — wystarczy kilka minut skupienia, ksi±¿ka z zadaniami oraz o³ówek. To nie egzamin, mo¿esz bez stresu i negatywnych emocji zrobiæ co¶ dla siebie, a efekty w miarê regularnego mierzenia siê z ³amig³ówkami przechodz± naj¶mielsze oczekiwania. Nie do wiary, jak szybko i trwale poprawia siê spostrzegawczo¶æ, logiczne rozumowanie, zdolno¶æ do wyci±gania poprawnych wniosków... Co wiêcej, zagadki i zadania wci±gaj±, pozwalaj± oderwaæ siê od problemów dnia codziennego i zajrzeæ do ¶wiata czystej abstrakcji.

Ta ksi±¿ka zawiera ponad sto zadañ przeznaczonych dla osób doros³ych. Znajdziesz w niej æwiczenia matematyczne, logiczne, pamiêciowe, a tak¿e zwi±zane z porównywaniem i wyszukiwaniem podobieñstw. Bêdziesz wymy¶laæ wyrazy, odgadywaæ d³ugo¶æ linii, szacowaæ ró¿ne wielko¶ci i uzupe³niaæ tabliczkê mno¿enia. Przypomnij sobie, jak wiele rado¶ci rozwi±zywanie ³amig³ówek sprawia dzieciom — i odnajd¼ w sobie tê sam± rado¶æ!

Chwila wytchnienia na rzecz my¶lenia!Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: DNI MÓZGU

Nakarm swoje synapsy! Zadania poprawiaj±ce sprawno¶æ umys³ow± (21.95z)
Mensa Kids Æwicz swój mózg £amig³ówki dla dzieci Poziom 3. Dla ekspertów (7.89z)
Trener intelektu (19.90z)
Pamiêæ doskona³a. 50 ³amig³ówek, które wytrenuj± Twój mózg i pozwol± Ci zapamiêtaæ wszystko (10.95z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych szybkie my¶lenie (10.95z)
Mózg rz±dzi. Twój niezast±piony narz±d (30.40z)
Mózg 41 najwiêkszych mitów (55.20z)
Bez ograniczeñ. Jak rz±dzi nami mózg (31.92z)
Od mózgu do umys³u Jak powstaje nasz wewnêtrzny ¶wiat (37.72z)
Neuroedukacja. Jak wykorzystaæ potencja³ mózgu w procesie uczenia siê (27.92z)
Mózg. Opowie¶æ o nas (30.28z)
SuperPamiêæ w 31 dni. Triki, æwiczenia, neurorozrywki (16.45z)
Mózg siê myli (24.76z)
Sen Alicji czyli jak dzia³a mózg (30.40z)
Nasz wspania³y mózg (22.78z)
Mózg i serce magiczny duet (35.02z)
Mózg. Rozwiñ swój potencja³ (30.40z)
Superpamiêæ. Trening z Kevinem Trudeau (21.95z)
Mózg rz±dzi. Twój niezast±piony narz±d (31.90z)
SuperPamiêæ w 31 dni. Triki, æwiczenia, neurorozrywki (19.43z)

Pozostae z serii: Inne

Subject To Change: Creating Great Products & Services for an Uncertain World. Adaptive Path on Design (84.92z)
TensorFlow 2 Pocket Reference (101.15z)
Analityk systemów. Przygotowanie do egzaminu z in¿ynierii wymagañ (47.20z)
Biocybernetyka. Metodologiczne podstawy dla in¿ynierii biomedycznej (49.45z)
Buying a Home: The Missing Manual (76.42z)
Cross-platform Desktop Application Development: Electron, Node, NW.js, and React (179.00z)
Kobiety globalne w ¶wiecie start-upów. Rozmowy w Dolinie Krzemowej (39.20z)
Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (59.00z)
My¶lenie systemowe. Wprowadzenie (44.90z)
Photoshop. Restauracja i retusz. Wydanie III (89.00z)
Karty SD/MMC w systemach mikroprocesorowych (55.24z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. Pdf (27.90z)
Algorytmy w Pythonie. Techniki programowania dla praktyków (77.35z)
Sieci Linux. Receptury . eBook. Mobi (69.90z)
Test-Driven Development with Python. Obey the Testing Goat: Using Django, Selenium, and JavaScript. 2nd Edition (220.15z)
3ds Max 2015. Kurs video. Poziom pierwszy. Modelowanie 3D, o¶wietlenie i renderowanie (39.00z)
Learning RxJava (179.00z)
Managing & Using MySQL. Open Source SQL Databases for Managing Information & Web Sites. 2nd Edition (135.15z)
C++. Wykorzystaj potêgê aplikacji graficznych. eBook. Pdf (29.00z)
Linux. Komendy i polecenia. Praktyczne przyk³ady (29.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet białka telefon serwery | ciechocinek nocleg | wypoczynek dla seniorów wczasy dla seniora nad morzem wyjazd seniora nad morze | wrocław kompakt zawór do spłuczki dolnopłuk wrocław | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów piastów darmowa diagnoza naprawy laptopa