e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -45%


Routing i switching. Praktyczny przewodnik

Bruce Hartpence
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2013-03-06
stron: 216, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Gwarancja niezawodno¶ci Twojej sieci!

Bez zaawansowanych mechanizmów trasowania i prze³±czania sieæ - taka, jak± znamy - nie mia³aby szans zaistnieæ. To w³a¶nie te mechanizmy gwarantuj±, ¿e nasze dane docieraj± w odpowiednie miejsce. Niezwykle istotne jest wiêc ich zrozumienie i wykorzystanie w praktyce. Dziêki temu Twoja sieæ bêdzie bardziej niezawodna, a u¿ytkownicy bardziej zadowoleni.
W trakcie lektury tej wspania³ej ksi±¿ki zdobêdziesz bezcenne informacje na temat strategii trasowania i prze³±czania, protoko³u drzewa rozpinaj±cego oraz sieci VLAN. Poznasz dog³êbnie protokó³ RIP w wersji 1 i 2 oraz protokó³ OSPF. Autor na ka¿dym kroku stara siê uwypukliæ zagadnienia zwi±zane z bezpieczeñstwem tych rozwi±zañ, a przygotowane æwiczenia laboratoryjne pozwol± Ci jeszcze lepiej zrozumieæ poruszane problemy. Je¿eli Twoje codzienne zadania zwi±zane s± z sieciami komputerowymi, ten przewodnik jest Twoj± obowi±zkow± lektur± na najbli¿sze dni!
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz strategie trasowania i prze³±czania
  • zobaczysz ró¿nice pomiêdzy wersj± 1 i 2 protoko³u RIP
  • sprawdzisz atuty protoko³u OSPF
  • poprawisz bezpieczeñstwo w Twojej sieci

Opanuj zagadnienia sieciowe dziêki uniwersalnym zasadom!Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (49.00z)
BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)
Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora (52.57z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
Biblia Windows Server 2012. Podrêcznik Administratora (37.91z)
Building Wireless Sensor Networks. with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing (118.15z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
Ethernet. Biblia administratora (43.45z)
Packet Tracer dla m³odych adminów - wiadomo¶ci zaawansowane (41.85z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (37.95z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II (20.35z)
Zbiór zadañ z sieci komputerowych (41.85z)
Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP (71.43z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (70.95z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)

Pozostae z serii: Inne

Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami (32.45z)
Apache. Przewodnik encyklopedyczny (49.00z)
Tworzenie do¶wiadczeñ klientów (32.45z)
AutoCAD 2010. Pierwsze kroki (26.95z)
Flash CS3 Professional PL. Techniki zaawansowane. Klatka po klatce (51.35z)
Arduino. Przepisy na rozpoczêcie, rozszerzanie i udoskonalanie projektów. Wydanie III (54.45z)
The Relational Database Dictionary. A Comprehensive Glossary of Relational Terms and Concepts, with Illustrative Examples (46.74z)
C#. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (24.90z)
Zwinny samuraj. Jak programuj± mistrzowie zwinno¶ci. eBook. Mobi (39.00z)
Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej m³odo¶ci cia³a i umys³u (39.00z)
Practical Artificial Intelligence and Blockchain (129.00z)
Po prostu InDesign 2 CE (90.00z)
Apache 2. Leksykon kieszonkowy (24.90z)
Zostañ graphic designerem. Kurs video. Od strategii marki do gotowego projektu graficznego (49.00z)
Java. Zadania z programowania. Przyk³adowe imperatywne rozwi±zania (26.95z)
UNIX u¿ytkowanie i administrowanie. 2 wydanie (95.00z)
Cloud-Native Applications in Java (169.00z)
Kali Linux 2018: Assuring Security by Penetration Testing (159.00z)
Matematyka finansowa (33.60z)
Szefologika, czyli logika szefowania. Wydanie 2 rozszerzone (37.95z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła | pokoje w ciechocinku