e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne


Routing i switching. Praktyczny przewodnik

Bruce Hartpence
cena: 49.00 z
Data wydania: 2013-02-11
stron: 216, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Gwarancja niezawodno¶ci Twojej sieci!

Bez zaawansowanych mechanizmów trasowania i prze³±czania sieæ - taka, jak± znamy - nie mia³aby szans zaistnieæ. To w³a¶nie te mechanizmy gwarantuj±, ¿e nasze dane docieraj± w odpowiednie miejsce. Niezwykle istotne jest wiêc ich zrozumienie i wykorzystanie w praktyce. Dziêki temu Twoja sieæ bêdzie bardziej niezawodna, a u¿ytkownicy bardziej zadowoleni.
W trakcie lektury tej wspania³ej ksi±¿ki zdobêdziesz bezcenne informacje na temat strategii trasowania i prze³±czania, protoko³u drzewa rozpinaj±cego oraz sieci VLAN. Poznasz dog³êbnie protokó³ RIP w wersji 1 i 2 oraz protokó³ OSPF. Autor na ka¿dym kroku stara siê uwypukliæ zagadnienia zwi±zane z bezpieczeñstwem tych rozwi±zañ, a przygotowane æwiczenia laboratoryjne pozwol± Ci jeszcze lepiej zrozumieæ poruszane problemy. Je¿eli Twoje codzienne zadania zwi±zane s± z sieciami komputerowymi, ten przewodnik jest Twoj± obowi±zkow± lektur± na najbli¿sze dni!
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz strategie trasowania i prze³±czania
  • zobaczysz ró¿nice pomiêdzy wersj± 1 i 2 protoko³u RIP
  • sprawdzisz atuty protoko³u OSPF
  • poprawisz bezpieczeñstwo w Twojej sieci

Opanuj zagadnienia sieciowe dziêki uniwersalnym zasadom!Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
Internet of Things Projects with ESP32 (94.99z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Ethernet. Biblia administratora (43.45z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
Aplikacje i us³ugi a technologie sieciowe (82.98z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
Building Wireless Sensor Networks. with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing (118.15z)
Packet Guide to Core Network Protocols (63.74z)
High Performance Browser Networking. What every web developer should know about networking and web performance (169.15z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (70.95z)
Sieci komputerowe Cisco. Zostañ administratorem. Materia³ CCNA 200-120 (99.00z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
VMware dla administratorów sieci komputerowych (36.85z)
CompTIA Project+ Certification Guide (109.00z)
Systemy i sieci dostêpowe xDSL (47.52z)
802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)
GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± (318.50z)

Pozostae z serii: Inne

4000 ikon dla Windows (9.00z)
AutoCAD 2022 PL. Pierwsze kroki (31.36z)
Pascal. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (15.95z)
RESTful Web Clients. Enabling Reuse Through Hypermedia (186.15z)
Funkcja wyk³adnicza, logarytmy i ci±gi. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Hands-On GPU Computing with Python (109.00z)
Design dla hakerów. Sekrety genialnych projektów. eBook. ePub (47.00z)
Win32ASM. Asembler w Windows (44.90z)
FISZKI audio j. angielski Czasowniki dla ¶rednio zaawansowanych (23.20z)
Hands-On Design Patterns with Delphi (139.00z)
Mity bezpieczeñstwa IT. Czy na pewno nie masz siê czego baæ? eBook. Mobi (31.99z)
My¶lenie systemowe. Wprowadzenie (31.44z)
Komputerowy detektyw. Algorytmiczna opowie¶æ o przestêpstwach, spiskach i obliczeniach (49.03z)
UNIX dla ka¿dego (75.00z)
Excel w praktyce, wydanie wrzesieñ 2015 r (37.09z)
JavaScript dla dzieci. Programowanie na weso³o (57.82z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania dla programistów Java (41.54z)
Dreamweaver 4 dla ka¿dego (45.00z)
Kontenery. Bezpieczne wdro¿enia. Podstawowe koncepcje i technologie (29.50z)
ASP.NET Core 2 Fundamentals (119.00z)