e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Rosyjski dla bystrzaków. Wydanie II

Andrew D. Kaufman, Serafima Gettys Ph.D., Nina Wieda
cena: 39.90 z
Data wydania: 2015-07-13
stron: 312, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl

W prostocie tkwi si³a

Kurs dla pocz±tkuj±cych
  • Opanuj gramatykê i odmianê czasowników
  • Poznaj i stosuj na co dzieñ idiomy i popularne powiedzenia
  • Naucz siê swobodnie prowadziæ rozmowy towarzyskie
Dialogi z ksi±¿ki na p³ycie CD
DODATKI SPECJALNE:
  • Tabele odmiany czasowników
  • S³owniczek polsko-rosyjski i rosyjsko-polski
Rosyjski - jêzyk Puszkina, Czechowa i Wysockiego
Przygotowali¶my dla Ciebie podrêcznik napisany przez wybitnych lingwistów. Bêdzie on stanowi³ doskona³y substytut ka¿dego kursu jêzykowego lub stanie siê jego znakomitym uzupe³nieniem. Z pewno¶ci± docenisz to opracowanie, je¶li szukasz ksi±¿ki oferuj±cej klarownie opisan± gramatykê, a przy tym pomys³y na praktyczne zastosowanie poznanego s³ownictwa. Naucz siê porozumiewaæ po rosyjsku w podró¿y, restauracji, muzeum i podczas zakupów. Jêzyk ten przyda Ci siê równie¿ w trakcie podró¿y na Ukrainê oraz do innych krajów za nasz± wschodni± granic±.
W ksi±¿ce:
  • popularne s³owa i zwroty zapisane cyrylic±
  • podstawy gramatyki i odmiana przez przypadki
  • formalne i nieformalne powitania
  • informacje dotycz±ce liczb, miar i sposobów podawania czasu
  • zabawne gry i æwiczenia, by utrwalaæ swoje umiejêtno¶ci


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Zaszczep Dziecko Zabaw±

Gitara dla bystrzaków. Wydanie IV (29.18z)
Ostatni. Prawdziwa historia ¿o³nierza warszawskiej mafii (19.20z)
Trening umys³u dla bystrzaków (21.95z)
Angielski dla bystrzaków (21.95z)
Opowiadania drewnianego sto³u. 125 przepisów, jak sprawiæ przyjemno¶æ sobie i bliskim (69.00z)
PSYgoda na czterech ³apach. Diuna w Himalajach (19.43z)
S³odkie sekrety, czyli bezglutenowe, ro¶linne historie pisane lukrem (21.95z)
Naprawa i konserwacja rowerów dla bystrzaków (39.90z)
Podró¿nicze wycinanki. Podlasie i Suwalszczyzna. Wydanie 1 (1.10z)
#mamawdomu, czyli poradnik dla kreatywnych rodziców (15.44z)
Grajfka dla dzieci. Artystyczne zdobienie jaj (9.85z)
Astronomia dla bystrzaków (19.20z)
Ucz siê s³ówek z tych krzy¿ówek! Angielskie krzy¿ówki dla najm³odszych (4.49z)
Teoria muzyki dla bystrzaków. Wydanie II (21.95z)
Rozmówki francuskie dla bystrzaków (10.95z)
Henryka Sytnera Wakacje na Dwóch Kó³kach (21.45z)
Podró¿nicze wycinanki. Kraków i Wieliczka. Wydanie 1 (1.10z)
Bez glutenu. Bez wyrzeczeñ. Natchnione przepisy dla bezglutenowców, wegetarian i ca³ej reszty ¶wiata. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Trening psów dla bystrzaków (19.20z)
Rozmówki rosyjskie dla bystrzaków (12.93z)

Pozostae z serii: Inne

Using Flume. Flexible, Scalable, and Reliable Data Streaming (143.65z)
Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podrêcznik (149.00z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (69.00z)
¦wiat florystyki. Sztuka uk³adania i fotografowania kwiatów. Wydanie III rozszerzone (43.45z)
B±d¼ bezpieczny w cyfrowym ¶wiecie. Poradnik bezpieczeñstwa IT dla ka¿dego (59.00z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. ePub (39.00z)
Model biznesowy. TY (59.00z)
PostgreSQL. Wydanie II (21.45z)
ABC CorelDRAW X3 PL (29.00z)
Mac OS X. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II. eBook. Mobi (31.99z)
PHP Web Services. APIs for the Modern Web. 2nd Edition (109.65z)
Ruby on Rails. Tworzenie aplikacji WWW (32.90z)
Agile Security Operations (129.00z)
Tajniki Java 9. Pisanie reaktywnego, modularnego, wspó³bie¿nego i bezpiecznego kodu (80.99z)
Instalacja i konfiguracja baz danych. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu 70-765 Provisioning SQL Databases (149.00z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II. eBook. Mobi (29.90z)
Programowanie z Minecraftem dla dzieci. Poziom ¶rednio zaawansowany (39.90z)
C# 9.0 w pigu³ce (98.45z)
GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± (318.50z)