e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: hardware
Seria: Inne


Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVIII

Scott Mueller
cena: 197.00 z
Data wydania: 2009-05-28
stron: 1568, twarda oprawa, format: 172x245

wicej na stronie helion.pl

Poznaj Twojego peceta od podszewki!

 • Jak dobraæ w³a¶ciwe ustawienia w BIOS-ie?
 • Jak z³o¿yæ lub rozbudowaæ komputer PC?
 • Jak przeprowadziæ overclocking?
Ró¿norodno¶æ sprzêtu dostêpnego na rynku mo¿e przyprawiæ o zawrót g³owy. Procesory, p³yty g³ówne, dyski twarde, pamiêci... to wszystko po³±czone w ca³o¶æ tworzy Twój komputer PC. Je¿eli który¶ z tych elementów zawiedzie, je¿eli zechcesz zwiêkszyæ moc Twojego sprzêtu lub poznaæ szczegó³owo sposób jego dzia³ania, ta ksi±¿ka Ci to umo¿liwi!
Dziêki niej poznasz specyfikê ka¿dej czê¶ci, sk³adaj±cej siê na Twojego peceta. Zdobêdziesz wiedzê na temat procesorów, p³yt g³ównych, pamiêci oraz dysków. Ponadto nauczysz siê zwiêkszaæ wydajno¶æ sprzêtu poprzez dobór w³a¶ciwych parametrów w BIOS-ie. Dowiesz siê, jak wybraæ dostosowan± do potrzeb kartê graficzn±, d¼wiêkow± lub inny sprzêt. Z pewno¶ci± zainteresuje Ciê rozdzia³ po¶wiêcony podkrêcaniu procesorów (ang. overclocking), który zawiera równie¿ dobre rady odno¶nie ch³odzenia. "Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVIII" to bezcenne kompendium dla pasjonata komputerów PC! Po przeczytaniu tej ksi±¿ki bez problemu z³o¿ysz nowy komputer oraz naprawisz lub rozbudujesz ju¿ posiadany.
 • Budowa komputera PC
 • Rodzaje procesorów i ich specyfika
 • P³yty g³ówne
 • Basic Input/Output System (BIOS)
 • Dyski twarde oraz inne pamiêci masowe
 • Pamiêci przeno¶ne
 • Napêdy optyczne
 • Karty graficzne i d¼wiêkowe
 • Komunikacja - pod³±czenie do sieci lokalnej oraz Internetu
 • Zapewnienie zasilania odpowiedniej jako¶ci
 • Sk³adanie komputera
 • Rozbudowa komputera PC
 • Sposoby rozwi±zywania problemów

Wszystko, co pasjonat komputerów wiedzieæ powinien!Cena: 197.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: hardware

Raspberry Pi 3 Home Automation Projects (109.00z)
Hands-On Internet of Things with Blynk (119.00z)
Anatomia PC. Kompendium (39.00z)
Rozbudowa i naprawa laptopów (129.00z)
ABC sam naprawiam komputer. Wydanie II (39.00z)
Build Supercomputers with Raspberry Pi 3 (159.00z)
Android Things Quick Start Guide (109.00z)
Hands-On IoT Solutions with Blockchain (109.00z)
Anatomia PC. Wydanie XI (127.00z)
GNU/Linux Rapid Embedded Programming (229.00z)
Hands-On Embedded Programming with C++17 (139.00z)
Hardware Hacking. Edycja polska (49.90z)
Learning Robotics using Python (119.00z)
Intelligent IoT Projects in 7 Days (159.00z)
W sercu PC - wed³ug Petera Nortona (69.00z)
ESP8266 Home Automation Projects (139.00z)
Anatomia PC. Kompendium. Wydanie III (57.00z)
Android Things Projects (159.00z)
Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych (69.00z)
Raspberry Pi Zero W Wireless Projects (109.00z)

Pozostae z serii: Inne

Mastering Java 9 (159.00z)
Solid Edge. Komputerowe wspomaganie projektowania (149.00z)
Galaxy S II: The Missing Manual (67.92z)
ECDL Advanced na skróty. Edycja 2015. Sylabus v. 2.0 (47.20z)
Practical Artificial Intelligence and Blockchain (129.00z)
Windows PowerShell 5.0 Krok po kroku (113.40z)
Designing with Data. Improving the User Experience with A/B Testing (143.65z)
Raspberry Pi Cookbook. Software and Hardware Problems and Solutions. 3rd Edition (186.15z)
SQL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II. eBook. Pdf (22.90z)
Oracle - ³atwiejszy ni¿ przypuszczasz (18.00z)
Artificial Intelligence in Finance (288.15z)
AWS Penetration Testing (129.00z)
PCs: The Missing Manual (80.74z)
Raportowanie w System Center Configuration Manager Bez tajemnic (71.82z)
Digital Marketing with Drupal (109.00z)
Advanced MySQL 8 (129.00z)
Delphi GUI Programming with FireMonkey (159.00z)
Wstêp do HTML5 i CSS3. eBook.Mobi (37.00z)
Skazany na sukces. Kariera w Data Science (50.56z)
SQL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (32.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek