e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Reklama w wyszukiwarkach internetowych. Jak planowaæ i prowadziæ kampaniê. Wydanie II

Kevin Lee, Catherine Seda
cena: 47.00 z
Data wydania: 2010-06-15
stron: 256, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Poznaj sekrety reklamy w wyszukiwarkach i zwiêkszaj swoje zyski

 • Jak przekszta³ciæ nieciekawy tekst w genialn± reklamê?
 • Jak zapewniæ sobie czo³owe pozycje w popularnych wyszukiwarkach?
 • Jak oceniaæ swoj± pozycjê i poprawiaæ wyniki?
Dzi¶ nic nie przyci±ga warto¶ciowych u¿ytkowników (czytaj: Twoich klientów) tak skutecznie, jak robi± to wyszukiwarki internetowe! Je¶li wiêc nie zajmujesz wysokiego miejsca w wynikach wyszukiwania dla po¿±danych s³ów kluczowych, oznacza to, ¿e umo¶cili siê tam wygodnie Twoi konkurenci. Chcesz wiedzieæ, jak siê tam dostali, a potem sam zaj±æ najwy¿sze miejsce w wyszukiwarce, czyli staæ siê widocznym dla rzeszy nowych klientów? Oto ksi±¿ka dla Ciebie!
Ksi±¿ka "Reklama w wyszukiwarkach internetowych. Jak planowaæ i prowadziæ kampaniê. Wydanie II" zawiera nietuzinkowe porady i informacje, które pozwol± Ci zdeklasowaæ konkurencjê i osi±gn±æ sukces dziêki odpowiedniemu planowaniu kampanii reklamowej w internecie. Dziêki temu podrêcznikowi dowiesz siê, jak wykorzystaæ ³±cza sponsorowane i wybraæ odpowiednie s³owa kluczowe, aby zmaksymalizowaæ zyski. Nauczysz siê optymalnie dobieraæ strony wej¶ciowe na podstawie takich elementów, jak lokalizacja geograficzna lub pora dnia. Na koniec z satysfakcj± oddasz niedochodowe klikniêcia swojej konkurencji, a dla siebie zatrzymasz te najcenniejsze!
 • £±cza sponsorowane, p³atna indeksacja i umieszczanie w katalogach
 • Miejsce wyszukiwarek w planie medialnym
 • Okre¶lanie warto¶ci u¿ytkowników witryny
 • Tworzenie strategii udanej kampanii PPC
 • Wybieranie wyszukiwarek i tworzenie odno¶ników
 • Wybór s³ów kluczowych
 • Maksymalizacja tropu wyszukiwania
 • Strony konwersji, oferty i bud¿et
 • Zarz±dzanie kampani±
 • Targetowanie kontekstowe z wykorzystaniem s³ów kluczowych
 • Wzbogacanie wyszukiwarki o analizê zachowañ

Kup miejsce na szczytach wyszukiwarek i zwiêksz swoj± sprzeda¿!Cena: 47.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: funkcjonalnoscstronwww

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Ca³a prawda (47.00z)
Przyjazne witryny WWW. Jak uczyniæ lepszymi komunikaty o b³êdach, Pomoc, formularze i inne kluczowe punkty witryny (34.90z)
Architektura informacji w serwisach internetowych (99.00z)
Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych (79.00z)
Funkcjonalno¶æ stron internetowych (38.00z)
Zwiêksz szybko¶æ! Optymalizacja serwisów internetowych (49.00z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak to siê robi (39.90z)
Funkcjonalno¶æ stron www. 50 witryn bez sekretów (79.00z)
Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych (29.90z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (23.90z)
Wojownik SEO. Sztuka osi±gania najwy¿szych pozycji w wyszukiwarkach (59.00z)
Podstawy projektowania stron internetowych (39.00z)
Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawiæ elastyczno¶æ z wykorzystaniem XHTML-a i CSS (37.00z)
Optymalizacja funkcjonalno¶ci serwisów internetowych (99.00z)
Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych. Wydanie II (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Kubernetes i Docker w ¶rodowisku produkcyjnym przedsiêbiorstwa. Konteneryzacja i skalowanie aplikacji oraz jej integracja z systemami korporacyjnymi (49.50z)
Internet. Æwiczenia praktyczne (15.00z)
Biblioteki Qt. Zaawansowane programowanie przy u¿yciu C++ (43.45z)
Instant Windows PowerShell (74.99z)
Komunikacja w zespole wirtualnym (39.43z)
Windows Vista PL. Nieoficjalny podrêcznik (54.45z)
JavaScript i jQuery. Interaktywne strony WWW dla ka¿dego. Podrêcznik Front-End Developera (60.39z)
Po prostu Internet (29.00z)
Warsztat hakera. Testy penetracyjne i inne techniki wykrywania podatno¶ci (64.35z)
Azure Data Factory Cookbook (139.00z)
Java. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. Mobi (15.90z)
Angular Design Patterns (94.99z)
Najlepsze Strony Matematyczne (12.81z)
PGP. Szyfrowanie informacji. Æwiczenia praktyczne (11.90z)
MySQL. Szybki start. Wydanie II (99.00z)
Programowanie w PostgreSQL. Kurs video. Analiza danych (39.00z)
Mandriva Linux. Pierwsze starcie. Instalacja, konfiguracja i obs³uga (27.00z)
GIMP. Fantastyczne napisy (ebook) (49.00z)
Programowanie w jêzyku Java. Zbiór zadañ z (p)odpowiedziami. eBook. Mobi (47.00z)
GIS czyli mapa w komputerze (30.00z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | przeprowadzki warszawa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | reklama