e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu

Martin Fowler, Kent Beck, John Brant, William Opdyke, Don Roberts, Erich Gamma
promocja -44%
cena: 75.625 z 42.35 z
Data wydania: 2011-10-28
stron: 384, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Pierwszy podrêcznik tak gruntownie i przejrzy¶cie wyja¶niaj±cy najlepsze praktyki oraz techniki refaktoryzacji!

 • Jak identyfikowaæ b³êdy i problemy z istniej±cym kodem?
 • Jak poprawiaæ spójno¶æ, czytelno¶æ i wydajno¶æ kodu?
 • Jak przekszta³caæ kod bez ryzyka wprowadzania b³êdów?
 • Jak skutecznie wykorzystywaæ przekszta³cenia refaktoryzacyjne?
Jak ryzykowne jest grzebanie w kodzie - wszyscy doskonale wiemy. Im g³êbiej siêgasz… tym wiêcej pojawia siê nowych problemów i jeszcze wiêcej rzeczy wymaga zmian. A nieustanne "poprawianie" dzia³aj±cego kodu mo¿e w koñcu doprowadziæ do powstania trudno wykrywalnych, krytycznych b³êdów. Jednak co zrobiæ, je¶li "odziedziczymy" nieefektywny, trudny w utrzymaniu i rozszerzaniu program? Jak poprawiæ jego strukturaln± spójno¶æ i wydajno¶æ? Wypracowywane latami przez najlepszych ekspertów techniki refaktoryzacji, czyli ulepszania projektu istniej±cego kodu, s± dzi¶ sprawdzonymi rozwi±zaniami, zapewniaj±cymi jego trwa³± czytelno¶æ i mo¿liwo¶æ efektywnego rozwoju. Opracowane g³ównie na potrzeby frameworków, s± obecnie narzêdziem wykorzystywanym dla ca³ego procesu produkcji oprogramowania. Jednak dla wielu programistów proces refaktoryzacji pozostaje wiedz± tajemn±, bo jak dot±d ¿aden podrêcznik nie przedstawi³ u¿ywanych przy tym technik w praktycznej, ³atwej do wykorzystania formie. A przecie¿ przeprowadzona b³êdnie lub w zbytnim po¶piechu refaktoryzacja zamiast ulepszenia kodu mo¿e kosztowaæ nas dodatkowe dni lub ca³e tygodnie stresuj±cej pracy nad programem.
Oto podrêcznik, w którym s³ynny mentor i programistyczny guru Martin Fowler wraz z kilkoma innymi znanymi programistami podejmuj± siê pierwszego tak gruntownego i przejrzystego obja¶nienia technik zwi±zanych ze skutecznym procesem refaktoryzacji. Ksi±¿ka ta przedstawia zasady i najlepsze praktyki refaktoryzacyjne oraz zawiera wskazówki na temat tego, kiedy i jak zacz±æ ingerowaæ w kod. Znajdziesz tu wyczerpuj±cy katalog siedemdziesiêciu przekszta³ceñ refaktoryzacyjnych. Ka¿demu z nich towarzysz± wskazówki dotycz±ce mo¿liwo¶ci wykorzystania, instrukcja opisuj±ca kolejne kroki oraz przyk³ad. Ten podrêcznik poka¿e Ci zatem, jak przekszta³caæ kod w sposób kontrolowany i efektywny, jak refaktoryzowaæ go bez wprowadzania b³êdów, konsekwentnie ulepszaj±c jego strukturê, oraz jak skutecznie go testowaæ. Choæ przedstawione w ksi±¿ce przyk³ady zosta³y napisane w jêzyku Java, idee te znajd± zastosowanie w ka¿dym innym jêzyku obiektowym. Ponadto w opisach czê¶ci przekszta³ceñ dodano uwagi zwi±zane z ich stosowaniem w innych jêzykach.
W ksi±¿ce tej znajdziesz miêdzy innymi opis takich zagadnieñ, jak:
 • zasady refaktoryzacji
 • identyfikowanie b³êdów i problemów z kodem
 • testowanie
 • katalog przekszta³ceñ refaktoryzacyjnych
 • konstrukcja metod
 • przenoszenie sk³adowych pomiêdzy obiektami
 • organizacja danych
 • upraszczanie wyra¿eñ warunkowych i wywo³añ metod
 • praca z hierarchi± dziedziczenia
 • du¿e przekszta³cenia
 • refaktoryzacja i reu¿ywalno¶æ
 • narzêdzia refaktoryzacyjne

Poznaj sprawdzone techniki ulepszania istniej±cego kodu!Cena: 42.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Learning FPGAs. Digital Design for Beginners with Mojo and Lucid HDL (186.15z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (56.07z)
DDD dla architektów oprogramowania (99.00z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (47.40z)
Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Klasyka informatyki (73.87z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (37.95z)
Algorytmy (26.95z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (51.35z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (62.91z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (46.20z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (57.00z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (89.00z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.95z)
Micro:bit. Nauka programowania i elektroniki dla ma³ych oraz du¿ych (27.45z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (34.50z)
Od matematyki do programowania uogólnionego (59.00z)
Mercurial: The Definitive Guide. The Definitive Guide (152.15z)
Wyra¿enia regularne od podstaw (21.95z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (42.35z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)

Pozostae z serii: Inne

Portrety. Kreatywna fotografia (32.45z)
LEGO Microgame. Podstawy programowania gier w Unity (23.68z)
Zapomnij o pieni±dzach i bogaæ siê (31.99z)
Mózg 41 najwiêkszych mitów (55.20z)
Visual Basic 2008. Warsztat programisty (81.95z)
Programowanie w jêzyku Rust. Wydajno¶æ i bezpieczeñstwo (61.38z)
JavaScript. Przewodnik. Poznaj jêzyk mistrzów programowania. Wydanie VII (76.16z)
Z³o¿ono¶æ obliczeniowa (79.00z)
Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty (29.00z)
Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
OpenGL. Ksiêga eksperta. Wydanie III (119.00z)
J±dro Linuksa. Przewodnik programisty (79.00z)
iPhone 3GS. Nieoficjalny podrêcznik. Wydanie III (36.85z)
The manga guide. Mikroprocesory (55.20z)
Praca, któr± widaæ. Jak walczyæ ze z³odziejami czasu i optymalizowaæ swoj± wydajno¶æ (44.90z)
Tajniki Konwersji. Jak zmieniæ potencjalnego klienta w zadowolonego nabywcê (21.95z)
Windows 95 PL. System operacyjny przysz³o¶ci (30.00z)
Teoria U dla ¶wiadomych liderów. Jak wzmocniæ potencja³ organizacji i kszta³towaæ jej przysz³o¶æ (32.44z)
Git dla profesjonalistów. Wydanie II (109.00z)
Adobe InDesign PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 (56.96z)