e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -40%


Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu

Martin Fowler, Kent Beck, John Brant, William Opdyke, Don Roberts, Erich Gamma
promocja -40%
cena: 77 z 46.20 z
Data wydania: 2011-10-28
stron: 384, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Pierwszy podrêcznik tak gruntownie i przejrzy¶cie wyja¶niaj±cy najlepsze praktyki oraz techniki refaktoryzacji!

 • Jak identyfikowaæ b³êdy i problemy z istniej±cym kodem?
 • Jak poprawiaæ spójno¶æ, czytelno¶æ i wydajno¶æ kodu?
 • Jak przekszta³caæ kod bez ryzyka wprowadzania b³êdów?
 • Jak skutecznie wykorzystywaæ przekszta³cenia refaktoryzacyjne?
Jak ryzykowne jest grzebanie w kodzie - wszyscy doskonale wiemy. Im g³êbiej siêgasz… tym wiêcej pojawia siê nowych problemów i jeszcze wiêcej rzeczy wymaga zmian. A nieustanne "poprawianie" dzia³aj±cego kodu mo¿e w koñcu doprowadziæ do powstania trudno wykrywalnych, krytycznych b³êdów. Jednak co zrobiæ, je¶li "odziedziczymy" nieefektywny, trudny w utrzymaniu i rozszerzaniu program? Jak poprawiæ jego strukturaln± spójno¶æ i wydajno¶æ? Wypracowywane latami przez najlepszych ekspertów techniki refaktoryzacji, czyli ulepszania projektu istniej±cego kodu, s± dzi¶ sprawdzonymi rozwi±zaniami, zapewniaj±cymi jego trwa³± czytelno¶æ i mo¿liwo¶æ efektywnego rozwoju. Opracowane g³ównie na potrzeby frameworków, s± obecnie narzêdziem wykorzystywanym dla ca³ego procesu produkcji oprogramowania. Jednak dla wielu programistów proces refaktoryzacji pozostaje wiedz± tajemn±, bo jak dot±d ¿aden podrêcznik nie przedstawi³ u¿ywanych przy tym technik w praktycznej, ³atwej do wykorzystania formie. A przecie¿ przeprowadzona b³êdnie lub w zbytnim po¶piechu refaktoryzacja zamiast ulepszenia kodu mo¿e kosztowaæ nas dodatkowe dni lub ca³e tygodnie stresuj±cej pracy nad programem.
Oto podrêcznik, w którym s³ynny mentor i programistyczny guru Martin Fowler wraz z kilkoma innymi znanymi programistami podejmuj± siê pierwszego tak gruntownego i przejrzystego obja¶nienia technik zwi±zanych ze skutecznym procesem refaktoryzacji. Ksi±¿ka ta przedstawia zasady i najlepsze praktyki refaktoryzacyjne oraz zawiera wskazówki na temat tego, kiedy i jak zacz±æ ingerowaæ w kod. Znajdziesz tu wyczerpuj±cy katalog siedemdziesiêciu przekszta³ceñ refaktoryzacyjnych. Ka¿demu z nich towarzysz± wskazówki dotycz±ce mo¿liwo¶ci wykorzystania, instrukcja opisuj±ca kolejne kroki oraz przyk³ad. Ten podrêcznik poka¿e Ci zatem, jak przekszta³caæ kod w sposób kontrolowany i efektywny, jak refaktoryzowaæ go bez wprowadzania b³êdów, konsekwentnie ulepszaj±c jego strukturê, oraz jak skutecznie go testowaæ. Choæ przedstawione w ksi±¿ce przyk³ady zosta³y napisane w jêzyku Java, idee te znajd± zastosowanie w ka¿dym innym jêzyku obiektowym. Ponadto w opisach czê¶ci przekszta³ceñ dodano uwagi zwi±zane z ich stosowaniem w innych jêzykach.
W ksi±¿ce tej znajdziesz miêdzy innymi opis takich zagadnieñ, jak:
 • zasady refaktoryzacji
 • identyfikowanie b³êdów i problemów z kodem
 • testowanie
 • katalog przekszta³ceñ refaktoryzacyjnych
 • konstrukcja metod
 • przenoszenie sk³adowych pomiêdzy obiektami
 • organizacja danych
 • upraszczanie wyra¿eñ warunkowych i wywo³añ metod
 • praca z hierarchi± dziedziczenia
 • du¿e przekszta³cenia
 • refaktoryzacja i reu¿ywalno¶æ
 • narzêdzia refaktoryzacyjne

Poznaj sprawdzone techniki ulepszania istniej±cego kodu!Cena: 46.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Jêzyk Go. Poznaj i programuj (89.00z)
Master Apache JMeter - From Load Testing to DevOps (109.00z)
Od matematyki do programowania uogólnionego (59.00z)
Modern DevOps Practices (139.00z)
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego (37.95z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (31.20z)
Algorytmy bez tajemnic (44.90z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (70.85z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (43.45z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (62.91z)
Chaos Engineering. System Resiliency in Practice (254.15z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (57.00z)
Metodologia i techniki programowania (12.58z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (39.50z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (25.54z)
Seeking SRE. Conversations About Running Production Systems at Scale (169.15z)
Podstawy programowania wspó³bie¿nego i rozproszonego. Klasyka informatyki (44.82z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (34.59z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (69.00z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (47.40z)

Pozostae z serii: Inne

Java. Projektowanie aplikacji WWW (36.85z)
Wska¼niki w jêzyku C. Przewodnik (44.90z)
PostgreSQL 9.6 High Performance (179.00z)
Kurs matematyki dla chemików. Wydanie szóste poprawione (25.20z)
Piksele, czyli jeszcze wiêcej Photoshopa. Grafika komputerowa dla dzieci (49.45z)
Doskona³a prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu (12.10z)
Czysty kod w Pythonie. Twórz wydajny i ³atwy w utrzymaniu kod. Wydanie II (51.35z)
iPhone: The Missing Manual. Covers iPhone 4 & All Other Models with iOS 4 Software. 4th Edition (67.92z)
Lean Customer Development. Building Products Your Customers Will Buy (84.92z)
Docker Deep Dive (109.00z)
Ogarnij WordPress -- Tworzenie bloga i stron www dla ka¿dego (22.17z)
CorelDraw X3 PL. Kurs (34.90z)
Ekspozycja. Sekrety doskona³ego na¶wietlania (39.00z)
Modern Python Standard Library Cookbook (179.00z)
Advanced Serverless Architectures with Microsoft Azure (129.00z)
Wtyczki do WordPressa. Programowanie dla profesjonalistów (89.00z)
Kilka sposobów na bezpieczeñstwo komputera -- w domu i firmie (5.97z)
Funded. The Entrepreneur's Guide to Raising Your First Round (109.65z)
iPhone 3GS. Nieoficjalny podrêcznik. Wydanie III (67.00z)
Jestem gwiazd± (7.90z)