e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II

Martin Fowler
promocja -44%
cena: 77.589285714286 z 43.45 z
Data wydania: 2019-08-27
stron: 400, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Refaktoryzacja ma na celu ulepszanie istniej±cego kodu. Poprawia jego strukturê, czytelno¶æ i wydajno¶æ. Prowadzona poprawnie, cechuje siê zdyscyplinowaniem metody, systematyczno¶ci± i konsekwencj± w dzia³aniu, a tak¿e ci±g³ym minimalizowaniem ryzyka wprowadzenia b³êdów. Niemniej refaktoryzacja jest ryzykowna. Polega na wprowadzaniu zmian do dzia³aj±cego kodu, co mo¿e doprowadziæ do powstania trudno wykrywalnych b³êdów. Ryzyko wzrasta, je¶li refaktoryzacja jest przeprowadzana w sposób nieprzemy¶lany. Okazuje siê, ¿e transformacja kodu, która ma doprowadziæ do jego ulepszenia, to spore wyzwanie.
Ta ksi±¿ka jest zaktualizowanym wydaniem praktycznego przewodnika po refaktoryzacji. Choæ jest przeznaczona dla profesjonalnego programisty, znalaz³o siê tu zrozumia³e wprowadzenie do tego zagadnienia z opisem celów, technik i mo¿liwo¶ci refaktoryzacji. Wspomniano tak¿e o problemach zwi±zanych z refaktoryzacj±. Natomiast zasadnicz± czê¶æ ksi±¿ki stanowi znakomicie uzupe³niony i wzbogacony katalog przekszta³ceñ refaktoryzacyjnych. Do zilustrowania poszczególnych technik refaktoryzacji autorzy wybrali jêzyk JavaScript, jednak kod zosta³ przedstawiony w taki sposób, aby prezentowane koncepcje bez trudu zrozumia³ ka¿dy programista.
W tej ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • solidne wprowadzenie do refaktoryzacji
  • przekszta³cenia refaktoryzacyjne: zasady, sposoby, testy
  • enkapsulacja w refaktoryzacji
  • upraszczanie wyra¿eñ oraz porz±dkowanie danych, zmiennych i pól
  • refaktoryzacja klas i API

Refaktoryzacja: czytelny kod, wydajne dzia³anie i brak b³êdów!

 
»» Spis wszystkich odwo³añ do stron w ksi±¿ce


Cena: 43.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Programming Pig. Dataflow Scripting with Hadoop. 2nd Edition (143.65z)
Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania (32.45z)
Od matematyki do programowania uogólnionego (59.00z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (37.95z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (48.95z)
Algorytmy (69.00z)
Od matematyki do programowania uogólnionego (26.95z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (70.95z)
F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV (54.45z)
W poszukiwaniu zwinno¶ci w architekturze systemów IT (47.20z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (103.20z)
Istio: Up and Running. Using a Service Mesh to Connect, Secure, Control, and Observe (186.15z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (42.35z)
Modern Computer Architecture and Organization - Second Edition (179.00z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (59.95z)
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego (37.95z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (62.91z)
Budowanie mikrous³ug (37.95z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (24.05z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (9.35z)

Pozostae z serii: Inne

Photoshop Elements 10. Perfekcyjna edycja zdjêæ ze Scottem Kelbym (69.00z)
Learn Human-Computer Interaction (129.00z)
Nowoczesna kryptografia. Praktyczne wprowadzenie do szyfrowania (63.20z)
Algorytmy dla bystrzaków (32.45z)
Mastering Microservices with Java - Third Edition (139.00z)
Access 2003 for Starters: The Missing Manual. Exactly What You Need to Get Started (67.92z)
Rails. Przepisy (54.90z)
Rodzinna matematyka (47.20z)
CorelDRAW Graphics Suite X6 PL (69.00z)
ARCHICAD. Kurs video. Obs³uga bibliotek i zarz±dzanie zasobami, tworzenie w³asnych obiektów (149.00z)
Teoria gier. Podstawy matematyczne (63.20z)
MySQL. Szybki start (49.00z)
Programowanie w jêzyku Java. Zbiór zadañ z (p)odpowiedziami. eBook. Pdf (47.00z)
Hack Proofing Your Web Applications. Edycja polska (45.00z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie VI (54.45z)
Learning RSLogix 5000 Programming - Second Edition (129.00z)
ScreenOS Cookbook (186.15z)
JavaScript and JSON Essentials (109.00z)
Saving Money and Time with Virtual Server (33.92z)
UNIX - Internet. Ksiêga eksperta (132.00z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła | pokoje w ciechocinku