e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -38%


Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II

Martin Fowler
promocja -38%
cena: 79 z 48.98 z
Data wydania: 2019-08-27
stron: 400, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Refaktoryzacja ma na celu ulepszanie istniej±cego kodu. Poprawia jego strukturê, czytelno¶æ i wydajno¶æ. Prowadzona poprawnie, cechuje siê zdyscyplinowaniem metody, systematyczno¶ci± i konsekwencj± w dzia³aniu, a tak¿e ci±g³ym minimalizowaniem ryzyka wprowadzenia b³êdów. Niemniej refaktoryzacja jest ryzykowna. Polega na wprowadzaniu zmian do dzia³aj±cego kodu, co mo¿e doprowadziæ do powstania trudno wykrywalnych b³êdów. Ryzyko wzrasta, je¶li refaktoryzacja jest przeprowadzana w sposób nieprzemy¶lany. Okazuje siê, ¿e transformacja kodu, która ma doprowadziæ do jego ulepszenia, to spore wyzwanie.
Ta ksi±¿ka jest zaktualizowanym wydaniem praktycznego przewodnika po refaktoryzacji. Choæ jest przeznaczona dla profesjonalnego programisty, znalaz³o siê tu zrozumia³e wprowadzenie do tego zagadnienia z opisem celów, technik i mo¿liwo¶ci refaktoryzacji. Wspomniano tak¿e o problemach zwi±zanych z refaktoryzacj±. Natomiast zasadnicz± czê¶æ ksi±¿ki stanowi znakomicie uzupe³niony i wzbogacony katalog przekszta³ceñ refaktoryzacyjnych. Do zilustrowania poszczególnych technik refaktoryzacji autorzy wybrali jêzyk JavaScript, jednak kod zosta³ przedstawiony w taki sposób, aby prezentowane koncepcje bez trudu zrozumia³ ka¿dy programista.
W tej ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • solidne wprowadzenie do refaktoryzacji
  • przekszta³cenia refaktoryzacyjne: zasady, sposoby, testy
  • enkapsulacja w refaktoryzacji
  • upraszczanie wyra¿eñ oraz porz±dkowanie danych, zmiennych i pól
  • refaktoryzacja klas i API

Refaktoryzacja: czytelny kod, wydajne dzia³anie i brak b³êdów!

 
»» Spis wszystkich odwo³añ do stron w ksi±¿ce


Cena: 48.98 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (33.50z)
Mercurial: The Definitive Guide. The Definitive Guide (152.15z)
Learning FPGAs. Digital Design for Beginners with Mojo and Lucid HDL (186.15z)
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego (37.95z)
Effective Akka. Patterns and Best Practices (63.74z)
DevOps Paradox (109.00z)
Programming Pig. Dataflow Scripting with Hadoop. 2nd Edition (143.65z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (32.45z)
Praktyczne podej¶cie do in¿ynierii oprogramowania (133.26z)
Building Micro-Frontends (186.15z)
Algorytmy (69.00z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (89.00z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (9.35z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (69.00z)
Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie (20.90z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (70.85z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (19.20z)
Chaos Engineering. System Resiliency in Practice (254.15z)
Programming Beyond Practices. Be More Than Just a Code Monkey (109.65z)
Software Engineering at Google. Lessons Learned from Programming Over Time (220.15z)

Pozostae z serii: Inne

¦wiat wed³ug Mozilli. Firefox, ¦wiat wed³ug Mozilli. Thunderbird (49.00z)
Solid Edge. Komputerowe wspomaganie projektowania (149.00z)
Programowanie sterowników przemys³owych (47.25z)
Cisza w sieci (69.00z)
Praktyczna analiza pow³amaniowa. Aplikacja webowa w ¶rodowisku Linux (47.20z)
Budowa robotów dla pocz±tkuj±cych. eBook. Mobi (54.99z)
Embedded Linux Development using Yocto Projects - Second Edition (139.00z)
Kali Linux 2018: Assuring Security by Penetration Testing (159.00z)
Modular Programming in Java 9 (139.00z)
Mastering Kubernetes (139.00z)
JavaScript. Wprowadzenie (44.00z)
Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III (109.45z)
Windows NT/2000 Native API. Leksykon (66.00z)
Java EE 8 and Angular (149.00z)
Hands-on DevOps (159.00z)
SQL for Data Analytics (94.99z)
Marketing. Wprowadzenie (103.20z)
Architecting Angular Applications with Redux, RxJS, and NgRx (159.00z)
Webpack 5. Kurs video. Kompletny przewodnik dla pocz±tkuj±cych (79.00z)
ASP.NET MVC 5. Zaawansowane programowanie (65.45z)