e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


Raspberry Pi. Przewodnik u¿ytkownika. Wydanie III

Eben Upton, Gareth Halfacree
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2015-08-03
stron: 328, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Bogate ¼ród³o informacji na temat Raspberry Pi!

Raspberry Pi to komputer wielko¶ci karty kredytowej. W¶ród jego g³ównych atutów mo¿na wymieniæ ogrom mo¿liwo¶ci oraz nisk± cenê. Pocz±tkowo mia³ pe³niæ rolê platformy do nauki programowania, jednak szybko znalaz³ tysi±ce innych zastosowañ! Raspberry Pi jest u¿ywany jako serwer WWW, domowe media center, sterownik urz±dzeñ lub baza do zaawansowanych projektów elektronicznych. Jaki Ty masz pomys³ na jego zastosowanie?

Ta ksi±¿ka to kolejne wydanie instrukcji u¿ytkownika, dziêki której poznasz tajniki pracy z platform± Raspberry Pi. Zosta³a wzbogacona i zaktualizowana o informacje o najnowszej wersji Pi, oznaczonej symbolem B+. Nowa wersja to jeszcze wiêksza moc oraz ciekawe mo¿liwo¶ci. Siêgnij po tê ksi±¿kê i przekonaj siê, czym charakteryzuje siê architektura ARM oraz jak przygotowaæ Pi do pracy. Naucz siê pracowaæ z systemem Linux, a tak¿e tworzyæ programy i skrypty miêdzy innymi za pomoc± jêzyka Python. Dowiedz siê, jak zbudowaæ centrum multimedialne na podstawie platformy Raspberry Pi oraz jak pod³±czyæ do Pi dodatkowe urz±dzenia. Ksi±¿ka ta jest obowi±zkow± lektur± dla wszystkich osób zafascynowanych mo¿liwo¶ciami Raspberry Pi.


Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz historiê platformy oraz jej mo¿liwo¶ci
  • dowiesz siê, jak pod³±czyæ do Pi zewnêtrzne urz±dzenia
  • wykorzystasz z³±cza GPIO
  • zbudujesz centrum multimedialne z Pi na czele
  • wykorzystasz w pe³ni mo¿liwo¶ci tej niesamowitej platformy

Kompletne ¼ród³o informacji o Raspberry Pi!Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Praktyczne uczenie nienadzorowane przy u¿yciu jêzyka Python (55.92z)
Python Automation Cookbook - Second Edition (129.00z)
Python. Uczymy siê programowania (47.74z)
Python 3. Kurs video. Kompendium efektywnego Pythonisty (49.00z)
Python na start! Programowanie dla nastolatków (21.45z)
Zautomatyzuj swoj± firmê z Pythonem. Praktyczne rozwi±zania dla firmowej sieci (41.54z)
Python na start! Programowanie dla nastolatków (18.90z)
Hands-On Python for Finance (129.00z)
Selenium. Kurs video. Twój pierwszy automatyczny test w Python (79.00z)
Python w zadaniach. Programowanie dla m³odzie¿y. Poziom podstawowy (21.95z)
Reinforcement Learning Algorithms with Python (109.00z)
Python. Kurs video. Wzorce czynno¶ciowe i architektoniczne oraz antywzorce (29.00z)
Python 3. Kolejne lekcje dla nowych programistów (21.95z)
MicroPython Cookbook (129.00z)
ArcPy and ArcGIS - Second Edition (189.00z)
Python ninja. 70 sekretnych receptur i taktyk programistycznych (31.35z)
Profesjonalne programowanie w Pythonie. Poziom ekspert. Wydanie II (43.45z)
Big Data Analysis with Python (94.99z)
Python in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 3rd Edition (254.15z)
Python and AWS Cookbook. Managing Your Cloud with Python and Boto (55.24z)

Pozostae z serii: Inne

Hands-On Object-Oriented Programming with C# (129.00z)
Windows XP Pocket Reference (33.92z)
Cisco Packet Tracer. Kurs Video. Kompendium wiedzy o symulacji sieci Cisco (318.50z)
Unreal Engine Blueprints Visual Scripting Projects (149.00z)
Funkcje okna w jêzyku T-SQL dla SQL Server 2019 (55.92z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk. Wydanie II poprawione (36.75z)
Mikrotik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE (79.00z)
NT Server 4 (egzamin 70-067) (55.00z)
iWork '09: The Missing Manual. The Missing Manual (135.15z)
Building Internet Firewalls. 2nd Edition (203.15z)
E-mail marketing. 10 wyk³adów o skutecznej promocji w sieci (19.20z)
Po prostu Flash 4 (45.00z)
Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf (21.99z)
Po prostu Premiere 6 (60.00z)
Essential Mathematics for Quantum Computing (149.00z)
Hakerzy i malarze. Wielkie idee ery komputerów (49.00z)
Mikrous³ugi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na du¿± skalê (37.95z)
SQL. Kurs video. Od zera do bohatera. Modyfikowanie danych (79.00z)
Access 2010: The Missing Manual (118.15z)
Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II (53.35z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem