e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Raspberry Pi. Najlepsze projekty

Andrew Robinson, Mike Cook
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z 37.95 z
Data wydania: 2014-09-08
stron: 432, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Wykorzystaj ogromny potencja³ miniaturowego komputera!

Raspberry Pi to prawdziwy komputer o rozmiarach lekko przero¶niêtej karty kredytowej. Posiada on ogromny potencja³, ca³kiem spor± moc obliczeniow±, a do tego kosztuje naprawdê niewiele. Platforma ta by³a projektowana z my¶l± o nauce programowania dla dzieci. Jednak, jak to czêsto bywa, historia potoczy³a siê zupe³nie inaczej. Obecnie Raspberry Pi znajduje zastosowanie jako serwer WWW, odtwarzacz filmów lub sterownik urz±dzeñ. Masz dobry pomys³, ¿eby wykorzystaæ Pi w projekcie? A mo¿e jeszcze nie wiesz, co chcia³by¶ zrobiæ z Raspberry Pi?
Ta ksi±¿ka rozwieje wszystkie Twoje w±tpliwo¶ci i podsunie pomys³y na atrakcyjne projekty. W trakcie lektury poznasz budowê Raspberry Pi oraz dowiesz siê, jak go pod³±czyæ i uruchomiæ system Linux. W kolejnych rozdzia³ach przygotujesz grê kó³ko i krzy¿yk oraz stworzysz w³asny teleprompter. Je¿eli potrzebny Ci jest elektroniczny zegar do pomiaru czasu reakcji lub marzy Ci siê twittuj±ca zabawka, to trzymasz w rêku w³a¶ciw± ksi±¿kê! Je¿eli pragniesz zamieszkaæ w inteligentnym domu za rozs±dne pieni±dze — zainteresuje Ciê rozdzia³ po¶wiêcony jego automatyzacji. Sprawd¼, jakie to proste! Jest to obowi±zkowa lektura dla wszystkich pasjonatów, chc±cych wycisn±æ z Raspberry Pi siódme poty!
Siêgnij po tê ksi±¿kê i:
  • poznaj budowê i podstawy korzystania z Raspberry Pi
  • wygeneruj labirynt w Minecraft
  • zbuduj ¶wiat³a dyskotekowe
  • przygotuj w³asny czujnik ruchu
  • zrealizuj swoje elektroniczne marzenia

Zbiór najlepszych projektów dla Pi!Cena: 37.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Hands-On Deep Learning Algorithms with Python (109.00z)
Advanced Deep Learning with Python (139.00z)
Przetwarzanie i analiza danych w jêzyku Python (47.20z)
Python dla testera (37.95z)
Modernizing Oracle Tuxedo Applications with Python (159.00z)
TensorFlow 2 Pocket Reference (101.15z)
My¶l w jêzyku Python! Nauka programowania. Wydanie II (26.95z)
Python ninja. 70 sekretnych receptur i taktyk programistycznych (35.34z)
Introducing Python. Modern Computing in Simple Packages (109.65z)
ECDL S10. Podstawy programowania w jêzyku Python (32.68z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V (49.90z)
Learning Geospatial Analysis with Python - Third Edition (159.00z)
Artificial Intelligence with Python - Second Edition (159.00z)
Przewodnik po Pythonie. Dobre praktyki i praktyczne narzêdzia (54.90z)
Python 3. Kurs video. Praktyczne wprowadzenie do programowania (29.00z)
Zaawansowany Python. Jasne, zwiêz³e i efektywne programowanie (134.10z)
Applied Computational Thinking with Python (129.00z)
Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury (26.95z)
Nauka robotyki z jêzykiem Python (26.95z)
Kod Pythona w jednym wierszu. Jak profesjonali¶ci pisz± programy doskona³e (31.36z)

Pozostae z serii: Inne

C++ Pocket Reference. C++ Syntax and Fundamentals (101.15z)
MySQL. Mechanizmy wewnêtrzne bazy danych. eBook. Mobi (29.90z)
Lubiê to! Potêga marketingu szeptanego na Facebooku (21.45z)
Linux. Komendy i polecenia. Praktyczne przyk³ady (29.90z)
View Updating and Relational Theory. Solving the View Update Problem (135.15z)
Fundamentals of Data Engineering (254.15z)
Access 2007 PL. Kurs (34.90z)
ECDL Advanced na skróty + CD (66.25z)
Network Analysis Using Wireshark 2 Cookbook (179.00z)
Oracle JET for Developers (159.00z)
Portugalia. Od Lizbony po wybrze¿e Algarve. Wydanie 1 (24.90z)
Tajniki C# i .NET Framework. Wydajne aplikacje dziêki zaawansowanym funkcjom jêzyka C# i architektury .NET (71.60z)
Working with Odoo 11 (179.00z)
FISZKI audio rosyjski S³ownictwo 2 (23.20z)
Mount Everest biznesu (39.00z)
HTML 5. Kurs video. Poziom drugi. Tworzenie profesjonalnych stron WWW (29.00z)
The DevOps 2.3 Toolkit (159.00z)
Wstêp do analizy matematycznej, algebry i równañ ró¿niczkowych. Zadania dla studentów i kandydatów na studia (16.45z)
Informacja w internecie (31.20z)
Learn TypeScript 3 by Building Web Applications (129.00z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Hel wolne domki nad morzem