e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Raspberry Pi. Najlepsze projekty

Andrew Robinson, Mike Cook
cena: 69.00 z
Data wydania: 2014-09-09
stron: 432, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Wykorzystaj ogromny potencja³ miniaturowego komputera!

Raspberry Pi to prawdziwy komputer o rozmiarach lekko przero¶niêtej karty kredytowej. Posiada on ogromny potencja³, ca³kiem spor± moc obliczeniow±, a do tego kosztuje naprawdê niewiele. Platforma ta by³a projektowana z my¶l± o nauce programowania dla dzieci. Jednak, jak to czêsto bywa, historia potoczy³a siê zupe³nie inaczej. Obecnie Raspberry Pi znajduje zastosowanie jako serwer WWW, odtwarzacz filmów lub sterownik urz±dzeñ. Masz dobry pomys³, ¿eby wykorzystaæ Pi w projekcie? A mo¿e jeszcze nie wiesz, co chcia³by¶ zrobiæ z Raspberry Pi?
Ta ksi±¿ka rozwieje wszystkie Twoje w±tpliwo¶ci i podsunie pomys³y na atrakcyjne projekty. W trakcie lektury poznasz budowê Raspberry Pi oraz dowiesz siê, jak go pod³±czyæ i uruchomiæ system Linux. W kolejnych rozdzia³ach przygotujesz grê kó³ko i krzy¿yk oraz stworzysz w³asny teleprompter. Je¿eli potrzebny Ci jest elektroniczny zegar do pomiaru czasu reakcji lub marzy Ci siê twittuj±ca zabawka, to trzymasz w rêku w³a¶ciw± ksi±¿kê! Je¿eli pragniesz zamieszkaæ w inteligentnym domu za rozs±dne pieni±dze — zainteresuje Ciê rozdzia³ po¶wiêcony jego automatyzacji. Sprawd¼, jakie to proste! Jest to obowi±zkowa lektura dla wszystkich pasjonatów, chc±cych wycisn±æ z Raspberry Pi siódme poty!
Siêgnij po tê ksi±¿kê i:
  • poznaj budowê i podstawy korzystania z Raspberry Pi
  • wygeneruj labirynt w Minecraft
  • zbuduj ¶wiat³a dyskotekowe
  • przygotuj w³asny czujnik ruchu
  • zrealizuj swoje elektroniczne marzenia

Zbiór najlepszych projektów dla Pi!Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V (49.90z)
Algorytmy w Pythonie. Techniki programowania dla praktyków (65.45z)
Uczenie maszynowe w Pythonie. Leksykon kieszonkowy (28.29z)
Python Object-Oriented Programming (109.00z)
Python. Zadania z programowania. Przyk³adowe funkcyjne rozwi±zania (25.54z)
Django RESTful Web Services (139.00z)
Python Data Mining Quick Start Guide (94.99z)
40 algorytmów, które powinien znaæ ka¿dy programista. Nauka implementacji algorytmów w Pythonie (69.00z)
Uczenie maszynowe z u¿yciem Scikit-Learn i TensorFlow (57.85z)
Hello World! Przygoda z programowaniem dla dzieci i absolutnie pocz±tkuj±cych. Wydanie II (49.00z)
Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych (42.35z)
Hello World! Przygoda z programowaniem dla dzieci i absolutnie pocz±tkuj±cych. Wydanie II (26.95z)
Python Network Programming Techniques (139.00z)
Profesjonalne programowanie w Pythonie. Poziom ekspert. Wydanie II (43.45z)
Natural Language Processing with TensorFlow - Second Edition (119.00z)
Practical Statistics for Data Scientists. 50+ Essential Concepts Using R and Python. 2nd Edition (254.15z)
Efektywny Python. 59 sposobów na lepszy kod (26.95z)
Modern Computer Vision with PyTorch (189.00z)
Python w zadaniach. Programowanie dla m³odzie¿y. Poziom podstawowy (25.93z)
Klasyczne problemy informatyki w Pythonie (55.20z)

Pozostae z serii: Inne

Visual Basic .NET w praktyce. B³yskawiczne tworzenie aplikacji (37.95z)
Python 3. Proste wprowadzenie do fascynuj±cego ¶wiata programowania (35.99z)
Nginx HTTP Server - Fourth Edition (149.00z)
Java. Podstawy. Wydanie XI (61.38z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. Mobi (39.00z)
Architektura oprogramowania. Metody oceny oraz analiza przypadków (39.00z)
APIs: A Strategy Guide. Creating Channels with Application Programming Interfaces (84.92z)
Hejtoholik, czyli jak zaszczepiæ siê na hejt, nie wpa¶æ w pu³apkê obgadywania oraz nauczyæ zarabiaæ na tych, którzy Ciê oczerniaj± (18.24z)
Sztuczna inteligencja i logika (57.82z)
Head First C# (169.15z)
Getting Started with Dwarf Fortress. Learn to play the most complex video game ever made (72.24z)
Advanced Analytics with R and Tableau (159.00z)
Jêzyk C++. Koncepcje i techniki programowania (39.90z)
TDD w praktyce. Niezawodny kod w jêzyku Python (99.00z)
Docker. Wydajno¶æ i optymalizacja pracy aplikacji. Wydanie II (25.14z)
#mamawdomu, czyli poradnik dla kreatywnych rodziców (13.70z)
Java in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 7th Edition (220.15z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (17.00z)
Java. Algorytmy i struktury danych (79.00z)
C# 9 and .NET 5 - Modern Cross-Platform Development - Fifth Edition (239.00z)