e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Rails. Zaawansowane programowanie . eBook. Mobi

Brad Ediger
cena: 39.00 z
Data wydania: 2012-11-13
stron: 336, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Twórz zaawansowane projekty w Rails!

 • Jak zadbaæ o bezpieczeñstwo?
 • Jak zapewniæ wydajno¶æ Twojej aplikacji?
 • Jak stworzyæ i utrzymaæ du¿y projekt w Rails?
Ruby on Rails przebojem wdar³ siê na rynek szkieletów aplikacji internetowych. Stworzony w architekturze MVC z wykorzystaniem popularnego jêzyka Ruby, zosta³ entuzjastycznie przyjêty przez spo³eczno¶æ programistów. G³ówne za³o¿enia autora tego projektu, Davida Heinemeiera Hanssona, to szybko¶æ, ³atwo¶æ i przyjemno¶æ tworzenia kodu. Ruby on Rails jest dojrza³ym rozwi±zaniem, wykorzystywanym przez wiele firm w aplikacjach internetowych, tworzonych pod k±tem ich specyficznych potrzeb. Liczba aplikacji, które powsta³y z wykorzystaniem tego szkieletu, ¶wiadczy o jego wysokiej jako¶ci oraz niew±tpliwie ma wp³yw na wzrost popularno¶ci samego jêzyka Ruby.
"Rails. Zaawansowane programowanie" porusza te tematy, które Wy, programi¶ci, lubicie najbardziej! Dziêki tej ksi±¿ce dowiesz siê, w jaki sposób wykorzystaæ gotowe wtyczki oraz jak stworzyæ nowe. Nauczysz siê stosowaæ zaawansowane funkcje bazy danych oraz pod³±czaæ siê jednocze¶nie do wielu baz. Po lekturze tego podrêcznika bez problemu zapewnisz swojej aplikacji najwy¿szy poziom bezpieczeñstwa, optymaln± wydajno¶æ i skalowalno¶æ. Autor wskazuje tutaj równie¿ niezwykle interesuj±ce kwestie, dotycz±ce projektowania du¿ych aplikacji, wykorzystania systemów kontroli wersji oraz utrzymywania w³a¶ciwej struktury projektu.
 • Przypomnienie i omówienie podstawowych elementów Ruby i Rails
 • Stosowanie ActiveSupport oraz RailTies
 • Zastosowanie i projektowanie wtyczek
 • Zaawansowane wykorzystanie baz danych
 • Uwierzytelnianie za pomoc± LDAP
 • Bezpieczne szyfrowanie hase³
 • Bezpieczne przetwarzanie formularzy i danych u¿ytkownika
 • Zapewnienie wydajno¶ci
 • Skalowanie architektury
 • Wykorzystywanie us³ug Web
 • Tworzenie wielojêzycznych aplikacji
 • Zarz±dzanie du¿ymi projektami
 • U¿ywanie systemów kontroli wersji

Poznaj wszystkie funkcje Ruby on Rails!Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Async in C# 5.0. Unleash the Power of Async (42.42z)
C++11. Nowy standard. Æwiczenia. eBook. Mobi (17.90z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV. eBook. Pdf (19.90z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny. eBook. ePub (31.99z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic. eBook. ePub (31.99z)
ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0. eBook. Pdf (54.99z)
Corel PaintShop Pro X4. Obróbka zdjêæ cyfrowych. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (27.90z)
HTML5. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (22.90z)
Bezpieczne programowanie. Aplikacje hakeroodporne. eBook. Mobi (31.99z)
FISZKI audio - j. hiszpañski - S³ownictwo 3 (23.20z)
AutoCAD 2011. Pierwsze kroki. eBook. Pdf (27.90z)
Cloud Architecture Patterns. Using Microsoft Azure (59.42z)
Getting Started with Arduino (42.42z)
Mikrous³ugi. Wdra¿anie i standaryzacja systemów w organizacji in¿ynierskiej (49.00z)
Articulating Design Decisions. Communicate with Stakeholders, Keep Your Sanity, and Deliver the Best User Experience (101.15z)
W dialogu III (27.00z)
FISZKI audio - j. niemiecki - S³ownictwo 4 (23.20z)
Getting Started with Tableau 2019.2 - Second Edition (94.99z)
UI Testing with Puppeteer (109.00z)
CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW. eBook. Pdf (47.00z)

Pozostae z serii: Inne

Stereometria. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Java. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (19.90z)
Programowalno¶æ i automatyzacja sieci. Poradnik in¿yniera sieci nastêpnej generacji (48.95z)
Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr± strategiê e-marketingow± (89.00z)
Elastyczne programowanie obrabiarek (41.07z)
Identity and Data Security for Web Development. Best Practices (143.65z)
Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w edukacji wczesnoszkolnej. Poziom 2 (Wydanie II) (23.90z)
Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia (32.45z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem (19.50z)
Hands-On Linux for Architects (109.00z)
Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarz±dzaæ w XXI wieku (32.45z)
Era Agile. O tym, jak sprytne firmy kszta³tuj± swoj± efektywno¶æ (31.35z)
Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ o obni¿onym poziomie trudno¶ci dla gimnazjum (11.93z)
Head First Web Design. Edycja polska (99.00z)
Redux Made Easy with Rematch (94.99z)
Hejtoholik, czyli jak zaszczepiæ siê na hejt, nie wpa¶æ w pu³apkê obgadywania oraz nauczyæ zarabiaæ na tych, którzy Ciê oczerniaj± (16.45z)
Head First WordPress. A Brain-Friendly Guide to Creating Your Own Custom WordPress Blog (63.74z)
Fotografia cyfrowa. 100 najlepszych sztuczek i trików (39.90z)
Ruby. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf (13.95z)
ABC zwi±zków (39.00z)